Ouders

schoolinformatie voor de ouders

Financiën

Wij vinden dat goed onderwijs meer is dan de lessen en lokalen, die door de overheid betaald worden. Naast de lessen biedt de Wolfert een groot aantal uiteenlopende zaken, als culturele activiteiten, een goede en moderne mediatheek (schoolbibliotheek, audio-visueel materiaal, computersoftware), buitenroosteractiviteiten, practicummateriaal etc.

De kosten daarvan worden niet of niet voldoende door de overheid vergoed.

Om nu toch te zorgen dat ons onderwijs van deze tijd en boeiend blijft, schaffen wij die belangrijke zaken aan van een vrijwillige ouderbijdrage die wij aan u als ouder vragen. Die bijdrage is dus vrijwillig. Elk jaar wordt aan ouders gevraagd of zij bereid zijn de vrijwillige ouderbijdrage te betalen (overeenkomst). Hoe wij met dat geld het onderwijs beter en aantrekkelijker maken, laten wij graag blijken uit de verantwoording van de besteding ervan.

Voor informatie over de hoogte en de aanwending van de vrijwillige ouderbijdrage op de Wolfert-school van uw zoon of dochter kunt u terecht op de aparte sites van Wolfert College, Wolfert Dalton, Wolfert Lansing, Wolfert Lyceum, Wolfert Tweetalig en de RISS.

De ouderbijdrage (schoolfee) voor de RISS is niet vrijwillig; voor deze school geldt aparte regelgeving ten aanzien van de verplichte schoolfee.

De overheid heeft voor leerlingen die lesgeld moeten betalen de mogelijkheid geopend een bijdrage in de kosten te ontvangen. Wij verwijzen u hiervoor naar de website van het DUO, klik hier voor meer informatie.

WIS Collect
De Wolfert van Borselen scholengroep maakt gebruik van de service van WIS Collect, een bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces zowel voor u als ouder / verzorger als voor de school makkelijker wordt. In onderstaande video wordt stap voor stap uitgelegd hoe WIS Collect werkt:

Betalingen in termijnen met WIS Collect
U klikt dan aan wat voor u van toepassing is, in één keer betalen of in termijnen.

Een voorbeeld van wat u te zien krijgt, wanneer u een betalingsverzoek ontvangt via WIS Collect:

Voor meer informatie kunt u ook kijken op WIS Collect.
Heeft u nog vragen, stuur dan een email naar de centrale administratie: debiteuren@wolfert.nl.

Bericht van de administratie waarin precies beschreven wordt hoe u een betaling van de vrijwillge ouderbijdrage, werkweek en/of buitenland reis kunt voldoen indien u een papieren factuur ontvangen heeft

Geachte ouder/verzorger,

Regelmatig ontvangen wij betalingen zonder (volledig) betalingskenmerk.

Om een betaling correct te kunnen verwerken hebben wij zowel het debiteurnummer als het factuurnummer nodig. Mocht één of beide nummers bij een betaling ontbreken, hebben wij te weinig referentie om met zekerheid te kunnen achterhalen van wie (debiteur) de betaling afkomstig is en voor welke leerling en post (factuur) er betaald wordt.

Wilt u daarom alstublieft in de toekomst altijd èn het debiteurnummer èn het factuurnummer (beide nummers met een spatie ertussen is voldoende) in de omschrijving vermelden?

Niet alle regels van de meegegeven omschrijving worden op het bankafschrift van de ontvangende partij getoond. Daarom verzoeken wij u de omschrijving altijd te beginnen met het betalingskenmerk aangevuld met uw eigen tekst.

Alléén bij vermelding van het volledige betalingskenmerk (debiteurnummer èn factuurnummer) kunnen wij een correcte verwerking van uw betaling garanderen.

Onze bankgegevens zijn:

IBAN: NL68 RABO 0147 9674 81
ten name van: St BOOR inz W v Borselen
BIC: RABONL2U

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Administratie en schoolleiding Wolfert [locatie]

PS: Weet u het debiteurnummer en factuurnummer niet meer?
Stuur dan een email naar de centrale administratie: debiteuren@wolfert.nl

Klachtenregeling

Als onderdeel van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR) maakt de Wolfert van Borselen scholengroep gebruik van de klachtenregeling van BOOR.

De directie van de Wolfert geeft er verreweg de voorkeur aan om bij klachten zo snel mogelijk rond de tafel te gaan zitten om de klacht te bespreken. Uit ervaring blijkt dat dit de beste weg is.

Indien een klacht niet kan worden opgelost in een gesprek op school kunt u in de Klachtenregeling lezen welke verdere stappen gezet kunnen worden.

Download de BOOR klachtenregeling

Wanneer de klager ontevreden is over de afhandeling van de klacht of de motivering van het besluit door de school, dan kan er contact opgenomen worden met de centrale directie van de Wolfert van Borselen scholengroep.

Wolfert van Borselen scholengroep
Bentincklaan 280
3039 KK Rotterdam

Bart Oremus, rector
010 – 890 77 21
secretariaat@wolfert.nl

Mocht het contact met de centrale directie evenmin tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht schriftelijk voorgelegd worden het bevoegd gezag, Stichting BOOR. Het bevoegd gezag zal proberen te bemiddelen.

Stichting BOOR
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam

College van bestuur
010 – 254 08 00
info@stichtingboor.nl

Het bestuur van Stichting BOOR is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie Onderwijsgeschillen voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De geschillencommissie onderzoekt de klacht en adviseert de voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting BOOR hierover.

Onderwijsgeschillen
Postbus 8519
3508 AD Utrecht

030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwelijke zaken en/of klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid en radicalisering, kunnen besproken worden met een contactpersoon (klachtenregeling) of externe vertrouwenspersoon. Zij zijn ook beschikbaar voor advies over de vraag wel of geen klacht in te dienen. De contactpersonen zijn verbonden aan de school, de externe vertrouwenspersonen en de vertrouwenspersoon van de Inspectie van het Onderwijs zijn dat niet.

Contactpersoon (klachtenregeling) 
Voor contactgegevens van de contactpersoon (klachtenregeling) verwijzen wij u naar de websites van de desbetreffende schoollocatie.

Externe vertrouwenspersonen Stichting BOOR
Jakkie Ames | 06 – 135 706 25 | jakkie_ames@hotmail.com
Seema Ouweneel | 06 – 461 361 50 | seenema@xs4all.nl
Arnoud Kok | 06 – 143 990 25 | arnoud@purpl3.nl

Vertrouwenspersonen Inspectie van het Onderwijs
0900 111 3 111 (alle werkdagen tijdens kantooruren, lokaal tarief)
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs

Inzage in Magister bij 18 jaar en ouder

Naar aanleiding van aanpassingen in wet- en regelgeving rondom privacy hebben we een aanpassing doorgevoerd in het inzagerecht van ouders in Magister, wanneer hun kind ouder is dan 18 jaar. Alleen de leerling zelf kan nu nog aangeven of de ouders inzage hebben in Magister. Dat doet hij/zij via ‘Mijn instellingen’. De leerlingenadministratie kan dit gegeven dus niet meer bewerken in Magister.

De checkbox waarmee het inzagerecht geregeld wordt, wordt zowel voor leerlingen als voor de schooladministratie pas zichtbaar op de dag dat de leerling 18 jaar wordt. De toegang voor ouders wordt op deze dag automatisch geblokkeerd.

Kwaliteit

In het kader van het regulier schooltoezicht bezoekt de Inspectie van het Onderwijs alle scholen. De kwaliteitsbeoordeling van de Wolfert-vestigingen is te vinden op de site van de inspectie (www.owinsp.nl) en tevens op de locatiewebsites van onze school.

Drie kwaliteitskenmerken verdienen hier aparte vermelding. Wolfert Dalton en Wolfert Lyceum hebben de status van erkende daltonschool gekregen. Wolfert Tweetalig heeft het certificaat ‘erkende TTO-school’. De RISS is geaccrediteerd door de Council of International Schools (CIS) en de New England Association of Schools and Colleges (NEASC). Deze accreditatie is een verdere garantie van hoge, internationaal erkende kwaliteit.

De Wolfert van Borselen scholengroep besteedt veel aandacht aan kwaliteitszorg. In het Schoolplan wordt een systematische aanpak beschreven en treft u de beleidsplannen aan van de Wolfert-scholen.

Overgaan en zittenblijven

Het besluit of leerlingen kunnen overgaan of toch moeten zittenblijven wordt gebaseerd op de promotienormen. De promotienormen treft u aan op de website van de school van uw kind.

Aan het einde van het schooljaar wordt aan de hand van het eindrapport beoordeeld of een leerling bevorderd kan worden naar een hoger leerjaar. Deze bevordering geschiedt op grond van de voor de school vastgestelde bevorderingsnorm. Bij de beslissing kan het een bevordering zijn naar een bepaald leerjaar en niveau van onderwijs, waarbij bovendien rekening wordt gehouden met de cijfers voor de gekozen vakken.

De beslissing over het al of niet bevorderen van een leerling en over eventuele voorwaarden daarbij berust bij de leiding van de vestiging. Hierbij wordt het oordeel van de docenten die bij de beoordeling betrokken waren als uitgangspunt genomen. Over de beslissing ten aanzien van de bevordering worden de ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld daarover met de schoolleiding van de Wolfert-vestiging te spreken.

Wij hechten er veel belang aan, dat de leerlingen zonder problemen binnen de gestelde tijd het onderwijs doorlopen. Daarom gaan wij ervan uit, door gerichte bevordering doubleren te voorkomen. Behalve in uitzonderlijke gevallen is doubleren naar onze mening niet verantwoord, vandaar dat volgens onze regels over twee opeenvolgende leerjaren niet meer dan drie schooljaren mag worden gedaan.

Het bevorderingsreglement bevat de criteria voor bevordering. Deze criteria kunnen per Wolfert-vestiging verschillen. U kunt de promotienormen vinden op de site van de Wolfert-vestiging.

De Wolfert van Borselen scholengroep (WvB) besteedt het onderwijs van een leerling alleen uit als het een aantoonbaar gemotiveerde en hardwerkende leerling betreft die in een volwassen setting een goede en betere kans maakt op het behalen van het diploma. Volgens de regeling moet de leerling op 1 augustus (van het schooljaar waarop de uitbesteding begint) jonger zijn dan 19 jaar. De directeur van de betreffende locatie neemt het besluit over de eventuele uitbesteding.

Overwegingen om niet uit te besteden (contra-indicaties) zijn:

 • veelvuldig verzuim,
 • in meerdere jaren doubleren,
 • het niet aan tijdsafspraken houden,
 • overstap naar een ander niveau
 • meer dan twee vakken onvoldoende op het examen.

De volgende uitbestedingen doet de Wolfert van Borselen scholengroep niet:

 • na het behalen van een diploma het starten van een nieuwe opleiding
 • uitbesteden naar een andere VAVO dan VAVO-Rijnmond. Alleen met deze VAVO heeft het bestuur van de Wolfert van Borselen, stichting BOOR, een contract.

Het VAVO-Rijnmond verzorgt:

 • het onderwijs,
 • de begeleiding,
 • contact met ouders,
 • examinering en diplomering,
 • eventuele verzuimmeldingen bij leerplicht en RMC,
 • de verantwoording van de behaalde resultaten naar de VO-school.

NB. de uitbesteding is pas officieel als de leerling het uitbestedingsformulier getekend in heeft geleverd op de betrokken locatie van de WvB. Formeel blijft de leerling immers ingeschreven bij de WvB.