Toelatingscriteria voor schooljaar 2020-2021

Informatie hierover volgt binnenkort.

Passend Onderwijs en Zorgplicht

Volgens de wet op Passend Onderwijs heeft Wolfert College zorgplicht. Dat betekent dat Wolfert College verantwoordelijk is de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek aan te bieden.

Wolfert College heeft een professioneel docententeam dat zeer ervaren is. Toch kunnen er factoren meespelen op grond waarvan de school kan besluiten een leerling af te wijzen.

Indien de kenmerken van de leerling (cognitief, didactisch en/of sociaal-emotioneel) een zodanig beeld weergeven dat deze een risico in zich draagt voor de schoolontwikkeling (-loopbaan) van de leerling en dat het zorgprogramma van Wolfert College niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dan behoudt de toelatingscommissie zich het recht voor deze leerling naar een ander type onderwijs te verwijzen.

In dat geval zal Wolfert College een onderbouwd overstapadvies formuleren en zoeken naar een passende onderwijsplek in het samenwerkingsverband van Koers VO. Dit gebeurt overeenkomstig de procedure van Koers VO.

Klachtenregeling uitvoering Rotterdamse Plaatsingswijzer

Het kan zijn dat u een klacht wilt indienen n.a.v. de uitvoering van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. U vult dan het klachtenformulier Rotterdamse Plaatsingswijzer volledig in. Het formulier kan worden gedownload van de website van FOKOR (www.fokor.nl). Het ingevulde formulier wordt gemaild naar klachtencommissie@fokor.nl.

De klacht kan ook per post worden verzonden:
FOKOR, Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam.

Indien de voorzitter van de klachtencommissie van oordeel is dat de klacht die wordt ingediend betrekking heeft op het toelatingsbesluit van de school voor voortgezet onderwijs of over het basisschooladvies en de inhoud van het OKR, wordt de klacht – indien u daarmee instemt – ter behandeling doorgezonden naar het bestuur van de betreffende school. U wordt daarvan in kennis gesteld.

U wordt tevens gewezen op de klachtenprocedure van het betreffende bestuur/de school en op de landelijke klachtencommissies onderwijs en/of de geschillencommissie passend onderwijs.

Hulpmiddelen bij advisering en plaatsing per onderwijsniveau

Onder andere de sociaal- emotionele ontwikkeling, competenties, werkhouding en de toets- en testresultaten zijn van belang bij het vaststellen van het basisschooladvies. De onderstaande tabellen zijn hulpmiddelen voor de scholen. Het gaat om het professionele advies van de basisschool.

VWO

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de middentoetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen resultaten behaald volgens de vaardigheidsscores, zoals in onderstaande tabel genoemd.

Citotoets M8 M7 M6
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen 3.0
> 70 > 56 > 42
> 200
Rekenen en Wiskunde
Rekenen en Wiskunde 3.0
> 120 > 109 > 96
> 249
Spelling, niet w.w
Spelling, niet w.w. 3.0
> 148 > 143 > 138
> 346
Technisch lezen DMT > 106 > 100 > 92
HAVO

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de middentoetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen resultaten behaald volgens de vaardigheidsscores, zoals in onderstaande tabel genoemd.

Citotoets M8 M7 M6
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen 3.0
61 – 70 49 – 56 36 – 42
181 – 200
Rekenen en Wiskunde
Rekenen en Wiskunde 3.0
115 – 120 103 – 109 90 – 96
235 – 249
Spelling, niet w.w.
Spelling, niet w.w. 3.0
145 – 148 141 – 143 135 – 138
328 – 346
Technisch lezen DMT 99 – 106 94 – 100 86 – 92
VMBO-TL

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de middentoetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen resultaten behaald volgens de vaardigheidsscores, zoals in onderstaande tabel genoemd.

Citotoets M8 M7 M6
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen 3.0
52 – 60 43 – 48 30 – 35
168 – 180
Rekenen en Wiskunde
Rekenen en Wiskunde 3.0
109 – 114 98 – 102 84 – 89
222 – 234
Spelling, niet w.w.
Spelling, niet w.w. 3.0
142 – 144 138 – 140 132 – 134
311 – 327
Technisch lezen DMT 93 – 98 87 – 93 80 – 85