Medezeggenschapsraad

De twee belangrijkste doelen van medezeggenschap op scholen zijn het goed functioneren van de school en het vormen van een tegenwicht vanwege de vergroting van de autonomie van schoolbesturen. Medezeggenschap is dus dienstbaar aan de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen én dienstbaar aan de school als leefgemeenschap van leerlingen, ouders en personeel. Medezeggenschap behoort ook bij te dragen aan een gezonde afweging van de belangen van de leerlingen, het personeel, de ouders, de leerlingen en de school als organisatie.

De MR van de Wolfert van Borselen scholengroep beoordeelt, initieert en reageert op voorgenomen beleid van de directie. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als het schoolplan, de begroting, het formatieplan en de vakantieregeling. In veel zaken heeft de MR een adviserende bevoegdheid en in een aantal gevallen zelfs het recht op instemming. Dat wil zeggen dat de school bepaalde maatregelen alleen kan uitvoeren als de MR een akkoord heeft gegeven. Daarmee kan de MR een doorslaggevende invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De MR bewaakt de procedures en de grote lijnen, maar beoordeelt niet in geval van individuele knel- en/of geschilpunten.

In de MR zijn alle geledingen van de Wolfert Scholengroep vertegenwoordigd: onderwijzend personeel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP), leerlingen en ouders. De MR heeft 16 deelnemers, verdeeld volgens wettelijke bepalingen met betrekking tot het stemrecht: vier vanuit de leerlingen, vier vanuit de ouders en acht vanuit het personeel van de school. De voorzitter is de heer Jelle Meens. Als leden van de centrale directie zijn de heren Matthijs Ruitenberg en Bart Oremus vaste gast en gesprekspartner op onze MR-vergaderingen.

De MR vergadert acht keer per schooljaar, vanaf 19.30 uur in de personeelsruimte op één van de Wolfert locaties.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus voor publiek toegankelijk.

Volgende vergaderingen:

 • 24 november 2021
  Wolfert Lansing
 • 11 januari 2022
  Wolfert Lyceum
 • 15 februari 2022
  RISS Junior Campus
 • 21 maart 2022
  Wolfert Dalton
 • 19 april 2022
  Wolfert College
 • 23 mei 2022
  Wolfert Tweetalig
 • 21 juni 2022
  Wolfert Lyceum

U kunt altijd per mail contact opnemen met onze voorzitter (Jelle Meens, bereikbaar via mrvoorzitterwvb@wolfert.nl) en/of onze secretaris (Marthe Poot, bereikbaar via mrsecretariswvb@wolfert.nl).

Notulen

Download de notulen van de vergaderingen in onderstaand menu.

Notulen MR vergadering 13 september 2021: Nederlands

Notulen MR vergadering 13 oktober 2021:

Notulen MR vergadering 24 november 2021:

Notulen MR 13 juli 2021: Nederlands

Notulen MR 25 mei 2021: Nederlands | English

Notulen MR 21 april 2021: Nederlands | English

Notulen MR 24 maart 2021: Nederlands | English

Notulen MR 16 februari 2021: Nederlands | English

Notulen MR 14 januari 2021: Nederlands | English

Notulen MR 23 november 2020: Nederlands

Notulen MR 6 oktober 2020: Nederlands | English

Notulen MR 9 september 2020: Nederlands | English

Notulen van voorgaande schooljaren kunnen worden opgevraagd bij onze MR secretaris, Marthe Poot (mrsecretariswvb@wolfert.nl).