Aanmelden

Aanmelding
Om bij Wolfert Tweetalig te kunnen worden aangemeld, is een positief advies voor tweetalig havo of vwo nodig van de basisschool; dit gaat volgens de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Daarnaast is deelname aan een toelatingsprocedure met een toelatingstoets en een intakegesprek vereist.

Voorrangsregels
Bij plaatsing op Wolfert Tweetalig worden de volgende voorrangsregels gehanteerd:

  • Broer/zus (ook in brede zin, dus ook halfbroer- en zus, stiefbroer en -zus en pleegbroer en -zus)
  • Leerlingen afkomstig van vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) en scholen met tweetalig primair onderwijs (TPO)

Toelatingscriteria
Naast de criteria die genoemd worden in de plaatsingswijzer, zijn de volgende punten van toepassing om tot Wolfert Tweetalig toegelaten te kunnen worden:

  1. Onderschrijven van het tweetalig onderwijs-concept door zowel ouders als leerlingen,
  2. Verplichting van deelname aan alle activiteiten binnen en buiten het rooster,
  3. Het tekenen van een overeenkomst van ouders met de school waarin wederzijdse verwachtingen en verplichtingen staan vermeld. Op het inschrijfformulier tekenen ouders voor deelname aan het volledig curriculum, inclusief de verplichte extracurriculaire activiteiten,
  4. Het onderschrijven van de identiteit van de school: Openbaar Onderwijs,
  5. Het ondertekenen van het formulier van de jaarlijks verplichte ouderbijdrage.

Toelatingsprocedure

Placement test
De placement test Engels/Nederlands is een vast onderdeel van de toelatingsprocedure van Wolfert Tweetalig. Deze test wordt een voorafgaande aan een intakegesprek afgenomen.

Intakegesprek
Na de afname van de placement test Engels/Nederlands volgt een intakegesprek met ouder(s) en leerling en een lid van de toelatingscommissie. Een gesprek met de basisschool van herkomst maakt, indien nodig geacht, eveneens deel uit van de toelatingsprocedure.

Besluit toelatingscommissie
De toelatingscommissie stelt na bovenstaande procedure vast welke leerlingen wel of niet plaatsbaar zijn bij Wolfert Tweetalig. Het besluit wordt vervolgens medegedeeld aan de ouder(s) en kandidaat-leerling.

Wolfert Tweetalig folder

Klachtenregeling plaatsingswijzer

Het kan zijn dat u een klacht wilt indienen n.a.v. de uitvoering van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. U vult dan het klachtenformulier Rotterdamse Plaatsingswijzer volledig in. Download het formulier van de website van FOKOR en mail het ingevulde formulier naar klachtencommissie@fokor.nl.

De klacht kan ook per post worden verzonden:
FOKOR
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam.

Indien de voorzitter van de klachtencommissie van oordeel is dat de klacht die wordt ingediend betrekking heeft op het toelatingsbesluit van de school voor voortgezet onderwijs of over het basisschooladvies en de inhoud van het OKR, wordt de klacht – indien u daarmee instemt – ter behandeling doorgezonden naar het bestuur van de betreffende school. U wordt daarvan in kennis gesteld.

U wordt tevens gewezen op de klachtenprocedure van het betreffende bestuur/de school en op de landelijke klachtencommissies onderwijs en/of de geschillencommissie passend onderwijs.