Gezonde School

Wolfert College bereidt haar leerlingen voor op de wereld van morgen en heeft daarbij aandacht voor de ontwikkeling van het vermogen tot kritisch denken, samenleven, aanpassing en empathie. De school kenmerkt zich door duurzaamheid en maatschappelijk bewustzijn, doordat leerlingen en medewerkers zichtbaar zorg dragen voor de aarde, elkaar en zichzelf. Het onderwijsprogramma van Wolfert College spreekt leerlingen op deze manier niet alleen aan op cognitief gebied, maar ook op gedrag, sociale vaardigheden en sportiviteit en legt daarmee de nadruk op karakter en de leerling als mens.

Leerlingen van Wolfert College zijn zich ervan bewust dat een actief en gezond leven en een gezonde leefomgeving bijdragen aan betere schoolprestaties, een grotere weerbaarheid en een hoger welzijn en dat ze hun een betere basis bieden voor verdere ontwikkeling.

De school werkt actief aan het verbeteren van de gezondheid van de leerlingen. Wolfert College:

 • Biedt een uitgebreid lesaanbod voor het thema voeding,
 • Heeft een schoolkantine die voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum,
 • Heeft PIT’s en een PTA voor het vak lichamelijke opvoeding,
 • Voert activiteiten uit voor het thema welbevinden en sociale veiligheid,
 • Heeft voorzieningen om het sociaal emotioneel welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen te bevorderen. Zoals een veilig schoolplein, een stilteruimte en studieruimtes,
 • Heeft protocollen op het gebied van pesten, agressief gedrag, discriminatie, verzuim en internetgebruik,
 • Heeft een schoolterrein en schoolgebouw dat rook-, alcohol- en drugsvrij is voor leerlingen én personeel,
 • Heeft vastgelegd dat alle activiteiten die in of vanuit school worden georganiseerd rook-, alcohol- en drugsvrij zijn voor leerlingen, ouders en personeel,
 • Besteedt in de lessen aandacht aan media en mediawijsheid,
 • Informeert ouders over de regels op het gebied van internet- en mediagebruik,
 • Heeft voor het leerproces irrelevante websites geblokkeerd,
 • Heeft regels op het gebied van internet- en mediagebruik vastgelegd in beleid.