Leerlingenzorg

Problemen op school of thuis?

Wolfert College vindt het belangrijk dat leerlingen ook op school op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier hun verhaal kwijt kunnen. Als er problemen zijn die bijvoorbeeld je concentratievermogen of je schoolprestaties beïnvloeden, is het verstandig om je verhaal te delen.

Uiteraard hopen we dat je dat eerst bij je ouders en/of vrienden doet. Maar als dat niet gaat, kun je ook terecht bij de personeelsleden van het Wolfert College. Er zijn namelijk veel mensen binnen de school die je verder willen helpen.

Meer informatie kunnen jij en jouw ouders ook lezen in het ondersteuningsplan.
Zie ook de compacte ouderfolder.

Ondersteuningscoördinatoren

Wolfert College heeft twee ondersteuningscoördinatoren die je kunnen helpen als je met persoonlijke problemen zit of als je je bijvoorbeeld zorgen maakt over een medeleerling.

Uiteraard kunnen ook je ouders contact opnemen met de ondersteuningscoördinatoren.

De ondersteuningscoördinatoren zijn:
mw. N. Jonker
E: njn@wolfert.nl
dhr. M. Lapré
E: mla@wolfert.nl

Interne vertrouwenspersoon

Wolfert College heeft twee interne vertrouwenspersonen (ook wel contactpersonen genoemd), die in eerste instantie de opvang verzorgen van degene die zich geconfronteerd voelt met zeer vervelende zaken op school, zoals pesten, geweld, discriminatie, machtsmisbruik of seksuele intimidatie en daarover een klacht wil indienen.

Voor andere zaken die je dwarszitten (nare thuissituatie, pesten, (homo)seksulatiteit, e.d.), kun je een ondersteuningscoördinator aanspreken. Het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een ondersteuningscoördinator is dat de vertrouwenspersoon met jou samen gaat kijken of je een klacht moet/wilt indienen tegen bijvoorbeeld een personeelslid. Voor persoonlijke zaken zonder een klacht kun je dus een vertrouwelijk gesprek aanvragen met een ondersteuningscoördinator.

Je hoeft er in ieder geval nooit bang voor te zijn dat we er met jou zomaar over beginnen in het bijzijn van andere leerlingen of collega’s! Op school heb je dagelijks met veel verschillende personen te maken, zoals medeleerlingen, docenten, conciërges, administratief medewerkers en onderwijsassistenten. Bijna altijd gaat dat onderling gewoon goed. Soms zijn er kleine kwesties met één van die personen, maar dat vind je geen echt probleem. Op het Wolfert College heerst gelukkig een heel fijne en open sfeer en vindt iedereen het normaal om respectvol met elkaar om te gaan.

Er kan echter een situatie ontstaan, waarbij je steeds een vervelend gevoel krijgt bij het zien van die ene persoon. Weer een vervelende opmerking of aanraking? Wat zal ik doen? Er toch iets van zeggen, omdraaien of beide? Geeft die arm van die docent(e) of leerling om je heen steeds een onprettig gevoel? Bedenk bij dit alles wel dat het gaat om jouw gevoel. Dus niet denken: “Ach, het zal wel niet zo bedoeld zijn”, of “Wat loop ik te zeuren, ze kunnen er toch niets aan veranderen”. Al deze zaken kunnen je een onveilig gevoel binnen onze school geven. Kan daar iets aan gedaan worden? Ja.

Allereerst moet je dit soort zaken melden. Bijvoorbeeld bij je mentor of een andere docent(e) waar je goed mee op kan schieten. Wil je of kun je dat niet, meldt het dan aan één van de hieronder genoemde interne vertrouwenspersonen op deze school. Interne vertrouwenspersonen zijn door de school aangesteld om iedereen, die op school aanwezig is, te helpen bij alles wat te maken heeft met seksuele intimidatie of geweld. Zij zijn de personen die met de ingediende klacht aan het werk gaan en jou zullen begeleiden bij de verdere gang van zaken. Indien nodig/gewenst zal er een officiële klachtenregeling in werking treden, waarbij diverse (externe) partijen een rol spelen.Je kunt ons bereiken door ons persoonlijk aan te spreken of een e-mailtje te sturen. Samen maken we dan een afspraak voor een eerste gesprek.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen dat alleen die persoon waar jij het tegen zegt op de hoogte is van de inhoud van de klacht. Soms is het echter wel nodig, bijvoorbeeld wanneer er duidelijk sprake is van een overtreding of misdrijf, andere personen (politie, schoolleiding) in te schakelen. Wij zijn dit als vertrouwenspersoon verplicht, maar we zullen altijd blijven overleggen met jou! We hopen dat je nu genoeg informatie hebt om, wanneer het nodig is, ons in te schakelen. Stel ons gerust een vraag als je meer wilt weten. Loop niet te lang door met zaken die je écht heel erg dwarszitten. Het lucht enorm op om het iemand te kunnen vertellen.

De interne vertrouwenspersonen zijn:

CJG

Aan Wolfert College is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden. De jeugdverpleegkundige ziet je in klas 1 en in het jaar voor het eindexamen op school. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of bij het afnemen van een (digitale) vragenlijst in de klas.  

Klas 1
In het eerste schooljaar heb je met de jeugdverpleegkundige een gesprek op school. Van tevoren worden je ouders eerst per brief geïnformeerd en kunnen zij hiervoor toestemming geven. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over jouw gezondheid en ontwikkeling. De gesprekken worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Jaar voor eindexamen
In het jaar voordat je examen doet, vul je een digitale gezondheidsvragenlijst in. De vragenlijst bestaat uit vragen over jouw gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijg je een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de vragenlijst en handige tips. Aan de hand van de resultaten of als je het zelf wilt, nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. De gesprekken en digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Zorg- en Adviesteam
De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school. Daar wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan zijn dat je extra wordt uitgenodigd. Het is ook mogelijk zelf een gesprek bij de jeugdverpleegkundige aan te vragen.

Vragen?
Heb jij of je ouders/verzorgers een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan onze school verbonden is:

Mw. L. Van den Anker
T: 010 – 44 44 611
E: l.vandenanker@cjgrijnmond.nl

Pestprotocol

Helaas komt pesten op elke school voor. Op Wolfert College proberen we er alles aan te doen om dit te voorkomen.

Mocht het een keer gebeuren, bijvoorbeeld via social media, dan is het belangrijk dat de betrokkenen allen reflecteren op hun eigen handelen om zodoende een herhaling of verdere escalatie te voorkomen. Ouders worden in de meeste gevallen ook betrokken bij het bespreken van pestincidenten. Hoe we met pesten omgaan is te lezen in ons Pestprotocol.