Informatie over de leefregels, het leerlingenstatuut en de spelregels met betrekking tot de herkansingen in de onderbouw is hieronder te vinden.

Leefregels

In een gebouw waar dagelijks ruim 750 jongeren en volwassenen bij elkaar zijn, moeten bepaalde afspraken gemaakt worden om te zorgen dat we elkaar niet in de weg zitten. We kunnen dat simpel en kort doen, en dan zijn de vijf onderstaande punten eigenlijk genoeg:

 1. Heb respect voor elkaar
 2. Werk mee aan goed onderwijs
 3. Kom je afspraken na
 4. Zorg voor elkaar
 5. Houd alles heel en schoon

Daarnaast heeft, net als iedere andere school in Nederland, ook Wolfert College te maken gekregen met de Coronacrisis waardoor op 16 maart 2020 de scholen hun deuren moesten sluiten en op 2 juni 2020 scholen voor voortgezet onderwijs weer kunnen starten met het aanbieden van fysiek onderwijs aan de leerlingen. Bij het aanbieden van fysiek onderwijs blijven de richtlijnen van het RIVM leidend. Informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Om eigen schoolspecifieke zaken toch nog wat duidelijker te maken, hebben we leefregels opgesteld die op alfabetische volgorde hieronder staan. Als je er vragen over hebt, stel die dan aan je mentor / de mentor van uw kind.

Daarnaast hanteren wij ook nog een aantal schoolspecifieke procedures (o.a. voor het vergeten mee te nemen van schoolspullen). Deze procedures zijn op te vragen bij de mentor van uw kind.

De school kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of vermissing van privé goederen, zoals Ipads, tablets, mobiele telefoons, etc.

Alle leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen, op tijd aanwezig te zijn en de spullen die zij voor de les nodig hebben bij zich te hebben (zie ook onder schriften en mappen).

Als leerlingen om welke reden dan ook een lesdag of een deel daarvan moeten missen, moeten ouders/verzorgers dit tijdig laten weten. Klik hier voor meer informatie.

Bij afwezigheid zonder bericht neemt de school contact op met de ouders/verzorgers om te informeren naar de reden.

Leerlingen zijn verplicht het werk voor gemiste lessen in te halen en dit bij de eerste gelegenheid met de betreffende docent(en) te regelen. Elke leerling is verplicht gemiste repetities in te halen. Hij/zij moet hierover direct na terugkomst op school contact opnemen met de desbetreffende docent.

Gespijbelde uren moeten dubbel ingehaald worden.

Een leerling die zich onder schooltijd wil afmelden, gaat naar één van de teamassistentes. De afmelding wordt door de teamassistente in Magister verwerkt. In alle gevallen zal eerst naar huis gebeld worden.

Om 08.15 uur gaat de eerste bel, 5 minuten later de tweede bel. Het eerste signaal is bedoeld als waarschuwing, bij het tweede signaal moet je aanwezig zijn in het lokaal waar je les hebt. Dit geldt verder voor alle andere keren dat er een bel gaat met 5 minuten tussenpauze. Aan het eind en het begin van iedere les gaat ook een bel. Doordat op Wolfert College gewerkt wordt met gescheiden pauzes voor onderbouw en bovenbouw kan het voorkomen dat de bel gaat tijdens de les.

Voor de veiligheid van iedereen zijn om en in de school meerdere camera’s aanwezig. Hierover zijn natuurlijk afspraken gemaakt. De afspraken staan op deze pagina.

De Registratiekamer (verantwoordelijk voor regelgeving rond privacy) heeft de volgende privacyregels opgesteld door cameratoezicht:

 • Cameratoezicht moet een redelijk belang dienen of nodig zijn voor de uitoefening van een taak.
 • Deze taak moet niet op een minder ingrijpende wijze kunnen worden gerealiseerd.
 • De beperking van de privacy moet in een juiste verhouding staan tot het doel. Beveiliging en toezicht zijn in het algemeen aanvaardbare doelen.
 • Camera’s mogen niet meer registreren dan noodzakelijk
 • Mensen moeten worden geïnformeerd over het gebruik van camera’s in restaurants, cafés en winkels.
 • De identiteit van degene die opdracht heeft gegeven tot camerabewaking moet duidelijk worden gemaakt.
 • Mensen hebben recht op inzage en correctie van beelden; deze inzage kan worden geweigerd als het privé-leven van anderen (‘derden’) die op de tape voorkomen daardoor wordt aangetast.
 • Cameratoezicht mag alleen in aanvulling met andere maatregelen om de veiligheid te vergroten, zoals extra verlichting.
 • Camera’s mogen niet de plaats innemen van agenten en surveillanten.

Aanvullende afspraken binnen Wolfert College over het cameratoezicht:

 1. Camera’s zijn alleen geplaatst in vrij toegankelijke delen van het schoolgebouw (zoals de kantine, WOLC, de gangen, de computerruimte en de fietsenstalling) en rondom het gebouw.
 2. Bij de ingang is duidelijk aangegeven dat er cameratoezicht is.
 3. Zicht op de actuele beelden van de camera’s is voorbehouden aan het onderwijsondersteunend personeel.
 4. Beelden blijven maximaal 14 dagen bewaard, daarna worden zij gewist.
 5. Inzage van de opgenomen beelden mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van een lid van de schoolleiding.
 6. Opgenomen beelden worden alleen ter beschikking gesteld aan politie en/of justitie (via een geheugendrager) na uitdrukkelijke toestemming van een lid van de schoolleiding.

Diefstal van eigendom(men) van de school, van medeleerlingen of personeelsleden wordt niet geaccepteerd. We doen altijd aangifte bij de politie.

Het gebruik van een digitale agenda is alleen toegestaan in mavo-3 en mavo-4.

Discriminatie van leerlingen en/of medewerkers van de school op basis van onder andere ras, nationaliteit, sekse, uiterlijk, seksuele geaardheid of religie wordt niet getolereerd.

Leerlingen die zich schuldig maken aan discriminerend gedrag worden geschorst totdat een gesprek met hen en de ouders en/of verzorgers heeft plaatsgevonden.

Herhaald discriminatoir gedrag kan leiden tot schorsing of verwijdering.

Eten, snoepen en drinken is alleen toegestaan in de kantine.

In het lokaal mogen leerlingen wel water drinken uit een afsluitbare fles.

Neem geen energydrank, familiezakken chips en (warme) afhaalmaaltijden mee naar school en laat ze er ook niet bezorgen.

Fietsen moeten worden gestald in de fietsenstalling. Fietsen die op een andere plek staan, kunnen worden verwijderd. Zij kunnen namelijk in noodgevallen de toegang blokkeren voor brandweer of ambulance.

Fietsen mogen niet voor de nooduitgang in de fietsenstalling worden geplaatst!

Filmen en fotograferen tijdens of na een les mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van de docent en moet het onderwijs ten goede komen.

In de school mogen geen petten, mutsen of bandana’s worden gedragen. Jassen en helmen horen in de kluisjes.

Jassen en helmen die in het gebouw gevonden worden, worden bij de receptie neergelegd en kunnen daar een half uur na afloop van je laatste les van die dag opgehaald worden.

Kauwgom is in het hele gebouw niet toegestaan.

Trek kleding aan waar je je lekker in voelt, maar houdt het netjes en respectvol.

Bij gymnastiek en practica gelden specifieke kledingvoorschriften i.v.m. de veiligheid.

De huur voor de kluisjes is opgenomen in de ouderbijdrage. De administratie wijst de kluisjes toe.

Bij verlies van de kluissleutel moet z.s.m. een nieuwe kluissleutel worden aangeschaft via de teamassistentes. Een nieuwe kluissleutel kost €10.

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan in pauzes en tijdens leswisselingen, dus niet tijdens lessen, tenzij de docent toestemming heeft gegeven. Bellen is echter niet toegestaan tijdens leswisselingen. Tijdens lessen moet de telefoon zijn uitgeschakeld.

Als je je mobiel zonder toestemming gebruikt tijdens de les, of als je dan wordt gebeld, wordt je mobiel ingenomen, inclusief de sim-kaart. Je kunt jouw mobiele telefoon in zo’n geval na half 5 ophalen bij mevrouw Meinen.

Als je mobiel aan moet staan omdat je een belangrijk telefoontje verwacht, bespreek dat dan voor de les met je teamleider en docenten.

Het OLC is dagelijks geopend van 8.20 tot 16.30 uur. Tijdens tussenuren en na je laatste lesuur kun je terecht in het OLC om in stilte schoolwerk uit te voeren. Als je wilt werken in het OLC meld je je eerst bij de teamassistente. Je kunt alleen in het OLC werken als je je schoolpas bij je hebt. Voor het OLC gelden dezelfde regels als in de les.

Pauzeren mag in de kantine, op het schoolplein en rondom de school (dit laatste alleen voor klas 3 en hoger en klas IS2). Dus niet op andere plekken binnen het schoolgebouw.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming de personeelskamer binnen te komen. Als je een docent wilt spreken, wacht dan bij de deur.

In het hele gebouw en op het schoolplein is roken niet toegestaan.

Het is belangrijk dat je je schoolpas altijd bij je hebt. Je hebt hem o.a. nodig om te betalen voor prints en kopieën en om toegelaten te worden tot schoolfeesten. Onmisbaar dus!!

Als je je pas kwijtraakt, moet je z.s.m. tegen betaling van €10 een nieuwe bestellen bij de teamassistentes.

Informatie over het opladen van kopieerbudget op de schoolpas is hier te vinden.

Het is verplicht om in een schrift of een map te werken. Werken op losse blaadjes mag niet.

Als je geen schrift of map bij je hebt, noteert de docent dit in magister. Als het regelmatig gebeurt, moet je nablijven om je aantekeningen in orde te maken.

Zorg er voor dat jouw naam en het vak duidelijk vermeld staan op de buitenzijde van de schriften / map.

Onbehoorlijk taalgebruik, vloeken, het uiten van beledigingen etc. worden in de school en tijdens door de school georganiseerde activiteiten niet getolereerd.

Bij het begin van de les moet je in het lokaal aanwezig zijn.

Als je te laat op school komt, meld je je eerst bij de conciërge en zal daarna de docent je ‘te laat’ in Magister noteren.

Wie zonder geldige reden meer dan 30 minuten te laat komt, krijgt de melding ‘afwezig’ en moet de les aan het eind van de lesdag in zijn geheel inhalen.

Als je vaker te laat komt, riskeer je de volgende maatregelen:

 1. Bij 3x / 6x / 9x enz. te laat binnen één week krijg je van de teamassistent (of de teamleider) een melding dat je een strafmiddag krijgt (2 uur nakomen per 3x te laat komen) en worden je ouders hierover geïnformeerd.
 2. Bij in totaal 6x te laat stuurt school een brief naar je ouders/verzorgers.
 3. Bij in totaal 9x te laat stuurt school een brief, die je ouders/verzorgers moeten ondertekenen.
 4. Bij in totaal 12x te laat stuurt school een melding naar bureau leerplicht.
 5. Bij in totaal 15x te laat moet je met je ouders/verzorgers naar bureau leerplicht .
  Een boete of een HALT-straf kan het resultaat zijn.

Klik hier voor meer informatie.

In de PITs staan welke toetsen in een periode afgenomen worden. Leerlingen kunnen in de agenda van Magister zien op welke dag en welk uur toetsen afgenomen worden. Tevens moet het in de eigen agenda genoteerd worden. Voor toetsweken wordt een apart rooster gemaakt. Deze toetsen hoeven niet in de agenda te staan.

Gemiste toetsen moeten z.s.m. worden ingehaald. Maak dus bij terugkomst op school meteen een afspraak met je docent.

Alle leerlingen die een tussenuur hebben, moeten in de aula, op het schoolplein, in het OLC of buiten het gebouw (dit laatste geldt alleen voor klas 3 en hoger en klas IS2) zijn.

Je mag dus niet in de gangen gaan zitten werken of zomaar door het gebouw rondlopen.

Pesten: Op onze school wordt pesten niet getolereerd.

Wapens: De school moet een plaats zijn waar iedereen zich veilig voelt. Ook buiten de school moeten leerlingen en personeel zich ten opzichte van elkaar veilig voelen. Het in bezit hebben van wapens is dus ook ten strengste verboden. Als blijkt dat een leerling deze zaken wel bij zich heeft op school, wordt direct de politie ingeschakeld.

Wanneer je uit de les gestuurd wordt, krijg je van je docent een deels ingevuld uitstuurformulier mee, neem je al je spullen mee en ga je naar de conciërge. Daar vul je het uitstuurformulier in en de rest van de les werk je daar verder aan schoolwerk. Na de les ga je naar de docent die je eruit gestuurd heeft en geef je hem/haar het uitstuurformulier.

De docent vult het formulier verder in, legt eventueel een straf op en geeft het formulier vervolgens aan je teamleider, zodat hij/zij op de hoogte is. De teamleider kan in overleg met de docent bepalen of er nog andere maatregelen genomen moeten worden. De docent zal in de loop van de dag ook naar huis bellen om ouders / verzorgers te informeren.

Het in het bezit hebben van en/of afsteken van vuurwerk is ten strengste verboden en wordt zwaar bestraft.

Met de eigenaren van de winkels in de buurt en tegenover de school is afgesproken dat onze leerlingen daar niet mogen komen onder schooltijd.

Overtreding van deze regel kan leiden tot het moeten inleveren van hetgeen aldaar gekocht of gekregen is of een verbod om buiten het schoolgebouw te pauzeren (dit laatste geldt alleen voor klas 3 en hoger en klas IS2).

Leerlingenstatuut

De Wolfert van Borselen scholengroep heeft een leerlingenstatuut, dat geldt op alle locaties.

Het leerlingenstatuut bevat de rechten en plichten van onze leerlingen. Het statuut wordt elke twee jaar herzien in overleg met een delegatie van onze leerlingen. De Medezeggenschapsraad stelt het statuut vast.

Open hier het leerlingenstatuut.

Spelregels herkansingen onderbouw

Wolfert College is gestart met het aanbieden van herkansingen voor de onderbouw*.
Hiermee kunnen de leerlingen aantonen dat ze leerstof beter beheersen door (nog) hogere cijfers te halen.

De spelregels:

 1. Staan in Magister in een rapportperiode 0 t/m 5 meldingen m.b.t. niet gemaakt huiswerk (HV), schoolspullen die niet in orde zijn (BV) of omdat je je mondkapje bent vergeten (MV) dan heeft de leerling recht op twee herkansingen
 2. Staan in Magister in een rapportperiode 6 t/m 10 opmerkingen m.b.t. niet gemaakt huiswerk (HV), schoolspullen die niet in orde zijn (BV) of omdat je je mondkapje bent vergeten (MV) dan heeft de leerling recht op één herkansing
 3. Staan in Magister in een rapportperiode 11 of meer opmerkingen m.b.t. niet gemaakt huiswerk (HV), schoolspullen die niet in orde zijn (BV) of omdat je je mondkapje bent vergeten (MV) dan heeft de leerling geen recht op een herkansing
 4. Afwezigheid bij de herkansingen betekent dat de herkansing(en) is (zijn) komen te vervallen

Let op:

Het aantal opmerkingen m.b.t. niet gemaakt huiswerk (HV) of schoolspullen die niet in orde zijn (BV) geldt voor alle vakken bij elkaar, niet alleen voor die vakken die de leerling zou willen herkansen. De melding mondkapje vergeten (MV) is niet in Magister zichtbaar voor ouders en leerling.

Herkansingen kunnen alleen worden aangevraagd met een origineel, op naam van de leerling gesteld herkansingsformulier.

 • Het te laat inleveren van een herkansingsformulier betekent dat het recht om te mogen herkansen komt te vervallen
 • Onduidelijk ingevulde herkansingsformulieren en / of zonder paraaf van de docenten worden niet in behandeling genomen waardoor het recht om te mogen herkansen komt te vervallen
 • Een kopie van het herkansingsformulier inleveren, heeft tot gevolg dat het recht om te mogen herkansen komt te vervallen

* onderbouw = leerjaar 1, leerjaar 2, havo 3, vwo 3 en de ISK