Toelatingscriteria

Op deze pagina vind je alle informatie over de toelatingsvoorwaarden van Wolfert Dalton.

Toelatingseisen brugklas

Wolfert Dalton volgt voor de toelatingsprocedure de Rotterdamse Plaatsingswijzer en houdt zich aan de data die genoemd worden in de tijdpaden die aan de Plaatsingswijzer zijn toegevoegd (zie www.fokor.nl). Om toegelaten te kunnen worden tot de brugklas van Wolfert Dalton moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • De leerling heeft één van de volgende adviezen van de basisschool, volgens de richtlijnen voor advisering en plaatsing voor onderwijsniveau uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer:
  • vwo (eventueel dubbeladvies: havo-vwo)
  • havo (eventueel dubbeladvies: mavo-havo of vmbo tl-havo)
  • vmbo-theoretische leerweg of mavo (LET OP: dus geen dubbeladvies met daarin vmbo kb)
 • Er is geen LWOO- of Speciaal Onderwijs-indicatie

Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en/of Leerling Gebonden Financiering (LGF) geldt een afwijkende procedure. Deze staat onder de reguliere procedure op deze pagina beschreven.

Toelatingsprocedure brugklas

We hebben onze schoolorganisatie ingericht op een gelijke verdeling tussen Mavo-, Havo- en Vwo-leerlingen. We streven naar gelijke aantallen van de niveau-adviezen van de basisschool. We hanteren een maximum van totaal 180 leerlingen, te verdelen over 6 klassen.  Indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft, zal op de volgende wijze besloten worden over de toelating: Eerst wordt het volgende getoetst:

 • het kind voldoet aan de toelatingseisen
 • ouders en kind hebben uiterlijk op de aangekondigde inschrijfdata van Wolfert Dalton alle inschrijfhandelingen voltooid (het inschrijfformulier is geheel ingevuld en ondertekend, de belofte is ondertekend en het formulier aanmeldingsgegevens van de basisschool is ingeleverd). De inschrijfdata lopen van 5 maart tot 15 maart 2019, 17.00 uur.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de betreffende leerling geplaatst in onderstaande volgorde van categorieën; voor zover er plek is. Mochten er bij toepassing van de categorieën hieronder teveel aanmeldingen voor één of meerdere afdelingen (Mavo/Havo/Vwo) zijn, dan wordt voor die betreffende afdeling(en)  in de betreffende categorie(ën) loting toegepast. Ouders/verzorgers die meer dan één kind tegelijk aanmelden, moeten bij de inschrijving aangeven of zij willen dat de kinderen bij de loting aan elkaar gekoppeld worden of dat de kinderen elk apart meeloten. De eventuele lotingen zullen in heel Rotterdam gelijktijdig worden verricht onder toeziend oog van een notaris.

Het Wolfert Dalton hanteert de volgende voorrangsregels:

 1. kinderen die op het moment van aanmelden een broer of zus op Wolfert Dalton hebben
 2. kinderen die afkomstig zijn van een basisschool voor deze vormen van traditioneel vernieuwingsonderwijs: Dalton, Montessori en Jenaplan

Inschrijfdata

Er kan in heel Rotterdam, dus ook op Wolfert Dalton, van 5 maart tot en met 15 maart worden ingeschreven. Bij voorkeur ontvangen wij u echter op onze inschrijfdagen.  Deze momenten zijn op:

Woensdag 6 maart 2019 van 14.00 tot 20.00

Donderdag 7 maart 2019 van 14.00 tot 20.00

Als u zich vooraf voor onze inschrijfdagen aanmeldt, ontvangt u een uitnodiging voor een inschrijfmoment tijdens onze inschrijfdagen. Mocht u op deze dagen niet in de gelegenheid zijn om in te schrijven, maakt u dan een afspraak voor een inschrijfmoment via 010 8928300. Inlopen zonder afspraak is ook mogelijk. Het scheelt u bij het inschrijven een hoop tijd als u vooraf – thuis – op de computer het inschrijfformulier ingevuld heeft. Invullen van dit formulier kan alleen als de basisschool u al een definitief advies heeft gegeven. U vindt het formulier op deze pagina.

Aanmeldingsprocedure leerlingen met diagnose ADHD/autisme, of leerlingen met LGF/OPP

Als onderdeel van het samenwerkingsverband Koers-VO biedt het Wolfert Dalton beperkt plek aan leerlingen met een diagnose AD(H)D en/of autisme die specifieke onderwijsbehoefte met zich meebrengt (zie hiervoor ons Ondersteuningsprofiel).

Voor deze leerlingen geldt een aangepaste aanmeldingsprocedure.  Omdat we ervoor willen zorgen dat de specifieke onderwijsbehoefte past bij de  basisondersteuning die wij bieden, hebben wij deze leerlingen graag vroeg in beeld.

Reguliere leerlingen met ad(h)d en/of autisme kunnen in aanmerking komen voor basisondersteuning. 

Vóór 18-02-2019 kunnen ouders/verzorgers een afspraak maken met mevr. Dellevoet, ondersteuningscoördinator (ddv@wolfert.nl). Vriendelijk verzoek om relevante onderzoeksverslagen, diagnostische rapporten en het basisschooladvies (indien al ontvangen) mee te nemen naar het gesprek.

Voor verdere informatie over de wet Passend Onderwijs en zorgplicht verwijzen wij u graag naar www.passendonderwijs.nl.

Definitief aanmelden kan tijdens onze reguliere inschrijfdagen:

 • Woensdag 06-03-2019, 14.00-20.00
 • Donderdag 07-03-2019, 14.00-20.00

Na 9 maart kunt u nog tot en met 16 maart uw kind aanmelden. Maakt u daarvoor telefonisch een afspraak via 010-8928300.

Mocht er een reden zijn dat uw kind niet voor een plaats in aanmerking kan komen (bijvoorbeeld doordat het niet het juiste advies heeft) dan maken wij dat uiterlijk woensdag 14 maart aan u bekend.

De nieuwe wetgeving verplicht u als ouder open te zijn over eventuele diagnoses.

Het verzwijgen van relevante informatie tijdens de aanmeldingsprocedure kan leiden tot een negatief plaatsingsbesluit.
In het besluit om wel of niet tot plaatsing over te gaan wordt niet alleen de zwaarte van de ondersteuningsbehoefte van het aangemelde kind zelf meegenomen. Ook de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van al eerder aangenomen leerlingen weegt mee.

Opmerking
In bijzondere gevallen kan de directeur besluiten af te wijken van de hier beschreven procedure.

Hoe te handelen als u niet tevreden bent over de gevolgde procedure?

Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over de manier waarop Wolfert Dalton de procedure heeft gevolgd, dan verzoeken wij u om in eerste instantie contact op te nemen met de contactpersoon basisscholen van Wolfert Dalton, de heer Sander van den Brink, via 010 8928300 of sbn@wolfert.nl. Mocht u daarna nog steeds ontevreden zijn, dan kunt u een officiële klacht indienen bij BOOR. De klachtenregeling vindt u via deze link. Voor klachten over de Plaatsingswijzer kunt u terecht bij FOKOR. Nadere informatie over de klachtenregeling van FOKOR vindt u via deze link.