Leerlingenzorg

hulp nodig op school of thuis?

Wolfert Dalton vindt het belangrijk dat leerlingen ook op school op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier hun verhaal kwijt kunnen.  Jongeren brengen een belangrijke periode van hun leven door in een schoolgebouw. Het volgen van onderwijs is meer dan ’’leren leren’’. Van tijd tot tijd kunnen leerlingen wel een steuntje in de rug gebruiken. Niet alleen bij het verwerken van de leerstof, maar ook bij de sociale en emotionele ontwikkeling. Wij willen dat onze leerlingen goed voorbereid de school verlaten zodat zij aan een passende vervolgopleiding kunnen beginnen. Daar zijn veel medewerkers van het Wolfert Dalton bij betrokken.

Ondersteuningscoördinatoren

Ondersteuningscoördinator van het Wolfert Dalton


De ondersteuningscoördinator
Mevrouw Dellevoet
ddv@wolfert.nl

Dorine Dellevoet is de ondersteuningscoördinator van het Wolfert Dalton. Leerlingen (en ouders) kunnen bij haar terecht indien er problemen zijn op emotioneel, sociaal of ander vlak.  Zij zal na een gesprek en analyse van het probleem de leerling verder helpen. Soms is daar externe hulp bij nodig: bijvoorbeeld van de jeugdverpleegkundige of de begeleider Passend Onderwijs (BPO’er). De ondersteuningscoördinator heeft regelmatig contact met de coördinatoren van de andere Wolfert scholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de verschillende wijkteams in Rotterdam, Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar, Koers VO en af en toe met de wijkagent. Eens in de zes weken is er overleg met de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige en de BPO’er.

De leerplichtambtenaar is regelmatig op school voor preventieve gesprekken met leerlingen.

Meestal komt de ondersteuningscoördinator in actie na overleg met de mentor, maar leerlingen (en ouders) kunnen ook zelf om een gesprek vragen.

Voor de leerlingen met dyslexie hanteert de school een dyslexieprotocol. De dyslexiecoach screent leerlingen op dyslexie. Dit doen wij aan de hand van het protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep).

Dorine Dellevoet is ook de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en huiselijk geweld van het Wolfert Dalton. In voorkomende gevallen hanteert zij de meldcode en neemt zij contact op met Veilig Thuis.

Het ondersteuningsplan van het Wolfert Dalton is te vinden in de downloads.

Interne vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon voor de leerlingen

De interne vertrouwenspersoon voor de leerlingen
Mevrouw Pizanias
api@wolfert.nl

Het Wolfert Dalton heeft een intern vertrouwenspersoon, die in eerste instantie de opvang verzorgt van degene die zich geconfronteerd voelt met seksuele intimidatie of geweld hier op school, indien je overweegt een klacht in te dienen. Er kan een situatie ontstaan, waarbij je steeds een vervelend gevoel krijgt bij het zien van die ene persoon. Weer een vervelende opmerking of aanraking? Wat zal ik doen? Er toch iets van zeggen, omdraaien of beide? Geeft die arm van iemand om je heen steeds een onprettig gevoel? Bedenk bij dit alles wel dat het gaat om jouw gevoel. Dus niet denken: “Ach, het zal wel niet zo bedoeld zijn”, of “Wat loop ik te zeuren, ze kunnen er toch niets aan veranderen”. Het maakt niet of die ene persoon een medeleerling, docent, conciërge, administratief medewerker, onderwijsassistent, teamleider of de directeur is, niemand heeft het recht om jouw een onveilig gevoel te geven!

Wat moet je doen als je in zo n soort situatie zit?

Allereerst moet je dit soort zaken melden. Bijvoorbeeld bij je mentor of een andere docent waar je goed mee op kan schieten. Wil je of kun je dat niet, meldt het dan aan de vertrouwenspersoon op deze school. De vertrouwenspersoon is degene die met de ingediende klacht aan het werk gaat en jou zal begeleiden bij de verdere gang van zaken. Indien nodig/gewenst zal er een officiële klachtenregeling in werking treden, waarbij diverse (externe) partijen een rol spelen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen dat alleen die persoon waar jij het tegen zegt op de hoogte is van de inhoud van de klacht. Soms is het echter wel nodig, bijvoorbeeld wanneer er duidelijk sprake is van een overtreding of misdrijf, andere personen (politie, schoolleiding) in te schakelen. Dit ben ik als vertrouwenspersoon verplicht, maar ik zal altijd blijven overleggen met de leerling!

Verschil vertrouwenspersoon en ondersteuningscoördinator

Voor andere zaken die je dwarszitten (nare thuissituatie, pesten, (homo)seksulatiteit, e.d.), kun je de ondersteuningscoördinator aanspreken (Mevrouw Dellevoet). Het verschil tussen de vertrouwenspersoon en de ondersteuningscoördinator is dat de vertrouwenspersoon met jou samen gaat kijken of je een klacht moet/wilt indienen tegen bijvoorbeeld een personeelslid. Voor persoonlijke zaken zonder een klacht kun je dus een vertrouwelijk gesprek aanvragen met de zorgcoördinator.

Stel gerust een vraag als je meer wilt weten. Loop niet te lang door met zaken die je écht heel erg dwarszitten. Het lucht enorm op om het iemand te kunnen vertellen.

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin  (CJG) is dé plek waar je, als ouder en leerling, terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. Als het nodig is, biedt het CJG  ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen samen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken.

Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden. Voor het  Wolfert Dalton is dit  Annemieke Tiktak. Haar contactgegevens zijn :

Annemieke Tiktak
CJG Hillegersberg-Schiebroek
Hectorstraat 17 c
3054 PC Rotterdam
a.tiktak@cjgrijnmond.nl
M : 0652815087
T : 0102010110

De jeugdverpleegkundige organiseert  inloopspreekuren voor de leerlingen op school.
Tijdens het inloopspreekuur kun je al je vragen stellen, bijvoorbeeld over je gezondheid, omgaan met je ouders, school of seksualiteit. Heb je een vraag of zit je ergens mee? De jeugdverpleegkundige luistert naar je en denkt graag met je mee!

In de eerste klas komt ze een gezondheidsvragenlijst afnemen, en heeft  met alle leerlingen een gesprek hierover, ook wordt je gewogen en gemeten. Van te voren worden ouders en leerlingen daar apart over geinformeerd en kan er  bezwaar worden gemaakt.

In het derde leerjaar wordt er een digitale gezondheidsvragenlijst afgenomen en kan er een gesprek plaatsvinden. Van te voren worden ouders en leerlingen hierover ingelicht  en kan men bezwaar maken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het CJG  op onze website www.cjgrotterdam.nl.

Stap binnen bij de jeugdverpleegkundige van het CJG!

Op jouw school organiseert de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) inloopspreekuren. Volwassen worden is voor iedere jongere een uitdaging. Soms brengt dit vragen met zich mee, bijvoorbeeld over je gezondheid, omgaan met je ouders, school of seksualiteit. Daarnaast breekt er ook een tijd aan waarin je veel keuzes moet maken. Heb je een vraag of zit je ergens mee? De jeugdverpleegkundige luistert naar je en denkt graag met je mee!
Het inloopspreekuur is van 14.30 uur tot 15.30 uur in de kamer achter de garderobe. Data waarop de jeugdverpleegkundige aanwezig is:

  • Dinsdag 14 januari
  • Dinsdag 18 februari
  • Dinsdag 31 maart
  • Dinsdag 16 juni

De jeugdverpleegkundige die aan jouw school verbonden is: Annemieke Tiktak en bereikbaar via telefoonnummer 0652815087 of e-mailadres a.tiktak@cjgrijnmond.nl.

Alles onder één dak
Naast de jeugdverpleegkundige werken er bij het CJG ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG of voor handige links naar onze website www.cjgrotterdam.nl

Pestprotocol

Pesten komt in allerlei geledingen van onze samenleving helaas nog maar al te vaak voor. Op Wolfert Dalton proberen we er alles aan te doen om dit te voorkomen. Langdurig pesten heeft vaak zeer schadelijke effecten. Ook het team van Wolfert Dalton is zich daarvan bewust. .

Mocht het een keer gebeuren, bijvoorbeeld via social media, dan is het belangrijk dat de betrokkenen allen reflecteren op hun eigen handelen om zodoende een herhaling of verdere escalatie te voorkomen. Ouders worden in de meeste gevallen ook betrokken bij het bespreken van pestincidenten. Hoe we met pesten omgaan is te lezen in ons Pestprotocol. Deze vind je ook onder in de downloads.

Jeugdtegoed

Onderwijs is voor iedereen. De gemeente Rotterdam stelt het Jeugd-tegoed beschikbaar voor Rotterdamse gezinnen met een kleine beurs. Het Jeugd-tegoed wordt in 2019 naar leeftijd uitgekeerd. Als uw kind op 1 maart 2019 tussen de 4 en de 18 jaar oud is, dan heeft u (per kind) mogelijk recht op:
4 tot en met 11 jaar € 275,-
12 tot en met 17 jaar € 400,-

Dit tegoed wordt gestort op de Rotterdampas van uw kind. Het Jeugd-tegoed is te besteden bij de aangesloten winkels en in het openbaar vervoer

Het Jeugd-tegoed is bestemd voor school- en sportspullen, tablets en laptops, fietsen, kleding, boeken en tijdschriften, fiets- en vervoersartikelen, gezelschapsspellen en speelgoed, hobbyartikelen, thuiszorgproducten, dierenarts en dierenbenodigdheden. U kunt (een deel van) het tegoed ook besteden aan Openbaar Vervoer door een abonnement of reissaldo op de OV-chipkaart te laden. Het Jeugd-tegoed is bedoeld om kinderen van ouders met een kleine beurs beter in staat te stellen om deel te nemen op school en aan het verenigings- en sportleven. Daarom is het tegoed bestemd voor producten die deze deelname vergroten.

Meer informatie is te vinden via deze links. Hier is ook informatie te vinden voor leerlingen boven de 18.

https://www.jeugdtegoed.nl/

https://www.rotterdampas.nl/

Iedere leerling telt mee en geen leerling mag buitengesloten worden omdat er geen gelden zijn.