Ouderbijdrage

Ouderbijdrage 2022 – 2023 Wolfert Dalton

Jaarlijks ontvangt de school van de overheid geld om het
onderwijs te verzorgen. Deze zogenaamde lumpsum is
voldoende om een goed basisaanbod voor alle leerlingen
te realiseren. De Wolfert van Borselen scholengroep heeft
echter de ambitie om meer aan te bieden dan het basisaanbod.
Om deze extra’s te bekostigen vragen wij aan de ouders van
onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige
ouderbijdrage is opgesplitst in twee delen. Een algemene bijdrage
voor een rijker curriculum en betere studievoorzieningen
voor de leerlingen en een bijdrage voor specifieke activiteiten
zoals reizen.
De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van Wolfert Dalton
is € 150,-

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u terugvinden op onze algemene website

Overzicht ouderbijdrage

Extra leermiddelen

De bijdrage leermiddelen wordt gebruikt voor verschillende doelen:

  • kopieer- en drukwerk dat buiten het standaard onderwijsmateriaal valt, zoals schoolkrant en lesactiviteiten
  • verbruiksmateriaal door leerlingen (A&D, technieklessen etc.)
  • ICT-bijdrage: waaronder licenties software, draadloos netwerk t.b.v. de leerlingen

Reizen

In elk van de leerjaren behalve het examenjaar gaan onze leerlingen op reis. In de brugklas is dat dicht bij huis op kennismakingskamp. In de andere klassen worden de ons omringende taalgebieden bezocht. Met de bestemming varieert het reisbedrag. Alleen het bedrag voor het brugklaskamp wordt gezamenlijk gefactureerd met de vrijwillige ouderbijdrage. Overige reizen worden apart gefactureerd.

Daltonplanners

Op Wolfert Dalton werken we met een studiewijzer. Brugklasleerlingen krijgen ook een papieren planner, die tijdens de lessen en met name tijdens de daltonuren gebruikt wordt. De planner is een wezenlijk onderdeel van het zelfstandig leren omgaan met tijd en taken.

Schoolpas

De schoolpas wordt gebruikt als identificatie in en om de school. Tevens dient de pas om te printen in ons gebouw.

Bijdrage ouderraad

De bijdrage ouderraad wordt beheerd door de ouderraad. In overleg met de schoolleiding wordt dit fonds benut voor bijdragen ten behoeve van allerlei zaken waarvoor de overheidsbudgetten geen of onvoldoende geld beschikbaar stellen zoals muziekinstrumenten, apparatuur (computers, videocamera’s), festiviteiten rondom diplomering, noodhulpfonds, bijdrage aan de mediatheek voor nieuw materiaal, Open Huis- en andere PR-activiteiten en bijzondere activiteiten. Jaarlijks legt de ouderraad van Wolfert Dalton verantwoording af aan de ouders. De verantwoording (begroting en jaarverslag) staan op onze site.

Readers studiebegeleiding + excursies

Diverse activiteiten kennen een soms uitgebreide beschrijving en/of instructie. Deze kosten hangen samen met de aard van de activiteiten. Zo ontvangen de leerlingen voor de reis naar het buitenland veel informatie.

Kunst-, cultuur- en sportactiviteiten

Binnen de reguliere bekostiging is een beperkt bedrag opgenomen voor culturele activiteiten en sportactiviteiten zoals SKVR-activiteiten, sporttoernooien, talentenavond, museumbezoek, sportclinics en culturele activiteiten tijdens de werkweken etc. Zonder bijdrage van de ouders zouden we het huidige programma niet kunnen uitvoeren.

Bijdrage leerlingenraad

De bijdrage leerlingenraad wordt gebruikt als contributie aan de leerlingenraad. Deze gebruikt die gelden als basis voor hun activiteiten. De bijdrage leerlingenraad wordt beheerd door het bestuur van de leerlingenraad, onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de ouderraad, in overleg met de docent die het bestuur van de leerlingenraad begeleidt.

Schoolverzekering

Voor alle leerlingen sluit de Wolfert scholengroep een permanente reis- en ongevallenverzekering af. De precieze voorwaarden zijn te vinden op onze site. De leerling hoeft zich dus niet apart te verzekeren voor de reis van en naar school. De verzekering geldt voor activiteiten tijdens lesdagen en schoolactiviteiten in de avond en weekenden.

Bijdrage literatuur / bibliotheek

Bij de lessen in de (vreemde) talen willen we graag de leerlingen de beschikking geven over literatuur. Deze boeken zijn niet opgenomen in het (gratis) boekenpakket. Uit de bijdrage wordt per sectie de bibliotheek op peil gehouden.

Kangoeroe- wedstrijd

De Kangoeroewedstrijd is een jaarlijkse wiskundewedstrijd waar veel leerlingen aan meedoen. Een speelse uitdaging om alle registers van de wiskundefantasie open te trekken.

Bovenstaande bedragen zijn richtlijnen. Per 1 oktober zijn de definitieve bedragen bekend en zichtbaar.

Mocht u over dit overzicht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van Wolfert Dalton.

Kosten aan overige zaken

Een leerling bij ons wordt geacht om de volgende zaken aan te schaffen voor meerjarig gebruik. De bedragen zijn schattingen, afhankelijk van kwaliteit kan het minder kosten of wat meer.

  • schrijfgerei en schriften
  • geodriehoek
  • passer
  • rekenmachine.  Voor sommige bovenbouwvakken in Havo/VWO is de grafische rekenmachine, Texas Instruments TI-84 Plus CE-T, nodig.
  • sportkleding Wolfert Dalton: Verplicht zijn een t-shirt, een broekje en een windjack. Een alternatief voor het broekje is een rokje. De aanschaf van aanvullende artikelen maakt de prijs van een set sportkleding hoger. U kunt onze sportkleding bestellen bij https://www.bobvanderheijdensport.nl/
  • optie: sporthoofddoek
  • hockey-bitje

Tot slot

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld, na instemming van de MR, door de rector van de Wolfert van Borselen scholengroep, de heer R. Fens en beheerd door de schoolleiding van Wolfert Dalton.

TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN
Ouders die onvoldoende middelen hebben om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bekostigen of voor te financieren kunnen contact opnemen met de Stichting Meedoen in Rotterdam. Meer informatie over de werkwijze van deze stichting vindt u op www.meedoeninrotterdam.nl Het adres van de stichting is: Stichting Meedoen in Rotterdam, Postbus 21457, 3001 AL Rotterdam, Telefoon 010-240 01 89.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar en om financiële redenen niet sporten of geen lessen kunnen volgen bij een theaterclub, dansschool of muziekschool. Via een door het fonds erkende intermediair kunnen aanvragen worden gedaan. Op het Wolfert Dalton is onze ondersteuningscoördinator  intermediair. Voor vragen neem contact op met mevrouw Dellevoet (ddv@wolfert.nl)

U kunt als ouder – of als leerling van 18 jaar en ouder – ook een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de overheid. Of u de tegemoetkoming krijgt en hoe hoog dit bedrag is, hangt onder meer af van uw inkomen, de leeftijd van uw kind en welk onderwijs uw kind volgt. Alles over deze tegemoetkoming vindt u op www.ib-groep.nl. Op de website van DUO-IB Groep (Dienst Uitvoering Onderwijs – Informatie Beheer Groep) kunt u ook het aanvraagformulier invullen en printen. U kunt ook bellen met de DUO Infolijn, telefoon 050 599 77 55.

Jeugdtegoed Rotterdam

De gemeente Rotterdam stelt het jeugdtegoed beschikbaar voor Rotterdamse gezinnen met een kleine beurs. Als uw kind op 1 maart 2021 tussen de 4 en de 18 jaar oud is, dan heeft u (per kind) mogelijk recht op: 4 tot en met 11 jaar € 275,- of 12 tot en met 17 jaar € 500,-. Het tegoed wordt gestort op de Rotterdampas van uw kind. Het jeugdtegoed is te besteden bij de aangesloten winkels en in het openbaar vervoer. Check hier of u in aanmerking komt voor het jeugdtegoed. U kunt het tegoed tot en met 30 november 2021 aanvragen.

https://www.jeugdtegoed.nl/aanvragen

Betaling ouderbijdrage

via WIS Collect

De Wolfert van Borselen scholengroep maakt voor de facturatie van ouderbijdragen gebruik van de service van WIS Collect, een bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces voor zowel ouders/verzorgers als school makkelijker wordt.

In de video wordt stap voor stap uitgelegd hoe WIS Collect werkt.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op wis.nl/Ouders. Heeft u nog vragen, stuur dan een email naar de centrale administratie: debiteuren@wolfert.nl