Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek is in het onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis. De Wolfert van Borselen scholengroep is aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers VO, een regionaal netwerk waarin speciale en reguliere scholen samenwerken. Indien de school een leerling met een specifieke zorgvraag niet de juiste ondersteuning kan bieden, wordt er binnen het samenwerkingsverband naar een betere plek gezocht. Dit heet zorgplicht.

Zorgplicht

Bij uitvoering van de zorgplicht kijkt het schoolbestuur eerst wat de school zelf kan doen. Scholen hebben geen opnameplicht, de zorgplicht is een trajectplicht. Plaatsing van een leerling dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken, bijvoorbeeld bij overlap met de zomervakantie. Wanneer na deze periode nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht de leerling een (tijdelijke) plaats aan te bieden.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?

De zorgplicht geldt niet:

  • Als de school waar het kind voor wordt aangemeld vol is.
  • Als ouders de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.
  • Als ouders niet alle relevante informatie overhandigen aan school.
  • Voor leerlingen die een taalachterstand hebben en extra ondersteuning nodig hebben om die achterstand in te lopen.
  • Bij aanmelding van een leerling met een cluster 1 (visuele beperkingen) of cluster 2 beschikking (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure en zorgplicht.

Plichten ouders

Ook ouders hebben plichten. Van hen wordt verwacht dat zij alle relevante informatie over hun kind aan de school overhandigen. Daarnaast geven zij aan op welke andere scholen zij hun kind hebben aangemeld. De school waar het eerst is aangemeld, is zorgplichtig. Ook is schriftelijke aanmelding verplicht en moet de grondslag van de school onderschreven worden.

Bezwaar

Als ouders het niet eens zijn met het besluit van de school om hun kind niet te plaatsen, kunnen zij bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur. Wanneer het bestuur achter het besluit van de school blijft staan, kunnen ouders bezwaar aantekenen bij de geschillencommissie passend onderwijs (onderwijsgeschillen.nl).