Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van de Wolfert van Borselen scholengroep beoordeelt, initieert en reageert op voorgenomen beleid van de directie. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als het schoolplan, de begroting, het formatieplan en de vakantieregeling. In veel zaken heeft de MR een adviserende bevoegdheid en in een aantal gevallen zelfs het recht op instemming. Dat wil zeggen dat de school bepaalde maatregelen alleen kan uitvoeren als de MR een akkoord heeft gegeven. Daarmee kan de MR een doorslaggevende invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De MR bewaakt de procedures en de grote lijnen, maar beoordeelt niet in geval van individuele knel- en/of geschilpunten.

De MR vergadert acht keer per schooljaar, vanaf 19.30 uur in de personeelsruimte op één van de Wolfert locaties.

Voor meer informatie over de MR van de Wolfert van Borselen scholengroep en de vergadermomenten zie ook de pagina Medezeggenschapsraad op de homepage van van de Wolfert van Borselen scholengroep.

U kunt altijd per mail contact opnemen met onze voorzitter (Maarten van Gulik, bereikbaar via mrvoorzitterwvb@wolfert.nl) en/of
onze secretaris (Marthe Poot, bereikbaar via mrsecretariswvb@wolfert.nl).

Notulen en jaarverslag:
Download de notulen van de laatste vergadering en het jaarverslag in de zijbalk bij ‘Downloads’.