Regels en afspraken

Het Wolfert Lyceum is er trots op een inspirerende plek te bieden aan leerlingen om te leren en te werken. Om het voor iedereen een fijne en veilige leer- en werkomgeving te laten zijn, hebben we regels en afspraken.

De lessen lichamelijke opvoeding moeten veilig en plezierig zijn, daarom gelden er bij het Wolfert Lyceum naast de leefregels ook de volgende afspraken:

A. Kleding/persoonlijke verzorging

A1. LO algemeen

 • Het dragen van schoolsportkleding is verplicht.
 • Draag een gymbroek/rok op of boven de heup, zodat ondergoed niet zichtbaar is (het is ook veiliger).
 • Op het moment dat je de kleedkamer verlaat, ben je correct gekleed.
 • Als je tweemaal je gymkleding in een periode bent vergeten, haal je een volledige les in.
 • Bind lange haren met een elastiek in een staart naar achteren. Het dragen van een haarband raden we af en is op eigen risico.
 • Eten en drinken is in de zalencomplexen, in de kleedkamers en op de velden niet toegestaan.
 • Roken is zowel binnen als buiten niet toegestaan.

A2. LO binnen

 • Draag in de sporthal sportschoenen, die niet buiten worden gebruikt en geen strepen achterlaten (geen zwarte zolen).
 • Sporten op blote voeten mag, maar wordt afgeraden. Trek in elk geval geen sokken aan, want je hebt weinig grip.

A3. LO buiten

 • Sport met kunstgrasschoenen, elk ander schoeisel is op eigen risico.
 • Vergeet je een bitje of scheenbeschermers, dan is dat geen excuus om niet mee te sporten.
 • We raden bij koud weer een (schoolsport) trainingspak/broek aan. Als het een ander trainingspak is, dan is het Wolfert Lyceum shirt zichtbaar, dus eroverheen. De schoolsportkleding is altijd zichtbaar. De kleur van een ander trainingspak/broek is altijd zwart.
 • We raden thermische kleding aan bij koud weer.

B. Veiligheid

 • In verband met de veiligheid draag je geen zaken als sieraden, sleutels en mobiele telefoon.
 • Waardevolle spullen laat je thuis of op school in je kluisje. Het Wolfert Lyceum is niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen, zoals mobiele telefoons, geld, kleding, sieraden en geluidsdragers.

C. Aanwezigheid

 • Mis je meer dan één les per periode, dan wordt deze les ingehaald. Je maakt hiervoor zelf een afspraak met de docent LO. Als de les niet wordt ingehaald, heeft dit nadelige invloed op de inzet en het daltoncijfer.
 • Doe je niet mee aan de LO les (bijvoorbeeld door een blessure) dan geef je aan het begin van de les een blessurebriefje van je ouder/verzorger aan de docent LO. Neem wel je sportkleding mee, zodat je met de docent LO overlegt aan welke onderdelen je mee doet. Als blijkt dat je nergens aan mee kan doen, krijg je een vervangende opdracht(en) (regelend of schriftelijk).
 • Bij langdurige blessures geef je een verklaring van de fysiotherapeut aan de docent LO. In de verklaring staat aan welke onderdelen je wel mee kan doen. Een leerling mag in overleg met de docent ook fysio oefeningen doen. In overleg met de teamleider en docent LO wordt besloten of vrijstelling verleend wordt voor een of meer onderdelen.  Je doet in overleg met de docent LO dan een vervangende opdracht/taak.
 • Heb je een zeer ernstige blessure of aandoening, dan maakt de docent met de leerling en ouder/verzorger afspraken over het volgen van de lessen LO. Eventuele vrijstelling van het vak LO mag alleen verstrekt worden door de teamleider. De teamleider heeft hierover contact met de docent LO.

D. Normering/cijfers

 • In de onderbouw krijg je de volgende cijfers per periode: daltoncijfer en een of meerdere vaardigheid- inzetcijfers.
 • Ben je bij een toets of afsluiten praktijkonderdeel afwezig, dan vraag je zelf bij de LO docent om een inhaalmoment. Zolang de toets of praktijkonderdeel niet is ingehaald, staat in Magister bij het onderdeel de afkorting ‘inh’. De toets of praktijkonderdeel moet je inhalen, anders krijg je het cijfer 1,2.
 • In de bovenbouw met uitzondering van 4V  is LO volgens het PTA van het betreffende leerjaar een vak met alleen handelingsdelen. De handelingsdelen moeten minimaal met een voldoende worden afgesloten (zie het PTA van dat leerjaar).

Met sportieve Groet,
L.O. sectie

Voor de veiligheid van iedereen zijn om de school, in de aula en het computerlokaal camera’s aanwezig. Hierover zijn natuurlijk afspraken gemaakt. De afspraken staan op deze pagina.

Cameratoezicht op het Wolfert Lyceum
De Registratiekamer (verantwoordelijk voor regelgeving rond privacy) heeft de volgende privacyregels opgesteld voor cameratoezicht:

 • Cameratoezicht moet een redelijk belang dienen of nodig zijn voor de uitoefening van een taak.
 • Deze taak moet niet op een minder ingrijpende wijze kunnen worden gerealiseerd.
 • De beperking van de privacy moet in een juiste verhouding staan tot het doel. Beveiliging en toezicht zijn in het algemeen aanvaardbare doelen.
 • Camera’s mogen niet meer registreren dan noodzakelijk.
 • Mensen moeten worden geïnformeerd over het gebruik van camera’s in restaurants, cafés en winkels.
 • De identiteit van degene die opdracht heeft gegeven tot camerabewaking moet duidelijk worden gemaakt.
 • Mensen hebben ook recht op inzage en correctie van de beelden; deze inzage kan worden geweigerd als het privé-leven van anderen (`derden’) die op de tape voorkomen daardoor wordt aangetast.
 • Cameratoezicht mag alleen in aanvulling met andere maatregelen om de veiligheid en het toezicht te vergroten, zoals extra verlichting. Camera’s mogen niet de plaats innemen van agenten en surveillanten.

Afspraken binnen het Wolfert Lyceum over het cameratoezicht:

 1. Camera’s zijn alleen geplaatst in de aula, in het computerlokaal en rondom het gebouw.
 2. Bij de ingangen is duidelijk aangegeven dat er cameratoezicht is.
 3. Zicht op de actuele beelden van de camera’s is voorbehouden aan het onderwijsondersteunend personeel.
 4. Beelden blijven maximaal vijf dagen bewaard, daarna worden zij gewist.
 5. Inzage van de opgenomen beelden mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van een lid van de schoolleiding.
 6. Opgenomen beelden worden alleen ter beschikking gesteld aan politie en/of justitie (via een geheugendrager) na uitdrukkelijke toestemming van een lid van de schoolleiding.

Januari 2011

Wolfert Lyceum bereidt haar leerlingen voor op de wereld van morgen en heeft daarbij aandacht voor de ontwikkeling van het vermogen tot kritisch denken, samenleven, aanpassing en empathie. De school kenmerkt zich door duurzaamheid en maatschappelijk bewustzijn, doordat leerlingen en medewerkers zichtbaar zorg dragen voor de aarde, elkaar en zichzelf. Het onderwijsprogramma van Wolfert Lyceum spreekt leerlingen op deze manier niet alleen aan op cognitief gebied, maar ook op gedrag, sociale vaardigheden en sportiviteit en legt daarmee de nadruk op karakter en de leerling als mens.

Leerlingen van Wolfert Lyceum zijn zich ervan bewust dat een actief en gezond leven en een gezonde leefomgeving bijdragen aan betere schoolprestaties, een grotere weerbaarheid en een hoger welzijn en dat ze hun een betere basis bieden voor verdere ontwikkeling.

De school werkt actief aan het verbeteren van de gezondheid van de leerlingen. Wolfert Lyceum:

 • Biedt een uitgebreid lesaanbod voor het thema voeding,
 • Heeft een schoolkantine die voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum,
 • Heeft een vakwerkplan en een PTA voor het vak lichamelijke opvoeding,
 • Voert activiteiten uit voor het thema welbevinden en sociale veiligheid,
 • Heeft voorzieningen om het sociaal emotioneel welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen te bevorderen. Zoals een veilig schoolplein, een stilteruimte, en studieruimtes,
 • Heeft protocollen op het gebied van pesten, agressief gedrag, discriminatie, verzuim en internetgebruik,
 • Voert ieder jaar activiteiten uit om tabak, alcohol- en drugsgebruik te voorkomen,
 • Informeert ouders over het rook-, alcohol- en drugsbeleid,
 • Heeft een schoolterrein en schoolgebouw dat rook-, alcohol- en drugsvrij is voor leerlingen én personeel,
 • Heeft vastgelegd dat alle activiteiten die in of vanuit school worden georganiseerd rook-, alcohol- en drugsvrij zijn voor leerlingen, ouders en personeel,
 • Besteedt in de lessen aandacht aan gedragsregels rondom fysieke veiligheid en verzorgt reanimatielessen,
 • Besteedt aandacht aan veiligheid van leerlingen in en rondom het schoolgebouw zoals: brandveiligheid en verkeersveiligheid,
 • Besteedt in de lessen aandacht aan media en mediawijsheid,
 • Informeert ouders over de regels op het gebied van internet- en mediagebruik,
 • Heeft voor het leerproces irrelevante websites geblokkeerd,
 • Heeft regels op het gebied van internet- en mediagebruik vastgelegd in beleid.

Sociale-media_1354875914Het Wolfert Lyceum kent een richtlijn voor de leerlingen en het personeel over hoe men om moet gaan met het netwerk, mail en sociale media. Wij spreken duidelijk over een richtlijn, waarbij we uitgaan van het gezond verstand van een ieder die met deze ICT middelen omgaat. Op de algemene Wolfert website is het protocol te vinden.

Wat is de intentieverklaring? De school belooft iets aan de nieuwe leerling en de leerling aan de school. Maar ook de ouders en de school beloven elkaar iets. Die beloftes, die u hieronder kunt lezen, vormen de intentieverklaring. Waarom die beloftes? Omdat we erin geloven dat zulke afspraken bijdragen aan een gezond, veilig, en zorgzaam schoolklimaat. Aan een school waar je met plezier heen gaat, of je nu leerling, ouder, docent of medewerker bent.

De intentieverklaring
Het Wolfert Lyceum (WL) streeft naar een schoolklimaat, waarin iedereen volledig tot zijn recht komt. Voor leerlingen betekent dit dat ze optimaal kunnen leren op een fijne, veilige en gezellige school. Voor docenten wil dit zeggen dat ze goed onderwijs geven. Voor ouders wordt hiermee bedoeld dat ze betrokkenheid tonen. Voor iedereen geldt dat we anderen met respect behandelen.

Een school is meer dan een plek om van alles te leren. Je maakt er vrienden en je doet mee aan allerlei activiteiten. De opleiding die je volgt, kan bepalend zijn voor het werk dat je later gaat doen. Je schooltijd is dus een belangrijke basis voor je verdere leven. Daarom moet het een periode zijn waarin je veel leert en waarin je ook plezier hebt.

Dat alles kunnen we alleen samen doen: leerlingen, medewerkers en ouders. Daarom vertrouwen wij erop dat iedereen kan instemmen met het onderstaande en er een handtekening onderzet.

Van jou als leerling verwacht de school dat je:

 • meewerkt aan een fijne veilige school voor iedereen,
 • je best doet om goed te leren,
 • meedoet aan de werkweken en de activiteiten buiten de les,
 • dat je geen verbaal of fysiek geweld gebruikt,
 • iedereen als gelijkwaardig beschouwt (ongeacht religie, huidskleur, seksuele geaardheid, taal of kleding),
 • je rommel opruimt en schoonmaakt wat je vuil gemaakt hebt,
 • straf aanvaardt als je iets verkeerd hebt gedaan.

Van alle medewerkers verwacht de school dat ze:

 • meewerken aan een fijne en veilige school voor iedereen,
 • zich inzetten voor goed onderwijs,
 • een veilige en leervriendelijke omgeving weten te creëren,
 • alle leerlingen behandelen volgens de regels, zoals die in het leerlingstatuut staan (www.wolfert.nl),
 • de ouders/verzorgers op de hoogte houden van leerprestaties, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling,
 • tijdig reageren op vragen van ouders/verzorgers.

Van u, ouder/verzorger, verwacht de school dat u:

 • meewerkt aan een fijne en veilige school voor iedereen,
 • het beleid van de school tegen ongewenst gedrag onderschrijft,
 • tijdig reageert op een telefoontje of brief van school,
 • gehoor geeft aan een uitnodiging voor een gesprek,
 • uw kind laat deelnemen aan werkweken en activiteiten buiten de les om.

Bovenal verwachten we dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat. We luisteren naar elkaar en elkaar de ruimte. Samen maken we van onze school een plek waar iedereen graag komt leren en werken.

Wolfert Lyceum: daar teken ik voor!

Hebt u een klacht? Of bent u gewoon ergens ontevreden over? Laat het ons weten. U kunt gebruik maken van het klachtenformulier. Bent u tevreden? Laat het dan anderen weten.

Het Wolfert Lyceum heeft een klachtenregeling. Het doel van de klachtenregeling op Wolfert Lyceum is:
a. Om de klachten van individuele of groepen ouders naar ieders tevredenheid op te lossen;
b. Om van de klacht te leren en zo nodig wijzigingen aan te brengen in ons intern functioneren. Het woord ‘kwaliteitsonderwijs’ staat immers in onze missie! Het Wolfert Lyceum neemt daarom uw klacht serieus.

Heeft u klachten? Of bent u gewoon ergens ontevreden over?
Klachten of ontevredenheid over Wolfert Lyceum of over een medewerker in het bijzonder? Net als overal kunnen zich ook op scholen zaken voordoen waarover iemand wil klagen. Een goede afhandeling van klachten of ontevredenheid is in het belang van de klager, maar ook in het belang van de school. Klachten hebben immers ook een signaalfunctie en kunnen er toe leiden dat de kwaliteit van het onderwijs en de gang van zaken op school verbeteren.

In de onderstaande documenten staat weergegeven welke mogelijkheden er zijn om klachten in te dienen. Dit varieert van het bespreken van de klacht met degene op wie de klacht betrekking heeft tot het indienen van een formele klacht bij de landelijke klachtencommissie.

Route Bij Klachten
Organisaties Bij Klachten

Als onderdeel van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR) treft u de officiële klachtenregeling HIER aan.

In een gebouw waar dagelijks ruim 1.100 jongeren en volwassenen bij elkaar zijn, moeten bepaalde afspraken gemaakt worden om te zorgen dat we elkaar niet in de weg zitten. We kunnen dat simpel en kort doen en dan zijn de vijf onderstaande punten eigenlijk genoeg:

 1. Heb respect voor elkaar
 2. Werk mee aan goed onderwijs
 3. Kom je afspraken na
 4. Zorg voor elkaar
 5. Houd alles heel en schoon

Om sommige dingen toch wat duidelijker te maken, hebben we de leefregels opgesteld die op alfabetische volgorde staan: Leefregels Wolfert Lyceum

Als je er vragen over hebt, stel die dan aan je mentor. Directie kan hiervan ten alle tijde afwijken.

Alle leerlingen van de Wolfert van Borselen scholengroep hebben hun rechten en plichten. Aan welke regels moet je je houden en wat mag je van de school en de docenten verwachten?

Het leerlingenstatuut geldt voor alle leerlingen en personeel binnen de Wolfert Scholen groep.

Een lesuur duurt 45 minuten op het Wolfert Lyceum. Het voordeel daarvan is, als er een lesuur uitvalt wegens ziekte of een feestdag, dat uw kind gedurende die week nog vaker dat vak heeft. Een aantal vakken wordt als blokuur aangeboden: beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, mens&natuur en drama.
Nederlands : 3 lesuren in hv klas / 3 lesuren in vwo klas
Engels : 4 lesuren in alle brugklassen
Frans: 2 lesuren in alle brugklassen
wiskunde: 4 lesuren in alle brugklassen
mens&natuur: 4 lesuren in alle brugklassen
geschiedenis: 2 lesuren in alle brugklassen
aardrijkskunde: 2 lesuren in alle brugklassen
beeldende vorming: 3 lesuren in alle brugklassen
drama: 2 lesuren in alle brugklassen
lichamelijke opvoeding: 3 lesuren in hv klas / 2 lesuren in vwo klas
Het vak drama geven we van klas 1 t/m 3. Daarna wordt het een keuzevak. Leerlingen kunnen bij ons op school examen doen in het vak drama.

1e 08:15 – 09:00 uur
2e 09:00 – 09:45 uur
3e 09:45 – 10:30 uur
pauze 10:30 – 11:00 uur
4e 11:00 – 11:45 uur
5e 11:45 – 12:30 uur
6e 12:30 – 13:15 uur
pauze 13:15 – 13:45 uur
7e 13:45 – 14:30 uur
8e 14:30 – 15:15 uur
9e 15:15 – 16:00 uur
10e 16:00 – 16:45 uur

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wolfert van Borselen scholengroep gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Op deze pagina wil de scholengroep u informeren over het privacybeleid van Stichting BOOR, waar de Wolfert van Borselen scholengroep onder valt. Mocht u vragen hebben met betrekking tot privacy op onze scholengroep, kunt u een mail sturen aan privacy@wolfert.nl

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van de leerlingen en het personeel goed te beschermen. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een persoon. Onder meer een naam, een mailadres maar ook meestal een student/stamnummer. Na onderzoek is gebleken dat het school emailadres soms gebruikt wordt bij apps die geen educatief doeleinde hebben en/of geen privacyverklaring, bijvoorbeeld Marktplaats app, Pokemon Go app, AliExpress app, etc. Om te voldoen aan de AVG hebben wij gekeken welke gebruikte apps een educatieve doelstelling hebben en of er een (digitale) getekende verwerkersovereenkomst is tussen de school en de maker/aanbieder van de app. Apps die niet voldoen aan deze voorwaarden en gebruikt worden door een @wolfert.nl email adres zullen in ons Google domein geblokkeerd worden. De geblokkeerde apps kunnen wel gebruikt worden met een privé email adres. Om te kunnen zien welke apps aan jou Google account zijn gekoppeld, kun je gebruik maken van deze link. Door op een app te klikken, kan je zien welke toegangsrechten de gekozen app heeft.Het blokkeren van de apps zal vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar (op donderdag 23 augustus 2018) plaatsvinden. Wij verzoeken aan gebruikers van de apps die geblokkeerd gaan worden en die toch hun gegevens in een app willen bewaren, om voor donderdag 23 augustus de app over te zetten naar hun eigen privé mailadres.
Wat hopen we te bereiken met een rookvrije school? Het bevorderen van de gezondheid. Roken is niet gezond. Daar is iedereen het over eens. Veel aandoeningen aan de luchtwegen (astma, longkanker etc.) worden veroorzaakt door het roken van sigaretten (sigaren/pijptabak). Door het instellen van een rookverbod maken we het voor (toekomstige) rokers moeilijker om te (gaan) roken. Minder roken / niet roken is een eerste stap op weg naar een gezonder lichaam. Door het rookverbod op school hopen we van harte dat er ook minder leerlingen op het idee komen om te gaan roken.

Het voorkomt meeroken
Wie zelf niet rookt maar zich bevindt in een ruimte waar wél wordt gerookt, rookt als het ware mee. ‘Meeroken’ is dus ook niet gezond. Door het rookverbod voorkomen we dat mensen die er een gezonde levensstijl op na houden worden gedupeerd door mensen die wel roken. Het rookverbod voorkomt dus de overlast die de rook van tabak veroorzaakt. Wél zo sociaal.

Mag ik helemaal nergens meer roken?
Voor alle leerlingen betekent dat dat zij nergens op, in en rondom school mogen roken.

En na schooltijd?
De school is 24 uur per dag, zeven dagen per week rookvrij. Dat betekent dat je ook voor het 1e uur en na het 9e uur niet op, in en rondom de school mag roken. Het gehele schoolterrein is dus een rookvrije zone.

En de personeelsleden van school dan?
Dat een logische vraag! Ook voor docenten en alle andere personeelsleden geldt er een rookverbod op het schoolterrein. Personeelsleden mogen alleen roken buiten de poort. Mocht je dus iemand uit deze groep op het schoolterrein zien roken, aarzel dan niet om contact op te nemen met een directielid.

Schoolfeesten voor het hele Wolfert Lyceum kunnen niet op school plaatsvinden, omdat de ruimte in de aula zich daar niet voor leent. Onze eigen school is wel geschikt voor het brugklas Halloweenfeest, maar het past niet voor de overige feesten met circa duizend leerlingen. Daarom huren we altijd een locatie af. Die locatie wordt gezocht door de activiteitencommissie (AC). In de AC zitten leerlingen en drie docenten (mw. Groenewegen, dhr Van Parreren en dhr Van der Sman). De leerlingen in de AC regelen alles zelf: van locatie tot kaartverkoop, van thema tot aankondigingsmail en ontwerp van posters/toegangskaarten.

De locatie waar schoolfeesten plaatsvinden, wordt altijd volledig afgehuurd voor onze school. Er komen dus geen ‘gewone’ bezoekers binnen. Omdat onze leerlingen jonger zijn dan 18 jaar, is het schoolfeest uiteraard alcoholvrij. Vaak is het mogelijk één vriend(in) als introducee mee te nemen, maar dit kan uitsluitend onder begeleiding van de betreffende leerling van het Wolfert Lyceum zelf (het introducee kaartje is op de laatste dagen te koop en iets duurder).

Locaties waar onze schoolfeesten gehouden worden, zijn veelal populaire uitgaansgelegenheden in Rotterdam. Doordeweeks kunnen we die zaalhuur betalen, op vrijdagavond is dat vele malen duurder. Vandaar dat onze schoolfeesten altijd doordeweeks plaatsvinden. Bij voorkeur op donderdag, omdat de leerlingen dan nog maar één dag naar school hoeven, maar donderdagavond wordt steeds populairder en dus ook duurder, dus vaak zijn de schoolfeesten op woensdagavond.

De volgende dag zijn de leerlingen vaak de eerste twee lesuren vrij, dus pas om 9.45 uur starten de lessen. De schoolfeesten duren altijd tot 1.00 uur voor de bovenbouw en tot 0.00 uur voor de brugklassers. Mocht u uw kind eerder willen ophalen (bijvoorbeeld omdat u van uw werkgever de volgende dag niet mag uitslapen), dan staat het u uiteraard vrij om uw kind eerder op te halen. Veel brugklassers gaan tussen 22.30 uur of 23.00 uur naar huis bijvoorbeeld. De dag na een schoolfeest worden er geen toetsen gegeven, maar toetsen inhalen of nablijven op de donderdag gaat wel door.

Het Wolfert Lyceum stimuleert de brede persoonlijke ontwikkeling van zijn leerlingen. Dat kunt u lezen in onze missie. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze leerlingen bijvoorbeeld aan sport of theater doen en we zijn trots op ze als ze dat op hoog niveau doen.

Tegelijkertijd is het hoofddoel van onze school onze leerlingen met een diploma op het hoogste voor hen haalbare niveau de weg naar een vervolgstudie te wijzen. Deze twee zaken bijten elkaar af en toe en daar willen we in dit protocol een aantal richtlijnen voor vaststellen.

 1. Het Wolfert Lyceum geeft nooit structureel vrijstelling voor bepaalde vakken vanwege trainings- of repetitieverplichtingen van leerlingen.
 2. Incidenteel kunnen leerlingen vrij krijgen voor trainingen, wedstrijden, repetities of voorstellingen. De beslissing hierover wordt genomen door de teamleider van de leerling.
 3. Toestemming kan onder meer geweigerd worden als een leerling op dat moment niet voldoet aan de bevorderingsnormen.
 4. De teamleider kan verlangen dat gemiste lessen of opdrachten op een ander moment ingehaald worden.
 5. Als een leerling om bovenstaande redenen toetsen mist, moet hij of zij zelf inhaalafspraken maken met de betreffende docent(en).
 6. Toestemming dient ruim van te voren door de ouders via e-mail aangevraagd te worden aan de teamleider.

Het onderwijs staat bol van de afkortingen. Zeer verwarrend voor leerlingen en ouders. Daarom staat hieronder een kort overzicht van afkortingen die je op het Wolfert Lyceum kunt tegenkomen. Ook hebben we een link geplaatst naar een veel groter overzicht.

Speciaal voor het Wolfert Lyceum gelden o.a. de volgende afkortingen:

DOG = Dalton Ontwikkelgroep (commissie van docenten en directie die zich bezighoudt met de kwaliteit van daltononderwijs
PTA = Programma van toetsing en afsluiting (voor de bovenbouw)
PWS = Profielwerkstuk (voor de bovenbouw)

De afkortingen van de vakken, zoals ze in het rooster staan:

Ne = Nederlands
En = Engels
Fa = Frans
Wi = Wiskunde
Du = Duits
La = Latijn
Gr = Grieks
Ak = Aardrijkskunde
Gs = Geschiedenis
MN = Mens en Natuur
Bi = Biologie
Sk = Scheikunde
Na = Natuurkunde
Ec = Economie
Ckv = Culturele en kunstzinnige vorming
Kcv = Klassieke en culturele vorming
Dr = Drama
Bv = Beeldende vorming
BE = Bedrijfseconomie
M&O = Management en organisatie
Maa = Maatschappijleer
Lo = Lichamelijke opvoeding
Men = Mentorles
dal = daltonuur

De t bij Net, Ent, Dut en Fat geldt voor de bovenbouw: taal en letterkunde 

Klik hier voor de site met de meest voorkomende afkortingen. Om heel eerlijk te zijn: er zijn er een aantal bij, die wij ook niet wisten!