Personeelsbeleid

Integraal personeelsbeleid op de Wolfert

De Wolfert van Borselen scholengroep wil niet alleen een aantrekkelijke school zijn voor ambitieuze leerlingen, maar ook een goed werkgever voor alle medewerkers! Dat proberen we te bereiken door moderne arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Werken op de Wolfert vraagt soms meer, maar levert ook meer op.

Moderne arbeidsverhoudingen worden bereikt door het systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van medewerkers op de doelen van onze school. Kort gezegd betekent dit dat wij veel aandacht besteden aan een goede en permanente personeelszorg. Het accent ligt op een preventie van arbeidsproblemen door het bieden van goede hulp en goede doorgroeimogelijkheden. Gelet op het bijzonder lage ziekteverzuim van onze school lijken we daar aardig in te slagen.

Naast de aandacht voor al onze collega’s investeren wij veel in het opleiden van nieuwe leraren, hebben wij een grote inbreng in het programma van de lerarenopleidingen en doen we veel moeite om nieuwe docenten goed op te vangen en te scholen op de profielen van de Wolfert. Daarvoor heeft de school eigen afdelingen Interne Opleidingen. En wie zich goed ontwikkelt, kan ook rekenen op goede promotiemogelijkheden. Kortom: een school met veel mogelijkheden voor alle medewerkers!

Waarom werken in het onderwijs? Waarom werken op de Wolfert?

Werken in het onderwijs is het mooiste dat er is. In tegenstelling tot de populaire berichtgeving in de media werken veel mensen met veel plezier in het onderwijs en zijn de leerlingen in de regel buitengewoon plezierig en ambitieus. Dat zorgt er voor dat er het werken in het onderwijs veel voldoening geeft.

Naast de voldoening van het werken met jonge mensen, geeft het werken op de Wolfert ook voldoende uitdaging. Hoewel de salarissen in het onderwijs geen gelijke tred houden met het bedrijfsleven, is het salarisniveau de laatste jaren sterk verbeterd. De recente aandacht voor de personeelstekorten zal ongetwijfeld een verdere druk geven op de gewenste verhoging van de salarisstructuur. De Wolfert van Borselen scholengroep heeft een bijzonder modern functiebouwwerk, met doorgroeimogelijkheden naar andere functies en kent een actief beleid ten aanzien van beloningsdifferentiatie. Dit maakt het mogelijk dat er voor opvallend goede prestaties en het oppakken van bredere verantwoordelijkheden extra beloning mogelijk is. Op het gebied van beloningsdifferentiatie is de Wolfert één van de koplopers in Nederland.

De arbeidsverhoudingen worden gekenmerkt door een groot vertrouwen tussen docenten, ondersteunend personeel en directie. In de school heerst een sterk Wolfert-gevoel, een gedeelde perceptie van wat de Wolfert tot de Wolfert maakt en een gedeelde trots over de behaalde prestaties. Dat Wolfert-gevoel leidt tot een sterk commitment en een zeer laag ziekteverzuim.

Werving en selectie

De werving en selectie van nieuwe collega’s is de verantwoordelijkheid van de vestigingsdirectie.

Om te komen tot een goede ‘klik’ tussen de ambities van sollicitanten en de Wolfert-vestiging wordt gekeken naar de missie van onze school. Deze luidt:

kwaliteitsonderwijs voor actieve en nieuwsgierige leerlingen in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders

door:

  • een uitdagend leerstofaanbod met een internationale dimensie
  • zelfstandig en samenwerkend leren, gericht op zelfontplooiing
  • een ambitieuze en innovatieve aanpak
  • een schoolcultuur gericht op zelfontplooiing
  • eenheid in kwaliteit, naast verscheidenheid in uitvoering

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze missie.

De centrale missie van de scholengroep krijgt op verschillende wijze vorm op de vestigingen. Het beleid van de scholengroep is om op elke Wolfert-school onderscheidende accenten in het profiel aan te brengen en tegelijk gebruik te maken van elkaars kracht. Elke vestiging heeft daardoor een eigen hoofdprofiel, aangevuld met een nevenprofiel, afgeleid van een andere Wolfert-vestiging. Op deze manier krijgt de Wolfert van Borselen scholengroep, naast een breed onderwijsaanbod, ook een breder profiel en kan dus beter inspelen op de behoefte van ouders en leerlingen in Rotterdam en omgeving.

HoofdprofielNevenprofiel
Wolfert CollegeHighschool kunst en cultuurVersterkt Talen Onderwijs
Wolfert DaltonDaltononderwijsDe wereld in de school en school de wereld in
Wolfert LansingBeroepsonderwijsVersterkt Talen Onderwijs
Wolfert LyceumDaltononderwijs
Wolfert TweetaligTweetalig onderwijsBreedte en diepgang op academisch en cultureel gebied
RISSInternationaal onderwijsBrede toegankelijkheid

Om te kunnen werken op een sterk geprofileerde school worden specifieke competenties gevraagd van docenten en andere medewerkers. Op de sites van de vestigingen wordt het profiel nader uitgewerkt. Alle nieuwe collega’s worden intensief begeleid en geschoold door onze eigen afdelingen Interne Opleidingen.

Begeleiding en Interne Opleidingen

De afdeling Interne Opleidingen wordt gevormd door een groep van onze ‘beste’ docenten, die bovendien een grote belangstelling hebben voor het opleiden van een nieuwe generatie leraren. Onze interne opleiders zijn gespecialiseerd op vakniveau (de vakcoaches) en op vakoverstijgende begeleidingsvaardigheden (de Begeleiders Op School).

De intern opleiders zijn specialisten op verschillende terreinen die voor onze school belangrijk zijn. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan zelfstandig en actief leren, werken in het internationale en tweetalige onderwijs en werken in het Daltononderwijs. Onze bijzondere expertise wordt ook erkend door gerenommeerde opleidingsinstellingen. Zo zijn wij betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het World Teachers programma van het ICLON (Universiteit Leiden), een geheel nieuwe opleiding voor docenten in het tweetalig en internationaal onderwijs.

Werken voor Interne Opleidingen is overigens ook een voorbeeld van loopbaanontwikkeling op de Wolfert.

Taakbeleid

Het taakbeleid is ontworpen om de diversiteit aan onderwijstaken beter in de hand te kunnen houden. Om de taken op een professionele manier te kunnen vervullen zijn duidelijke afspraken nodig; afspraken over de taakinhoud, de verwachtingen ten aanzien van de resultaten, maar ook afspraken over de hoeveelheid tijd die de werkgever beschikbaar stelt om deze werkzaamheden te verrichten.

Op deze manier gaan wij op een serieuze manier om met onze docenten. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het werk, maar geven onze collega’s ook de ruimte om het werk goed te doen.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken (POP)

En als het werk dan verricht is, dan is het belangrijk om daarover feedback te krijgen van de schoolleiding. Waardering voor goed werk is de basis voor een gezonde organisatie.

Alle medewerkers krijgen periodiek een functioneringsgesprek. Dit gesprek is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Docenten en ondersteunend personeel maken een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Het POP vormt de basis voor het functioneringsgesprek. Omdat deze gesprekken tegenwoordig steeds meer gericht zijn op professionele ontwikkeling, noemen we deze gesprekken nu ontwikkelgesprekken.

Beoordelingsgesprekken worden gevoerd bij promotie, bij beoordeling in het kader van beloningsdifferentiatie en bij problemen op het werk.

Alle leden van de schoolleiding zijn geschoold in het voeren van deze gesprekken.

Professionele ontwikkeling

De Wolfert scholengroep investeert jaarlijks veel tijd, geld en expertise in het opleiden van nieuwe docenten en het scholen van zittende docenten. De Wolfert-vestigingen zijn sterk geprofileerd (tweetalig, Dalton, internationaal) en dat vraagt een specifieke aanpak. Deze aanpak kan niet als vanzelfsprekend worden verondersteld bij nieuwe docenten afkomstig van universiteit of lerarenopleiding en ook niet bij ervaren docenten die willen overstappen van andere scholen.

Om onze profielen waar te kunnen maken moeten we dus veel investeren in het delen van onze expertise met alle nieuwe medewerkers. Op basis van de bekende basiscompetenties en de minder bekende aanvullende competenties worden nieuwe medewerkers intern opgeleid, wordt het functioneren beoordeeld (o.a. met VIG- en VIL-vragenlijsten) en schrijven docenten hun eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.

Ook ervaren docenten worden uitgedaagd zich te blijven ontwikkelen. Zo wordt van onze tweetalige en internationale docenten verwacht, dat zij zich in het buitenland bijscholen (o.a. op conferenties van de European Council of International Schools of het International Baccalaureate). Dat geeft een aantrekkelijke dimensie aan een loopbaan als docent op de Wolfert.

Functies en loopbaanmogelijkheden

De Wolfert van Borselen scholengroep beschikt over een volledig ingericht functiehuis. De aanwezige functies doen recht aan de taken en verantwoordelijkheden van onze medewerkers en bieden de mogelijkheid van loopbaanontwikkeling.

Professionele ontwikkeling hangt op de Wolfert nauw samen met carrièremogelijkheden. Voor de docenten zijn er vele mogelijkheden om van LB-functies door te groeien naar LC- en LD-functies. De omvang van de LD-formatie is op de Wolfert bewust in stand gehouden. Hiermee is de Wolfert eerder uitzondering, dan de regel in Nederland.

Voorwaarde voor promotie is wel dat, naast een gedegen inhoudelijke vakkennis (b.v. blijkend uit een vakinhoudelijke minor 2e graads, of een universitaire 1egraadsbevoegdheid), er sprake is van goed functioneren. De promotielijnen zijn beschikbaar langs de lijn van innovatie (reflectie, innovatie, reflectie, aanpassing), of langs de lijn van een bijzondere vakinhoudelijke expertise. Dit laatste is in Nederland inmiddels eveneens een uitzondering geworden.

Voor het onderwijsondersteunende personeel is een grote variëteit aan functies beschikbaar. De Wolfert is bereid te investeren in opleiding, zodat doorgroei naar hogere functies mogelijk is. Het spreekt vanzelf dat de leden van de schoolleiding (directie en teamleiders) het voorbeeld geven. Van de schoolleiding wordt verwacht dat zij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Verzuimbeleid

De Wolfert van Borselen scholengroep kent een opvallend laag ziekteverzuim. Het gemiddelde ligt veel lager dan dat van de andere Rotterdamse scholen en ook aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Wij denken dat dit te maken heeft met de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen op onze school. Het ligt niet aan de hoeveelheid werk. Leren op de Wolfert is voor ambitieuze leerlingen, werken op de Wolfert is voor ambitieuze docenten en ondersteunende medewerkers. Wij maken het onze leerlingen, maar ook onszelf niet gemakkelijk.

En voor wie ziek wordt is er alle aandacht. In geval van ziekte proberen we snel persoonlijk contact te leggen. De eigen ARBO-arts van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam kan zorgen voor een snelle diagnose. Vanuit de school kan gezorgd worden voor een snelle en adequate ondersteuning door specialisten.

Wolfert-leerlingen in het onderwijs

Wij hebben zeer goede ervaringen met oud-studenten die tijdens hun studie op school werken. Oud-leerlingen werken als docent en als ondersteuner. De Wolfert van Borselen scholengroep onderzoekt de mogelijkheden om de leerlingen die geïnteresseerd zijn in een loopbaan in het onderwijs in een vroegtijdig stadium (bijvoorbeeld als ze nog leerling zijn in de bovenbouw HAVO of VWO) te betrekken bij het onderwijs aan onderbouwleerlingen. Wij verwachten dat hiermee de interesse gewekt zal worden voor een baan in het onderwijs.

Leerlingen en oud-leerlingen worden ondersteund door de afdeling Interne Opleidingen.

Wolfert als kenniscentrum

De Wolfert van Borselen is een academische opleidingsschool (Professional Development School Rijnmond). Dit laat zich vergelijken met een academisch ziekenhuis. In een academisch ziekenhuis wordt het primaire proces (patiëntenzorg) gecombineerd met de opleiding van artsen en met wetenschappelijk onderzoek.

Een academische opleidingsschool is natuurlijk in de eerste plaats een (goede) school voor leerlingen, maar daarnaast ook een erkende opleidingsplaats voor docenten-in- opleiding. Daarnaast wordt er op school wetenschappelijk onderzoek gedaan naar allerlei vragen die uit de school voortkomen. De Wolfert heeft hiervoor een eigen onderzoeksprogramma. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onze docenten, die aanvullend als wetenschappelijk onderzoeker zijn opgeleid. Bij dit onderzoek werken onze onderzoeksdocenten nauw samen met studenten (de docenten-in-opleiding).

De Wolfert van Borselen publiceert de uitkomsten van onderzoek, zodat ook andere scholen kennis kunnen nemen van de bevindingen.

In nauwe samenwerking met het ICLON (universitaire lerarenopleiding van de Universiteit Leiden) heeft de Wolfert een nieuw opleidingstraject ontworpen voor academici die een loopbaan ambiëren in het tweetalig of internationaal onderwijs. Deze opleiding is het World Teachers Training Programme. Ook in de uitvoering van dit programma werken het ICLON en de Wolfert nauw samen. Docenten van de Wolfert (specialisten op het gebied van tweetaligheid en internationaal onderwijs) verzorgen colleges en werkgroepen en begeleiden onderzoek.

Stagiaires en docenten/leraren in opleiding (DIO en LIO)

De verschillende vestigingen van de Wolfert van Borselen bieden jaarlijks aan grote aantallen studenten de mogelijkheid van een stageplaats. Gelet op de uitgebreide opleidingsfunctie van onze school, bieden wij een goede leeromgeving voor alle aanstaande docenten. Wij ervaren hun aanwezigheid als stimulerend en werken graag mee aan het opleiden van de docenten van de toekomst.

Meer weten over werken op de Wolfert?

Als de bovenstaande beschrijving van het personeelsbeleid op de Wolfert uw interesse heeft gewekt en heeft u belangstelling voor een baan op de ‘Wolfert’, dan kunt u contact opnemen met de rector, de heer B. Oremus (bor@wolfert.nl), of met de vestigingsdirecteur van de vestiging waar uw belangstelling naar uitgaat.