Word nu lid van de GMR van BOOR!

Wilt u meedenken, meepraten en mee besluiten over het beleid van het bestuur van uw school? Vindt u het belangrijk meer te weten over de organisatie van het openbaar onderwijs in Rotterdam? Zou u graag inzicht willen hebben in het financieel beleid van het bestuur van de openbare scholen?

Als u één of al deze vragen positief beantwoord meldt u dan aan als kandidaat voor de GMR!

U bent geïnteresseerd, betrokken, nieuwsgierig.
U beschikt over specifieke kennis van onderwijs, financiële zaken of huisvesting.
U bent leergierig en u heeft tijd en capaciteit om stukken te lezen en ongeveer 10 keer per jaar te vergaderen.
U bent wat de GMR nodig heeft: meldt u aan als kandidaat!
BOOR heeft drie gemeenschappelijke medezeggenschapraden:

één voor de basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs, de GMR-po
één voor de scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, de GMR-so/vso
één voor de scholen voor voortgezet onderwijs, de GMR-vo
Indien u zich kandidaat wil stellen dan is het volgende goed om te weten:

Alle huidige leden van alle drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden treden af en zijn herkiesbaar als zij zich opnieuw kandidaat stellen.
U hoeft geen lid te zijn van de medezeggenschapsraad van uw school om kandidaat te zijn voor de GMR, maar het mag wel.
De nieuwe GMR start met zijn eerste vergadering in september 2014 en vergadert daarna nog ongeveer 9 keer in het schooljaar 2014 – 2015.
Als lid van de GMR ontvangt u faciliteiten; voor ouders en leerlingen bestaan deze onder meer uit een financiële vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen en onderwijspersoneel wordt in uren gecompenseerd voor het medezeggenschapswerk.
De GMR heeft een zittingstermijn van drie jaar.
Denkt u er over om u kandidaat te stellen, maar heeft u vragen?

13 mei wordt een cursus gegeven over het werk, de taken en bevoegdheden van de GMR; u kunt zich daarvoor per mail naar: medezeggenschap@stichtingboor.nl inschrijven.
19 mei organiseert de GMR-so/vso een informatieavond over de GMR.
22 mei organiseert de GMR-po een informatieavond over de GMR.
U kunt zich vanaf vandaag kandidaat stellen door een e-mail te versturen aan medezeggenschap@stichtingboor.nl met vermelding van uw naam, de geleding waartoe u behoort (leerling, ouder of personeel) en de naam van uw school.

U ontvangt een bevestiging van uw kandidaatstelling en eventueel een verzoek om aanvullende informatie.

De periode van kandidaatstelling loopt tot en met 23 mei om 24.00 uur.

De verkiezingen vinden plaats tussen in de eerste twee weken van juni.