Verlengde sluiting Wolfert Tweetalig tot en met 28 april

2 april 2020

English below

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Dank jullie wel voor alle lieve woorden en mooie complimenten die de afgelopen weken onze kant zijn opgekomen, het doet ons erg goed om te merken dat de inspanningen van jullie docenten niet onopgemerkt blijven.

Via deze weg sturen we ook een heel groot compliment jullie kant op! Niemand heeft dit gewild; zoveel mensen over de hele wereld die ziek zijn geworden. Het is verschrikkelijk. Maar ook het plotselinge afscheid van het fysiek naar school kunnen gaan heeft niemand gewild en ook niet het missen van je sociale contacten. Zo ook de online lessen op afstand, het vanuit huis werken en leren en afhankelijk zijn van de wifi-verbinding. Het achter je Macbook-schermpje zitten en zo goed mogelijk je schoolwerk blijven doen met alle gezinsleden om je heen. Jullie doen het toch maar eventjes. Super knap!

Wij hoeven jullie niet uit te leggen dat online onderwijs echt niet hetzelfde is als fysiek naar school gaan. Met de verlenging van de schoolsluiting, lijken sommige verwachtingen en doelen zoals gesteld aan het begin van dit schooljaar nu niet meer uitvoerbaar of zelfs niet meer relevant te zijn. Daarom hebben we besloten sommige van deze doelen aan te passen en bij te stellen. Zoals jullie weten, zijn enkele van deze besluiten voor ons genomen.

Hieronder lees je welke 5 besluiten en bijstellingen dit zijn.

1. Online lessen
Zoals bekend werd gemaakt op 31 maart jl., wordt ons onderwijs op afstand tot de meivakantie verlengd. Naar aanleiding van alle feedback die we van jullie hebben ontvangen zal het rooster van 6 t/m 24 april enigszins worden aangepast. Zo zal o.a. duidelijker in Magister worden aangegeven wat waar online terug te vinden is, en wanneer je jouw mentor of docent kunt spreken. Het is belangrijk dat je vragen blijft stellen en dat we regelmatig persoonlijk contact met elkaar hebben. Ook zullen we het type opdrachten meer afwisselen en een betere verdeling maken van de workload. Om beter zicht te kunnen houden op hoe het met je gaat, vragen we aan jou of aan je ouder(s) om je via de Magister App ziek te melden wanneer je niet in staat bent om aan de online lessen deel te nemen.

2. Schoolexamens
Uiterlijk op 6 april krijgen we van het ministerie duidelijkheid over de aangepaste slaag-zakbeslissing. We hebben in ieder geval besloten om de periode van 6 tot 24 april te gebruiken om alle schoolexamens die nog niet gemaakt zijn door de eindexamenkandidaten op afstand te laten maken. Uiterlijk op 24 april zijn dan alle cijfers bekend en zo weet iedere eindexamenkandidaat voor de meivakantie hoe de vlag er op dat moment bij hangt.

In de periode na de meivakantie (7 t/m 25 mei) vinden de herkansingen van de schoolexamens plaats. We onderzoeken op dit moment nog hoe wij binnen de wettelijke kaders de herkansingsmogelijkheden zo toe kunnen passen dat dit voor iedereen het meest gunstig uit kan pakken. Begin juni volgt dan de diploma-beslissing en daarna is er naar verwachting nog een mogelijkheid op een herkansing. Het ministerie buigt zich momenteel ook over inrichting van een beroepsmogelijkheid voor leerlingen die het niet eens zijn met de uiteindelijke beslissing van school.

3. Internationale activiteiten
In de periode van april tot het einde van het schooljaar stonden er best nog wat uitwisselingen, taal- en cultuurreizen, internationale maatschappelijke stages en overige reizen op ons programma. Deze reizen zouden plaats hebben gevonden in Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, Ierland, Polen, Oekraïne, Roemenië, Bosnië, Macedonië, Georgië en Ethiopië. Hoe belangrijk wij de buitenlandervaring ook voor jullie vinden, jullie veiligheid is veel belangrijker. Bovendien, zoals onze Minister President al aangaf, ligt het niet in de lijn der verwachting dat na 28 april alles weer normaal zal zijn.

Op grond daarvan hebben we besloten alle nog geplande reizen dit schooljaar te annuleren. Normaliter geldt dat deelname aan de internationale activiteiten een verplicht onderdeel van ons tweetalig curriculum is. Daar zullen wij voor leerlingen die dit schooljaar nu niet meer kunnen reizen natuurlijk niet aan vasthouden. Voor niemand zal de overgang dus in gevaar komen door de annulering van schoolreizen. Leerlingen die op IMAS zouden zijn gegaan, kennen we dispensatie toe.

Financieel gezien geldt dat (bijna al) de nog geplande schoolreizen betaald zouden worden uit een deel van de verplichte ouderbijdrage. Voor alle gedupeerde ouders zal er een bedrag in mindering worden gebracht op de ouderbijdrage van volgend schooljaar. De details van deze mindering ontvangen de betreffende ouders uiterlijk op 1 juli van ons. Omdat de internationale excursies voor onze reguliere leerlingen niet uit de ouderbijdrage worden betaald, zullen deze ouders op een andere manier worden gecompenseerd. Ook deze ouders ontvangen hierover uiterlijk op 1 juli meer details van ons.

4. Toetsweken & overgang naar volgend leerjaar
De toetsweek die in april gepland stond, gaat niet door. In lijn met hoe we dat nu aan het organiseren zijn voor de eindexamenleerlingen, zullen we ook voor alle andere leerlingen gaan bekijken welk werk er nog gemaakt moet worden en welke herkansingen er nog mogelijk zijn om aan te kunnen tonen dat je de vereiste vaardigheden en kennis hebt om over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar. Hoe dat er allemaal exact uit zal gaan zien, kunnen we je nu helaas nog niet zeggen. Blijf in ieder geval hard je best doen om je schoolwerk zo goed mogelijk bij te houden, meer kan je op dit moment niet doen.

5. Hulp nodig? Wij staan voor je klaar!
Hard je best blijven doen om je schoolwerk goed bij te houden, valt in deze tijd echt niet altijd mee. Dat realiseren wij ons maar al te goed. Maar samen lukt het ons wel, dat weten we zeker. Daarvoor is het wel heel erg belangrijk dat je met ons praat als het niet zo heel goed lukt allemaal. Heb je een probleem? Geef het dan door aan je mentor of je coach en dan proberen we samen met jou tot een oplossing te komen. Heb je geen probleem maar wil je gewoon eventjes met iemand van school praten? Dan kan dat ook. Onze prioriteit is dat jullie allemaal gezond blijven en daarom is het belangrijk om elkaar in deze tijd zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen daar waar we maar kunnen. Dus weet: wij staan voor je klaar!

Dit aanbod geldt natuurlijk ook voor ouders. Er zijn ook diverse externe instanties die hulp aanbieden. Onderstaand een selectie daarvan:

We begrijpen dat deze besluiten best wel moeilijk en vervelend voor jullie kunnen zijn. Maar we zullen ons flexibel op moeten blijven stellen en ons moeten blijven aanpassen aan de situatie. Blijf ons, op jullie beurt, alsjeblieft voorzien van de nodige feedback.

De school is dicht, maar ons onderwijs gaat door.

Wees lief voor elkaar & stay safe!

Wolfert Tweetalig closed until April 28

Dear student, dear parent(s)/carer(s),

Thank you for all the kind words and lovely compliments that have come our way in the past weeks. We are very pleased to see that the efforts of your teachers have not gone unnoticed.

We would also like to send a very big compliment your way! Nobody has wanted this; there are so many people around the world who have become ill. It is heartbreaking. Nobody has wanted this sudden abruption of being able to go to school, nor did anyone wish to miss out on their social contacts. This all, of course, also applies to the online lessons, our distance learning and working from home, being dependent on WiFi connections, etc. You all of a sudden find yourself sitting behind your Macbook screen, working for school from home while being surrounded by your family members. But you are getting it done! And that is quite the achievement.

Needless to say, online education does not compare to actually going to school. With the decision made to further prolong the school closure, some expectations and goals that were set at the beginning of this school year now seem to be no longer feasible nor relevant. That is why we decided to adjust some of these goals. As you are aware, some of these decisions have been made for us by our government.

Below you can read which 5 decisions and adjustments these are.

1. Online classes
As announced on March 31, our distance education will be prolonged until the May holidays. Based on all the feedback we have received from you, the roster from April 6 to 24 will be slightly adjusted. For example, Magister will indicate more clearly what can be found where online, and when you can talk to your mentor or teacher. It is important that you keep asking questions and that we have regular personal contact with each other. We will also make sure that the type of assignments will vary a bit more and we try to establish a better division of the workload. In order to keep a better eye on how you are doing, we kindly ask you or your parent (s) to report via the Magister App in case you are unable to participate in the online lessons.

2. School exams
By April 6, we will receive clarification from the ministry about the adjusted pass-or-fail rule for our exam candidates. In any case, we have decided to use the period from April 6 to 24 to set all school exams that have not yet been taken by the final exam candidates yet. All results will be published by 24 April at the latest, which means that all exam candidate will know what they need to improve on before the May holiday.

In the period after the May holidays (7 to 25 May) the resits of the school exams will take place. We are currently investigating how we can apply opportunities for resits best so that it will be most favourable for everyone. The diploma decision will follow at the beginning of June, after which there will be a possibility for a resit. The ministry of education is currently also looking into possibilities for setting up an appeal protocol for pupils who disagree with the final decision of the school.

3. International activities
In the period from April to the end of the school year, there were still quite a few exchanges, language and culture trips, international social internships in our calendar. These trips would have made us travel to Germany, England, Spain, Italy, Ireland, Poland, Ukraine, Romania, Bosnia, Macedonia, Georgia and Ethiopia. Although we consider international activities highly important, your safety is much more important to us. Also, as our Prime Minister indicated, it is not expected that life will return to normal straight after April 28.

We have therefore decided to cancel all planned trips for the remainder of this school year. During normal circumstances, active participation in international activities is a mandatory part of our bilingual curriculum. We will obviously not stick to that for those students who can no longer travel this school year. So no one will be held back this school year for missing out on an international school trip. We will grant automatic dispensation to all students to whom this applies.

From a financial point of view, (almost all) the planned school trips would have been paid from part of the parental contribution for the bilingual curriculum. For all those affected, there will be a deducted parental contribution next school year. Those parents will receive further details on this reduction before 1 July at the latest. Because the international excursions for our regular students are not paid from the parental contribution, these parents will be compensated in a different way. These parents will also receive more details about this before 1 July.

4. Test week & promotion options next year
The test week that was scheduled in April will be canceled. In line with how we are trying to organise things for our exam candidates, we will also start looking at our other students to see what needs to be done and which resit option might be required. Unfortunately, we cannot yet tell you exactly what this will look like. In any case, it is wise to continue to do your very best to keep up with your school work. That is all that you can do at this moment.

5. Need help? We are there for you!
We are fully aware that continuing to do your very best to keep up with your school work is not always an easy thing to do at times like these. But we can certainly do it if we work together, we know this for sure. For that it is however very important that you talk to us if things do not really work out the way you want to. Do you have a problem? Then pass it on to your mentor or your coach and we will try to find a solution for this problem together with you. In case you do not have a problem but just want to talk to someone from school that is also possible. Our priority is that all of you stay safe and healthy and that is why it is very important to help and support each other as much as possible where and when we can. So please remember: we are there for you!

This offer naturally also applies to parents. There are also various external agencies that offer help. Below is a selection of them:

We fully understand that the decisions made can be quite difficult and hard for you. But we will have to remain flexible and adapt to the situation. Please continue to provide us with the necessary feedback.

The school is closed, but our education continues. Please be kind to each other & stay safe!

Kind regards,

Wendy Groen
Head of school