Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks ontvang de school geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Deze zogenaamde lumpsum is voldoende om een goed basisaanbod voor alle leerlingen te realiseren. Wolfert Tweetalig heeft echter de ambitie om meer aan te bieden dan het basisaanbod.

Om extra’s, zoals een rijker curriculum en specifieke activiteiten zoals reizen, te bekostigen vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. Leerlingen van ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen en/of willen betalen, worden niet uitgesloten van extra lessen en activiteiten. Als de school met de vrijwillige ouderbijdrage niet voldoende geld heeft voor het geplande aanbod, zullen we iets uit ons programma moeten halen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de centrale directie met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). De uitgaven die worden bekostigd door de vrijwillige ouderbijdrage wordt verantwoord aan de MR en op de website van de scholengroep geplaatst.

Wolfert Tweetalig maakt geen gebruik van externe sponsors om het onderwijsprogramma en de extra activiteiten te financieren.