Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks ontvang de school geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Deze zogenaamde lumpsum is voldoende om een goed basisaanbod voor alle leerlingen te realiseren. De Wolfert van Borselen scholengroep heeft echter de ambitie om meer aan te bieden dan het basisaanbod.

Om deze extra’s te bekostigen vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is opgesplitst in twee delen. Een algemene bijdrage voor een rijker curriculum en betere studievoorzieningen voor de leerlingen en een bijdrage voor specifieke activiteiten zoals reizen.

Leerlingen van ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen en/of willen betalen, worden niet uitgesloten van activiteiten. Indien de bijdrage van ouders niet meer kostendekkend is voor het aanbod of de activiteit, kan dat wel tot gevolg hebben dat het aanbod of de activiteit geen doorgang vindt.

De hoogte van de algemene vrijwillige ouderbijdrage en de ouderbijdrage voor Tweetalig onderwijs wordt jaarlijks vastgesteld door de centrale directie met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Jaarlijks worden de uitgaven die mede bekostigd zijn vanuit de algemene vrijwillige ouderbijdrage ook verantwoord aan de MR en na deze verantwoording op de website van de school geplaatst. Tevens wordt dan verantwoording afgelegd over de specifieke bijdragen voor de reizen, die niet meer kostendekkend mogen zijn. De Wolfert van Borselen scholengroep maakt geen gebruik van externe sponsors om het onderwijsprogramma en de extra activiteiten te financieren.

Lees hier de volledige informatie over de ouderbijdrage Wolfert Tweetalig.

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het programma van Wolfert College bedraagt momenteel € 90,-.