Leerlingondersteuning

Het Wolfert Lyceum vindt het belangrijk dat leerlingen op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier hun verhaal kwijt kunnen. Als er problemen zijn die bijvoorbeeld je concentratievermogen of je schoolprestaties beïnvloeden, is het verstandig om je verhaal te delen. Uiteraard hopen we dat je dat eerst bij je ouders en/of vrienden doet. Maar als dat niet gaat, kun je ook terecht bij de personeelsleden van het Wolfert Lyceum. Er zijn namelijk veel mensen binnen de school die je verder willen helpen. Naast je mentor of bijvoorbeeld een docent die vertrouwt, kun je met je hulpvraag ook terecht bij de ondersteuningscoördinator. Lees hieronder wat je mogelijkheden zijn.

Van leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt veel gevraagd: inzet, creativiteit, doorzettingsvermogen, sportiviteit en nog veel meer. Al die capaciteiten ontwikkelen leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Dat hoeven ze niet zelfstandig te doen; we helpen ze daar bij. Hieronder kunt u in grote lijnen lezen hoe we dat doen en wie daarbij betrokken zijn.

Begeleiding op maat
Leerlingen brengen tijdens hun schooltijd een groot deel van hun dagen door in een schoolgebouw. Maar die school is meer dan een gebouw: het volgen van onderwijs is een reis naar volwassenheid, een ontdekking van talenten en begaafdheden. Van tijd tot tijd kunnen alle leerlingen bij dat proces een steuntje in de rug gebruiken. Niet alleen bij het verwerken van de leerstof, maar ook bij de sociale en emotionele ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen de kans geven om goed toegerust op intellectueel, sociaal, creatief, sportief en emotioneel gebied de school te verlaten en een passende vervolgopleiding te beginnen. Daar zijn veel medewerkers van het Wolfert Lyceum bij betrokken:

Docenten
Iedere leerling is anders en iedere leerling vraagt dus om een andere aanpak. De docenten helpen leerlingen als dat nodig is. Bijvoorbeeld met plannen, of met extra uitleg of juist met extra uitdaging. De daltonuren zijn daar bij uitstek geschikt voor, maar ook in de ‘gewone’ lessen is daar tijd en ruimte voor.

Mentor
Alle klassen hebben één of meer mentorlessen per week. In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarvoor gebruiken we de methode ‘Breingeheimen sociaal-emotioneel’. Daarnaast, minstens zo belangrijk, besteden we met de methode ‘Breingeheimen studievaardigheden’ aandacht aan het leren leren. In de bovenbouw verschuift de aandacht geleidelijk naar het zorgvuldig bewaken en bespreken van de studieresultaten.

De mentor onderhoudt ook de contacten met de ouder/verzorger. Dat gebeurt soms via e-mail, maar ook in 10-minuten gesprekken op ouderspreekavonden en als het nodig is in langere gesprekken buiten deze avonden om. De mailadressen van de mentoren vindt u op de website onder ‘contact/personeel’. U kunt altijd contact met ze opnemen.

Leerlingbegeleiders
Soms ontstijgt een vraag of verzoek de mentor. De mentor heeft de zorg over een hele klas en niet altijd de tijd om lang met één leerling in gesprek te gaan. Dan kan de hulp ingeroepen worden van de leerlingbegeleider. Een leerlingbegeleider kan helpen met het maken van speciale (inhaal) roosters als een kind veel verzuimd heeft, spreekt een leerling die opvallend gedrag vertoont in de klas (bijvoorbeeld als een kind eruit gestuurd is), handelt (ongeoorloofde of aangevraagde) verzuimmeldingen af, spreekt leerlingen die moeite hebben met het bijhouden van huiswerk, enzovoorts. De leerlingbegeleiders zijn de heer Van de Burg (gbu@wolfert.nl) voor klas 1 en 2 vwo, de heer Oedairadjsingh voor klas 2 t/m 5 havo (aoe@wolfert.nl) en de heer Vliegenthart voor 3 t/m 6 vwo (bvl@wolfert.nl).

Teamleiders
Als een leerling, docent, mentor of leerlingbegeleider ergens niet uit komen, kan één van de teamleiders vaak helpen een oplossing te vinden. De teamleiders regelen alles met betrekking tot een bepaald leerjaar organisatorisch en inhoudelijk. Zij geven ook voorlichting op diverse gebieden aan leerlingen en ouders. In sommige gevallen kan ook de directeur een rol gaan spelen. Ook deze contactgegevens vindt u op bovengenoemde webpagina.

Decaan
In de derde klas moeten leerlingen een profiel en een aantal keuzevakken kiezen en in het examenjaar een vervolgopleiding. Onze decanen, de heer Van Leeuwen (fle@wolfert.nl) en mevrouw De Groot (mgr@wolfert.nl), spelen hier een belangrijke rol in. Zij hebben alle benodigde informatie, organiseren bezoeken aan universiteiten en hogescholen en coördineren de oriëntatie op studie en beroep.

Ondersteuningsteam
Elise de Jong (ejo@wolfert.nl)  is ondersteuningscoördinator op het Wolfert Lyceum. Zij wordt bijgestaan door Merel van Wensveen (mvn@wolfert.nl). Merel is bpo’er (begeleider passend onderwijs). Leerlingen en ouders kunnen bij hen terecht voor zorg gerelateerde kwesties. De ondersteuningscoördinator probeert na een gesprek en analyse van het probleem de leerling verder te helpen. Soms is daar externe hulp bij nodig, bijvoorbeeld van het schoolmaatschappelijk werk of een jeugdverpleegkundige. De ondersteuningscoördinator stelt zo nodig handelingsplannen op en informeert betrokken docenten hierover. Ook hebben zij regelmatig contact met de ondersteuningscoördinatoren van andere scholen in de omgeving, het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG), Bureau Jeugdzorg, de Leerplichtambtenaren en soms de politie.

Meestal komt het ondersteuningsteam in actie na overleg met de mentor, de leerlingbegeleider of de teamleider, maar leerlingen kunnen tevens zelf om een gesprek vragen. Ook de dyslexiecoach maakt deel uit van het ondersteuningsteam. Ons dyslexiebeleid kunt u hieronder downloaden.

Er zijn tot slot leerlingen die een gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis hebben, zoals ADD/ADHD en het Syndroom van Asperger of PDD-NOS. Deze leerlingen vallen in de meeste gevallen ook onder de verantwoordelijkheid van de ondersteuningscoördinatoren. Het daltononderwijs stelt (de meeste) leerlingen met genoemde diagnoses voor de nodige uitdagingen, dus een goede driehoek in de communicatie is daarbij essentieel: leerling – ouders – school.

Medeleerlingen: tutorleren
Een heel andere manier van begeleiden is het tutorleren. Vanaf de tweede periode helpen leerlingen uit klas 3 en hoger de leerlingen uit klas 1 en 2 met vakken waar ze problemen mee hebben. In de mentorlessen horen de leerlingen wanneer en hoe ze zich hiervoor op kunnen geven.

De jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland (CJG) op onze school is:

Esther Bregman, jeugdverpleegkundige
Telefoonnummer: 088 – 20 10 000 / 06 – 34 22 15 71 (direct)
e.bregman@cjgrijnmond.nl

De jeugdverpleegkundige is er voor alle leerlingen op school. Tijdens haar spreekuren kun je altijd langs komen om je vragen te stellen, bijvoorbeeld over je gezondheid, omgaan met je ouders, school of seksualiteit. Heb je een vraag of zit je ergens mee? De jeugdverpleegkundige luistert naar je en denkt graag met je mee! Vraag eventueel aan je mentor wanneer de spreekuren zijn. Je spreekt haar sowieso een aantal keren op school:

  • Klas 1
    In het eerste schooljaar heb je met de jeugdverpleegkundige een gesprek op school. Samen praat je over hoe het met je gaat. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over jouw gezondheid en ontwikkeling. Voordat het gesprek plaatsvindt ontvang je twee vragenlijsten om in te vullen. De antwoorden worden samen met jou besproken tijdens het gesprek. Daarnaast zal de jeugdverpleegkundige je ook wegen en meten. Vooraf zal de jeugdverpleegkundige op school navragen hoe het met je gaat. De gesprekken en vragenlijsten worden altijd vertrouwelijk behandeld en zonder jouw toestemming worden gegevens niet met je ouders en school gedeeld.
  • Klas 3
    In klas 3 vul je de digitale gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid in. De vragenlijst bestaat uit vragen over jouw gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijg je een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de vragenlijst en handige tips. Aan de hand van de resultaten of als je het zelf wilt, nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. De gesprekken en digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld en zonder jouw toestemming worden gegevens niet met je ouders en school gedeeld.

Zorgteam op school
Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

Alles onder één dak
Het CJG bij jou in de buurt is dé plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. Als het nodig is biedt het CJG je advies en ondersteuning. Naast jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over het CJG of handige links naar de website: klik hier.

Met het Dyslexiebeleid willen wij leerlingen een eerlijke kans geven om een diploma te halen. Daarom heeft het Wolfert Lyceum een speciaal ‘Dyslexiebeleid’ waarin staat op welke extra maatregelen een leerling recht heeft.

Dyslexiebeleid Wolfert Lyceum

Kinderen hebben steun van hun ouders nodig. Al is er een groot verschil met de basisschool, uw kind heeft ondersteuning van thuis nodig. Ook de school heeft de ouders nodig. Wij willen graag weten hoe ouders over de school denken en verwachten dat de ouders meedenken bij de ontwikkeling van de school. Het Wolfert Lyceum stelt zich tot taak om de ouders zo goed mogelijk te informeren. Een goede communicatie tussen school en ouders is van essentieel belang voor de ontwikkeling van het kind. Het is prettig als ouders actief zijn binnen de school. Ouders participeren ook in de Ouderraad en veel activiteiten kunnen niet zonder hulp van ouders.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo’n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Kijk voor meer informatie op:

Advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/

Het schoolprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen die de school heeft ingevuld om haar onderwijs- en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio. Met dit schoolprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene nagaan welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod deze schoollocatie kan bieden. Voor meer informatie kunt u ook de website van onze school bekijken. Hierop is onder meer de schoolgids met informatie voor ouders te vinden. Ga vooral ook eens kijken op de open dag om de sfeer te proeven en al uw vragen direct te stellen, of maak een afspraak voor een gesprek op de school.

Zie https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/23

Helaas komt pesten op elke school voor. Op het Wolfert Lyceum proberen we er alles aan te doen om dit te voorkomen. Mocht het een keer gebeuren, bijvoorbeeld via social media, dan is het belangrijk dat de betrokkenen allen reflecteren op hun eigen handelen om zodoende een herhaling of verdere escalatie te voorkomen. Ouders worden in de meeste gevallen ook betrokken bij het bespreken van pestincidenten.

Hoe we met pesten omgaan is te lezen in ons pestprotocol: Anti Pestprotocol 2021 2022

Het Wolfert Lyceum heeft twee interne contactpersonen, die in eerste instantie de opvang verzorgen van degene die zich geconfronteerd voelt met zeer vervelende zaken op school, zoals pesten, geweld, discriminatie, machtsmisbruik of seksuele intimidatie en daarover een klacht wil indienen. De twee interne contactpersonen zijn:
Rutger Sliep (rsl) – rsl@wolfert.nl
Krista van der Reijden – kre@wolfert.nl

Voor andere zaken die je dwarszitten (nare thuissituatie, pesten, (homo)seksualiteit, e.d.), kun je de ondersteuningscoördinator aanspreken (Elise de Jong). Het verschil tussen de interne contactpersoon en de ondersteuningscoördinator is dat de interne contactpersoon met jou samen gaat kijken of je een klacht moet/wilt indienen tegen bijvoorbeeld een personeelslid. Voor persoonlijke zaken zonder een klacht kun je dus een vertrouwelijk gesprek aanvragen met de ondersteuningscoördinator.

Je hoeft er in ieder geval nooit bang voor te zijn dat we er met jou zomaar over beginnen in het bijzijn van andere leerlingen of collega’s! Op school heb je dagelijks met veel verschillende personen te maken, zoals medeleerlingen, docenten, conciërges, administratief medewerkers en onderwijsassistenten. Bijna altijd gaat dat onderling gewoon goed. Soms zijn er kleine kwesties met één van die personen, maar dat wordt geen echt probleem. Op het Wolfert Lyceum heerst gelukkig een heel fijne en open sfeer en vindt iedereen het normaal om respectvol met elkaar om te gaan.

Er kan echter een situatie ontstaan, waarbij je steeds een vervelend gevoel krijgt bij het zien van die ene persoon. Weer een vervelende opmerking of aanraking? Wat zal ik doen? Er toch iets van zeggen, omdraaien of beide? Geeft die arm van die docent of leerling om je heen steeds een onprettig gevoel? Bedenk bij dit alles wel dat het gaat om jouw gevoel. Dus niet denken: “Ach, het zal wel niet zo bedoeld zijn”, of “Wat loop ik te zeuren, ze kunnen er toch niets aan veranderen”. Al deze zaken kunnen je een onveilig gevoel binnen onze school geven. Kan daar iets aan gedaan worden? Ja!

Allereerst moet je dit soort zaken melden. Bijvoorbeeld bij je mentor of een andere docent waar je goed mee op kan schieten. Wil je of kun je dat niet, meldt het dan aan één van de hieronder genoemde interne contactpersonen op onze school. Interne contactpersonen zijn door de school aangesteld om iedereen, die op school aanwezig is, te helpen bij alles wat te maken heeft met seksuele intimidatie of geweld. Zij zijn de personen die met de ingediende klacht aan het werk gaan en jou zullen begeleiden bij de verdere gang van zaken. Indien nodig/gewenst zal er een officiële klachtenregeling in werking treden, waarbij diverse (externe) partijen een rol spelen. Je kunt ons bereiken door ons persoonlijk aan te spreken of een e-mailtje te sturen. Samen maken we dan een afspraak voor een eerste gesprek.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen dat alleen die persoon waar jij het tegen zegt op de hoogte is van de inhoud van de klacht. Soms is het echter wel nodig, bijvoorbeeld wanneer er duidelijk sprake is van een overtreding of misdrijf, andere personen (politie, schoolleiding) in te schakelen. Wij zijn dit als interne contactpersoon verplicht, maar we zullen altijd blijven overleggen met jou! We hopen dat je nu genoeg informatie hebt om, wanneer het nodig is, ons in te schakelen. Stel ons gerust een vraag als je meer wilt weten. Loop niet te lang door met zaken die je écht heel erg dwarszitten. Het lucht enorm op om het iemand te kunnen vertellen.

Youz biedt advies en behandeling voor jongeren tot 24 jaar in het omgaan met alcohol, drugs, gokken en gamen. Youz is er ook voor de omgeving van jongeren tot 24 jaar. Zij kunnen bij Youz terecht voor informatie, advies en hulp. Youz bestaat uit een team van mensen met verschillende vakopleidingen. Denk bijvoorbeeld aan jeugdveldwerkers, gezondheidcoaches, psychologen, sportbegeleiders, artsen en een jeugdpsychiater.

De afdeling ‘Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie’ is een onderdeel van Youz en houdt zich bezig met de preventieve kant van o.a. roken, alcohol, drugs, gamen, middelengebruik en verslaving. Dit doet zij door het bieden van voorlichting, trainingen, advies en begeleiding aan iedereen die met jongeren te maken heeft, op de domeinen School, Vrije tijd en Thuis.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling ‘Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie’ van Youz, telefoon: 088-2303030 of stel uw vraag via info@youz.nl ter attentie van het team ‘Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie’. Voor meer informatie kijk op: www.youz.nl

Downloads:
Presentatie Klas 1 2017
Presentatie Klas 2 2017
Presentatie Klas 3 2017
Signalen ABC Youz Proof
Tips Voor Ouders Algemeen
Tips Voor De Omgeving

Wolfert Lyceum heeft een ondersteuningscoördinator/orthopedagoog en begeleider passend onderwijs, die je kan helpen als je met persoonlijke problemen zit of als je je bijvoorbeeld zorgen maakt over een medeleerling. Uiteraard kunnen ook je ouders contact opnemen.

De ondersteuningscoördinator is:
Elise de Jong – ejo@wolfert.nl

De begeleider passend onderwijs (BPO’er) is:
Merel van Wensveen – mwn@wolfert.nl

De schoolpsycholoog is:
Ingeborg van der Burg – ibu@wolfert.nl

Alleen als leerlingen zich prettig en veilig voelen op school, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Daarom zetten we ons samen in om ervoor te zorgen dat elke leerling de ondersteuning en begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Het bieden van ondersteuning is een taak van elke medewerker, ieder vanuit zijn eigen rol.

In de documenten ‘ondersteuningsplan en oudersamenvatting ondersteuningsplan’ op de algemene site van het Wolfert beschrijven we op welke manier we dat op de scholen van de Wolfert van Borselen scholengroep doen. Wat zijn onze uitgangspunten? Hoe ziet de ondersteuningsstructuur eruit? En wie doet wat?