Toelatingscriteria voor schooljaar 2021-2022

Aanmelding voor het eerste leerjaar 2021/2022 is mogelijk wanneer aan de volgende voorwaarde wordt voldaan: het advies van de basisschool is minimaal MAVO / VMBO-TL

We raden leerlingen van groep 8 aan om deel te nemen aan één van de Oriëntatiemiddagen Xpo (“Xpo-proof studeren”).
Zie Kennismaken en Oriëntatiemiddagen Xpo.

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Iedere school kan slechts een bepaald aantal leerlingen plaatsen, Wolfert College dus ook.

Het aantal beschikbare plaatsen in leerjaar 1 is voor schooljaar 2021/2022 vastgesteld op:

  • brugklas mavo/havo: 120
  • brugklas havo/vwo:      50

Wanneer er voor de klassen mavo/havo en havo/vwo meer dan het maximale aantal leerlingen aangemeld zijn, vindt loting onder toezicht van een notaris plaats. Meer informatie hierover is te lezen bij Aanmelden nieuwe leerlingen.

Voorrang bij overaanmelding

De twee voorrangsregels bij de aanmeldingen voor het nieuwe cursusjaar 2021/2022 zijn:
  • Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op de schoollocatie Wolfert College hebben, krijgen voorrang
  • Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op de schoollocatie Wolfert Tweetalig hebben, krijgen voorrang

Toelatingsbesluiten

Toelatingsbesluiten worden via een email vanuit Onderwijs Transparant bekend gemaakt.

Uitgelote kinderen / pupillen worden voor de volgende plaatsingsperiode automatisch in Onderwijs Transparant aangemeld bij de volgende school van voorkeur.

Na definitieve plaatsing wordt contact gelegd met de basisschool voor de (digitale) overdracht van de leerlinggegevens.

Passend Onderwijs en Zorgplicht

Volgens de wet op Passend Onderwijs heeft Wolfert College zorgplicht. Dat betekent dat Wolfert College verantwoordelijk is de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek aan te bieden.

Wolfert College heeft een professioneel docententeam dat zeer ervaren is. Toch kunnen er factoren meespelen op grond waarvan de school kan besluiten een leerling af te wijzen.

Indien de kenmerken van de leerling (cognitief, didactisch en/of sociaal-emotioneel) een zodanig beeld weergeven dat deze een risico in zich draagt voor de schoolontwikkeling (-loopbaan) van de leerling en dat het ondersteuningsprogramma van Wolfert College niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dan behoudt de toelatingscommissie zich het recht voor deze leerling naar een ander type onderwijs te verwijzen.

In dat geval zal Wolfert College een onderbouwd overstapadvies formuleren en zoeken naar een passende onderwijsplek in het samenwerkingsverband van Koers VO. Dit gebeurt overeenkomstig de procedure van Koers VO.

Klachtenregeling uitvoering De OverstapRoute

Hoe wordt de klacht ingediend?

Een klager vult het klachtenformulier inzake De OverstapRoute Koers VO volledig in. Het formulier kan worden gedownload van de website van Koers VO. Het ingevulde formulier wordt gemaild naar collegevanbestuur@koersvo.nl.

De klacht kan ook per post worden verzonden:
Koers VO
Schiekade 34
3032 AJ  Rotterdam.

Wanneer kunnen klachten worden ingediend?

Klachten kunnen worden ingediend t/m uiterlijk één week na het toelatingsbesluit van de derde aanmeldronde.

Klachten met betrekking tot de eerste en tweede aanmeldronde en bijbehorende toelatingsbesluiten zullen door de klachtencommissie in behandeling worden genomen met als doel het oordeel uit te spreken voordat de derde aanmeldronde start.

Indien de klacht de laatste aanmeldronde dan wel een generieke klacht betreft is het doel deze voor de zomervakantie van het betreffende schooljaar af te ronden. Is bovenstaande niet mogelijk, dan wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld.

Lees meer: De OverstapRoute (blz. 36 en verder)