Examens mavo 3 en 4

Op Wolfert College zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) nauwkeurig geregeld.

Deze zaken zijn vastgelegd in het examenreglement. Alle informatie met betrekking tot het examenreglement is terug te vinden:

Eindexamenbesluit 2019

BOOR Examenreglement 2018-2019

Programma van toetsing en afsluiting MAVO-3

In de bovenbouw van de MAVO wordt er gewerkt met een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Concreet houdt dit in dat er voor mavo-3 is vastgelegd hoeveel toetsen je krijgt, waar die toetsen over gaan, hoe ze worden afgenomen en hoe zwaar ze meetellen. Per vak en niveau staat dit voor jouw DSE’s ( deelschoolexamens) uitgewerkt. Toetsen worden afgenomen in speciale DSE toetsweken ( 5 keer per jaar) Het gemiddelde van alle behaalde cijfers is het DSE cijfer. Aan het einde van het schooljaar wordt er een GSE toets afgenomen.

Het eindcijfer= 3 x DSE gemiddelde + 1 x het GSE cijfer. Dit eindcijfer vormt het eerste schoolexamencijfer voor mavo-4.

Het PTA is van toepassing voor leerlingen in mavo-3 en mavo-4.

In het PTA is het examenreglement opgenomen. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij kennis genomen hebben van de inhoud van het PTA.

Het PTA boekje van mavo-3  is hier te vinden.

Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO-4

In de bovenbouw van de MAVO wordt er gewerkt met een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Concreet houdt dit in dat er voor de (voor-) examenjaren is vastgelegd hoeveel toetsen je krijgt, waar die toetsen over gaan, hoe ze worden afgenomen en hoe zwaar ze meetellen. Per vak en niveau staat dit voor je schoolexamens uitgewerkt. Het gemiddelde van alle behaalde cijfers is je schoolexamencijfer. Voor de meeste vakken vormt dit 50% van je eindcijfer; de andere 50% wordt gevormd door het Centraal (Schriftelijk) Examen (CSE).

Het PTA is van toepassing voor leerlingen in mavo-3 en mavo-4.

In het PTA is het examenreglement opgenomen. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij kennis genomen hebben van de inhoud van het PTA.

Het PTA boekje van mavo-4 is hier te vinden.

Rooster Toetsweek 3 mavo-3

Klik op onderstaande voor het rooster TW3 start maandag 28 januari 2019 / afname rekentoets op vrijdag 11 januari 2019

M3 rooster TW3

rekentoets vrijdag 11 januari 2019

Rooster Schoolexamen mavo-4

Klik op onderstaande voor het schoolexamen SE-3 + RKT / LVH, start maandag 14 januari 2019.

SE-3 rooster + RKT / LVH

Ziekmelding of afspraak met arts, tandarts, medisch specialist tijdens een PTA/schoolexamen-week Mavo-3/4?

Is uw kind ziek of om een andere reden afwezig tijdens een PTA/toetsweek van Mavo-3 of Mavo-4 neem dan direct contact op met mevrouw I. de Waard (examensecretariaat) via telefoonnummer 010 – 8928380.

Bij verzuim van een (deel)schoolexamen moeten leerlingen de absentieverklaring laten invullen en ondertekenen door hun ouder c.q. verzorger!

Download de absentieverklaring hier.