Oudercommissie, contactouders en gastouders

Wolfert Tweetalig biedt onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders. De school nodigt ouders van harte uit vragen en suggesties te bespreken.  Daar zijn verschillende platformen voor, zoals de oudervereniging en contactouders.

De oudercommissie bestaat uit enthousiaste ouders die zo veel mogelijk een afspiegeling zijn van de verschillende jaren en niveaus binnen de school. De oudercommissie bestaat uit 10-13 ouders, die betrokken zijn bij het Wolfert Tweetalig.

Werkzaamheden

De oudercommissie komt 6 tot 8 keer per jaar in vergadering bijeen, samen met een vertegenwoordiging van de schoolleiding. Zij hebben als doel om een klankbord te zijn voor de schoolleiding en de belangen van de ouders en leerlingen te behartigen teneinde het tweetalig onderwijs van de school continu te verbeteren. Van iedere vergadering wordt een korte samenvatting gemaakt, deze wordt op de website gepubliceerd onder het kopje ‘Downloads’.

De oudercommissie nodigt ouders uit om met vragen of agenda-onderwerpen contact op te nemen via wtoudercommissie@wolfert.nl. Ouders die interesse hebben om lid te worden van de oudercommissie kunnen dit ook via dit emailadres kenbaar maken.

Medezeggenschapsraad

Ook is er momenteel een lid van de oudercommissie vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR) van de scholengroep van Wolfert van Borselen. Bekijk ook de pagina met informatie over de MR.

Gastouders
Wolfert Tweetalig heeft veel activiteiten gepland in de avonden om betrokkenen te informeren. Tijdens deze avonden kunnen betrokken ouders een handje helpen door zich als gastouder in te zetten.

De gastouder heeft deze avond de zorg voor het schenken van een kopje thee of koffie met daarbij een vriendelijk woord. Deze taak stelt een ouder in de gelegenheid de school te leren kennen en ervaringen uit te wisselen met anderen.

Werkzaamheden
Contactouders leggen verbinding tussen de ouders van de klas van hun kind, de mentor en teamleiders over lichte onderwerpen rondom de gang van zaken op school dan wel in de klas.

Drie keer per jaar bezoeken zij een vergadering met andere contactouders.

Daarnaast biedt een vertegenwoordiging van gastouders hulp tijdens activiteitenavonden op school. Deze avonden worden besproken en bepaald tijdens de vergaderingen met de contactouders. Twee contactouders hebben een specifieke taak: de voorzitter (deze heeft ook zitting in de oudervereniging) en de secretaris (zorgt voor de activiteitenagenda en de herinneringen voor gastouders).

De rol van contactouder stelt een geïnteresseerde ouder in staat om betrokken te zijn bij de school van hun kind. Een contactouder heeft geen inspraak of beslissingsbevoegdheid aangaande het beleid van of gang van zaken binnen de school.

Contact
U kunt contact opnemen via: contactouder010@gmail.com of via de contactouder van de klas van uw kind.