Passend onderwijs

Volgens de wet op Passend Onderwijs heeft Wolfert Tweetalig zorgplicht. Dat betekent dat Wolfert Tweetalig verantwoordelijk is de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek aan te bieden.

Wolfert Tweetalig heeft een professioneel docententeam dat zeer ervaren is. Toch kunnen er factoren meespelen op grond waarvan de school kan besluiten een leerling af te wijzen.

Indien de kenmerken van de leerling (cognitief, didactisch of sociaal-emotioneel) een zodanig beeld weergeven dat deze een risico in zich draagt voor de schoolontwikkeling en -loopbaan van de leerling en dat het zorgprogramma van Wolfert Tweetalig niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dan behoudt de toelatingscommissie zich het recht voor deze leerling naar een ander type onderwijs te verwijzen.

Counselors

Bij leerlingzaken die niet opgelost kunnen worden door de docent of mentor kan de hulp ingeschakeld worden van de counselor. De counselors bieden begeleiding bij bijvoorbeeld leerproblemen, psychosociale problemen, rouw en pesten.

Mocht dit nodig zijn, kunnen zij de leerlingen doorverwijzen naar externe hulpverleners. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwijszorg, waaronder het pestprotocol, op Wolfert Tweetalig is te lezen in het zorgplan van de school.

Mijnheer Matthieu Lapré en mevrouw Ineke Korswagen zijn de counselors van Wolfert Tweetalig. Zij zijn bereikbaar via respectievelijk:  mla@wolfert.nl en iko@wolfert.nl.

Veiligheid op school

Volgens de wet ‘Veiligheid op school’ moet elke school een plan hebben waarin het beleid verwoord is met betrekking tot de sociale en fysieke veiligheid van zowel leerlingen als personeel.

Wolfert Tweetalig is een school waar een veilige schoolomgeving voorop staat. Immers binnen omgeving waarin een leerling en een personeelslid zich veilig voelt, kan iedereen optimaal leren en werken. Niet voor niets scoort het veiligheidsgevoel bij zowel leerlingen als personeel in de diverse tevredenheidsenquêtes hoog en daar zijn we erg trots op.