Met ingang van maandag 16 maart 2020, zullen er in het schoolgebouw van Wolfert College (Walenburgerweg 128-130) in ieder geval tot en met woensdag 3 juni 2020 geen onderwijsactiviteiten meer plaatsvinden.

Leerlingen en ouders zullen vanaf nu regelmatig geïnformeerd worden via het volgende emailadres: communicatiewc@wolfert.nl. Wij willen iedereen verzoeken voorlopig alleen via dit emailadres met school te communiceren.

Lees hieronder alle berichten die sinds 15 maart verstuurd zijn met daarin meer informatie over hoe de school omgaat met alle genomen maatregelen.

Beste ouders en leerlingen,

Bij dezen ontvangen u en alle leerlingen aanvullende informatie over:

 • Repetitieweek

De repetitieweek start voor de meeste klassen op dinsdag 30 juni. In Magister is zichtbaar hoe laat uw zoon/dochter op school moet zijn en in welk lokaal. Daarnaast zal in Magister worden aangegeven wat de leerlingen voor de repetitie moeten leren.

 • Bevorderingsnormen

In de bijlage ‘einde schooljaar en Corona’ krijgt u meer informatie over de wijze waarop Wolfert College de bevorderingsnormen in de eindvergadering zal toepassen. De bijlage staat onderaan dit bericht.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijk groet,

De schoolleiding

Brief einde schooljaar en Corona

Beste ouders en leerlingen,

Inmiddels zijn we alweer ruim twee maanden bezig met het verzorgen van afstandsonderwijs. Wij zijn trots op de docenten en leerlingen die dit in korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Ook willen wij u als ouder bedanken voor alle tijd en energie die u in het afstandsonderwijs van uw zoon / dochter steekt.

In de richtlijnen van het RIVM is aangegeven dat scholen zelf beslissen hoe ze de onderwijstijd inrichten en dan wel rekening houdend met de 1,5 meter samenleving.

Met de brief onderaan dit bericht proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de inrichting van de school in de periode 13 maart 2020 tot en met de 18 juli 2020.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

Informatie Wolfert College 2020

Beste leerlingen Mavo-4,

Zoals jullie in een eerdere mail van mij hebben kunnen lezen worden de herkansingen van de schoolexamens op school afgerond. Jullie hebben het overzicht van de herkansingen inmiddels al gecontroleerd en het rooster per mail van mij ontvangen.

Extra lessen t.b.v. herkansingen
In magister staat aangegeven wanneer de docenten in de Google Classroom beschikbaar zijn voor extra uitleg voor de herkansingen. Bezoek deze lessen als voorbereiding op de herkansingen.

Belangrijk
De afname van de herkansingen kan alleen maar plaatsvinden op school als aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

We volgen de algemene hygiëneregels van het RIVM
Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We proberen deze richtlijnen zo goed mogelijk uit te voeren. Je eigen veiligheid staat altijd voorop, dus vragen we je aan de volgende richtlijnen te houden:

 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen;
  Was je handen:
 • voordat je naar buiten gaat;
 • als je weer thuis komt;
 • als je je neus hebt gesnoten;
 • voor het eten;
 • nadat je naar het toilet bent geweest;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Schud geen handen.

Anderhalve meter
De anderhalve meter afstand geldt nog steeds. Op school geldt het volgende:

 • Tussen personeelsleden en leerlingen proberen we 1,5 meter afstand te bewaren;
 • Tussen leerlingen onderling moet ook 1,5 meter afstand bewaard worden;
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Ook buiten de school moet iedereen 1,5 meter afstand bewaren

Wanneer ga ik (leerling en/of schoolmedewerker) niet naar school?
We vragen je niet naar school te komen wanneer je gezondheidsklachten of gezondheidsrisico’s hebt. Onder gezondheidsklachten verstaan wij:

 • Neusverkoudheid;
 • Loopneus;
 • Niezen;
 • Keelpijn;
 • Lichte hoest;
 • Verhoging/koorts (38 graden Celsius);
 • Of (!) wanneer een gezinslid klachten met koorts en/of benauwdheid heeft.

Indien je niet naar school kunt komen vanwege ziekte dien je meteen contact op te nemen met school!

Beschermingsmiddelen op school
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je voldoende beschermd bent. In ieder lokaal is er desinfecterende zeep, zijn er handschoenen en worden de lokalen na de herkansingen grondig gereinigd voor de volgende dag.

Aantallen in het lokaal
We hanteren het aantal van maximaal 10 personen (inclusief de surveillant) in 1 lokaal

Looprichting
In de school komen vaste looproutes die gevolgd moeten worden. Er is altijd sprake van eenrichtingsverkeer!!!

Voorlopige cijferlijsten tekenen
Op donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei moeten de definitieve cijferlijsten op school getekend worden voordat wij deze kunnen uitwisselen met Bron. Rooster volgt, ik informeer jullie voor 28 mei!

Rooster herkansingen
Hier tref je nogmaals het aangepaste rooster van de herkansingen. Het rooster is tevens terug te vinden in de agenda van Magister.

Met vriendelijke groet,

meneer Carpier
mevrouw de Waard

Beste ouders/verzorgers mavo-4,
Beste leerlingen,

Zoals jullie gisteren ongetwijfeld tijdens de persconferentie van het kabinet hebben gehoord gaat het basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk open en moeten de vo-scholen nog geduld hebben tot 1 juni. Wij begrijpen en steunen de kabinetsbesluiten over het onderwijs. Het blijft echter mogelijk schoolexamens op school af te nemen, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Dit betekent o.a. dat leerlingen minimaal 1,5 meter uit elkaar moeten zitten, dat deze afstand ook gehandhaafd wordt bij binnenkomst en weggaan en dat het voor surveillanten onder alle omstandigheden mogelijk is bij het rondlopen ook deze 1,5 meter afstand te bewaren. Dit betekent voor Wolfert College dat alle herkansingen na de meivakantie op school afgenomen gaan worden.

Verder bevat deze mail informatie over een aantal belangrijke zaken:

 • de wijze en het tijdstip waarop de voorlopige stand van zaken rond behaalde SE4 resultaten wordt medegedeeld;
 • de gang van zaken rond het aanvragen van de herkansingen;
 • de gang van zaken rond het vaststellen van de definitieve examenuitslag;
 • de gang van zaken rond de extra landelijke herkansingen
 • de gang van zaken rond de definitieve examenuitslag na landelijke herkansingen

1. Stand van zaken per woensdag 6 mei 2020

De definitieve cijfers van schoolexamen-4 worden op woensdag 6 mei a.s. bekend gemaakt.
Vanaf 13.00 uur worden de voorlopige schoolexamenresultaten telefonisch medegedeeld. Wij maken hierbij gebruik van de ons bekende telefoonnummers.

2. Voorlopige cijferlijsten in Magister en herkansingen

De voorlopige cijferlijst is vanaf woensdag 6 mei 13.00 uur zichtbaar in Magister. Leerlingen krijgen via de mentor telefonisch te horen op hoeveel herkansingen zij recht hebben. Tevens geeft de mentor advies welke vakken het best herkanst kunnen worden. Iedere leerling vult hierna het Google Aanvraagformulier Herkansingen in . Dit formulier dient uiterlijk 16.00 uur in mijn bezit te zijn.

Van donderdag 7 mei t/m maandag 11 mei worden de SE4 toetsen digitaal, in Google Classroom, nabesproken met de vakdocent.

Donderdag 7 mei is het herkansingsrooster bekend en wordt per mail verstrekt.

De herkansingen starten vanaf dinsdag 12 mei met de kijk- en luistervaardigheid toetsen en worden op school, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM, afgenomen.

3. Definitieve examenuitslag

Na de herkansingsperiode worden de definitieve cijfers op donderdag 4 juni bekend gemaakt. Computerstoringen voorbehouden betekent dit dat wij de examenuitslag vanaf 11.00 uur telefonisch zullen mededelen. Wij maken hierbij gebruik van de bij ons bekende telefoonnummers

4. Landelijke extra herkansingen

Leerlingen die op 4 juni nog niet zijn geslaagd, krijgen vanaf donderdag 11 juni de mogelijkheid om deel te nemen aan 1 of maximaal 2 herkansingen in de vorm van een resultaatverbeteringstoets. Deze toets telt voor 50 procent mee in het eindcijfer van het schoolexamen. Voorbeeld: Bij een eindcijfer SE Nederlands van 5,4 moet de leerling minimaal een 5,6 behalen voor de resultaatverbeteringstoets. 5,4 + 5,6 = 11 :2= 5,5. De 5,5, wordt afgerond naar een zes.

5. Definitieve examenuitslag na afname resultaatverbeteringstoetsen

Na de landelijke herkansingsperiode (maximaal 2 resultaatverbeteringstoetsen) worden de definitieve cijfers op vrijdag 26 juni bekend gemaakt. Computerstoringen voorbehouden betekent dit dat wij de examenuitslag voor leerlingen met maximaal 2 landelijke herkansingen vanaf 11.00 uur telefonisch zullen mededelen. Wij maken hierbij gebruik van de bij ons bekende telefoonnummers.

Met betrekking tot onderstaande zaken moet ik wachten met het geven van informatie totdat de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid en/of schoolbestuur concreet zijn uitgewerkt.

Het betreft de volgende onderdelen:

 • diploma/ cijferlijst ophalen
 • inleveren boeken
 • deactiveren Wolfert account

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Erik Carpier
teamleider mavo

Geachte ouders,
Beste leerlingen,

Vrijdag 24 april 2020, de laatste schooldag voor de meivakantie, staat een studiedag voor de docenten gepland die om 10 uur begint. De docenten gaan dan onder andere de lessen voorbereiden voor de periode die start direct na de meivakantie op woensdag 6 mei.

Door deze studiedag komen bijna alle lessen te vervallen, BEHALVE de toetsen die op lesuur 1 al stonden ingepland (zie Magister)

We wensen iedereen alvast een fijne meivakantie waarna we dus op woensdag 6 mei weer verder gaan met de online lessen in Google Classroom. Die zullen, zoals gisteren bekend gemaakt is door Minister-president Rutte, in ieder geval doorlopen tot eind mei.

We hopen iedereen voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Wolfert College

Beste examenleerlingen,
Geachte ouders/verzorgers,

Op 24 maart kondigde minister Slob aan dat de centrale examens dit jaar niet doorgaan. De resultaten van het schoolexamen zijn bepalend voor het diploma. Woensdag 8 april heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met betrekking tot de slaag-zakregeling voor de leerlingen die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling. Vanuit dit gegeven volgt hier puntsgewijs nadere informatie.

Eisen om te slagen voor vmbo theoretische leerweg

Je bent geslaagd voor vmbo theoretische leerweg als je aan al deze eisen voldoet:

 • Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5.
 • Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald.
 • Je voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV en het profielwerkstuk alle drie voldoende of goed hebt gehaald.
 • Je moet een loopbaandossier hebben gemaakt. Hiervoor krijg je geen cijfer.
 • Je eindcijfers (inclusief Nederlands) voldoen ook aan één van de volgende eisen:
 • Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
 • Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
 • Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of
 • Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7.

Berekening eindcijfer:

Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de SE-resultaten.

Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de berekening van het eindcijfer het cijfer moet worden afgerond, gelden net als anders de volgende afrondingsregels:

 • het getal wordt naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma een 4 of lager is.
 • Het getal wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 of hoger is.

Voorbeeld 1: 5,45 = afgerond een 5
Voorbeeld 2: 6,67 = afgerond een 7

Wijzigingen t.a.v. de normale slaag/zak regeling:

 1. Omdat er geen centraal examen worden afgenomen dit schooljaar vervalt de 5,5 regel (het gemiddelde cijfer van de centrale examens moet normaal gesproken minimaal een 5,5 zijn).
 2. Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.

Het is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk om cum laude te slagen. De reguliere voorwaarden worden toegepast op de eindcijfers die op basis van het schoolexamen worden vastgesteld.

Voor vmbo-tl komt het neer op gemiddeld minimaal 8,0 voor de cijfers in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel. Ook mag geen cijfer lager zijn dan 6. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten.

Addendum examenreglement

Het College van Schoolleiders heeft het besluit genomen om artikel 11.3 aan te passen. De aanpassing betreft artikel 11 – lid 3a.

De nieuwe tekst van het artikel 11 lid 3 wordt:

“a. onverminderd artikel 10 sub 1.b en artikel 11 sub 1 en 2, kan de kandidaat een vak, waarin normaal gesproken in niet corona jaren (met een centraal schriftelijk eindexamen/centraal schriftelijk praktijk examen), alleen een schoolexamen wordt afgelegd, opnieuw afleggen middels een herexamen indien de kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan zes; Het herexamen omvat door de directeur aangegeven onderdelen van het examenprogramma.”

Cijferinzage Magister

Vanaf donderdag 16 april zal Magister op slot gaan en zullen de SE4 resultaten alsmede de eindresultaten niet zichtbaar zijn voor ouders/ leerlingen. Bij de aanvraag van herkansingen op woensdag 6 mei zal Magister open staan t/m donderdag 7 mei 12.00 uur. Na de aanvraag van de herkansingen zullen wij Magister sluiten voor leerlingen en ouders tot en met donderdag 4 juni, de landelijke uitslagdag. Op deze dag worden leerlingen telefonisch geïnformeerd over de resultaten van de herkansingen en het feit of zij definitief geslaagd zijn.

Toets inzage

Op donderdag 7, vrijdag 8 en maandag 11 mei zal de vakdocent online de SE4 toets nabespreken.

Herkansingen door school bepaald (3 of 4 herkansingen)

Bij een eerder schrijven hebben wij aangegeven dat de herkansingsregeling zoals in het PTA wordt beschreven onveranderd blijft (zie PTA-mavo-4 op onze website). Leerlingen krijgen op woensdag 6 mei via de mentor telefonisch te horen op hoeveel herkansingen zij recht hebben. Tevens geeft de mentor advies welke vakken het best herkanst kunnen worden. Iedere leerling vult hierna het Google Aanvraagformulier Herkansingen in. Dit formulier dient uiterlijk woensdag 6 mei 16.00 uur in mijn bezit te zijn.

Op 21 april horen wij van het kabinet wat de maatregelen zijn die na 28 april gelden. Van daaruit kunnen wij kijken in welke vorm de herkansingen kunnen worden afgenomen. We houden er rekening mee, dat met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM, de herkansingen op school kunnen plaatsvinden. De herkansingen starten op woensdag 13 mei (zie tijdpad, rooster herkansingen volgt).

Uitslag-dag donderdag 4 juni

Na de herkansingsperiode worden de definitieve cijfers op donderdag 4 juni bekend gemaakt. Computerstoringen voorbehouden betekent dit dat wij de examenuitslag vanaf 12.00 uur telefonisch zullen mededelen. Wij maken hierbij gebruik van de bij ons bekende telefoonnummers.

Gezakt op 4 juni, wat dan?

Een examenkandidaat die gezakt is op basis van de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).

Resultaatverbeteringstoetsen

 • Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.
 • Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.

Voorbeeld: SE eindresultaat Ne = 5,4 + RV-toets NE 5,6 = 11 : 2 = 5,5 —> 6

Uitslag-dag na RV-toetsen vrijdag 26 juni

Na de RV-toetsen worden de definitieve cijfers op vrijdag 26 juni bekend gemaakt. Computerstoringen voorbehouden betekent dit dat wij de examenuitslag vanaf 12.00 uur telefonisch zullen mededelen. Wij maken hierbij gebruik van de bij ons bekende telefoonnummers.

Tijdpad

 • Heden t/m 22 april afronden schoolexamens periode 4
 • 06 mei – 07 mei cijfers in Magister zichtbaar
 • 06 mei – 07 mei telefonisch contact mentor+ aanvraag herkansingen
 • 08 mei – 11 mei toet inzage online
 • 12 mei – 26 mei herkansingen + inhalen (Magister op slot)
 • 04 juni uitslag dag
 • 05 juni aanvragen RV-toetsen
 • 11 juni t/m 22 juni RV-toetsen
 • 26 juni uitslag dag na RV-toetsen
 • 29 juni diploma-uitreiking (hoe?, is nog niet bekend)

Dank voor jullie / uw begrip en hopende iedereen voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

dhr. E. Carpier
dhr. G. van Melick

Beste leerlingen en docenten,
Geachte ouders,

De afgelopen weken zijn regelmatig gesprekken gevoerd met leerlingen, docenten en ouders en naar aanleiding van die gesprekken heeft de schoolleiding besloten om de lestijden aan te passen zodat leerlingen en docenten minder lang per dag online zijn en toch vrijwel alle lessen gewoon doorgaan.

Daarnaast hebben alle leerlingen, ouders en collega’s vorige week ook een mail ontvangen over het afnemen van toetsen in alle klassen (met uitzondering van mavo-3). Inmiddels is duidelijk welke toetsen er afgenomen gaan worden en deze zijn zo veel mogelijk op lesuur 1 geplaatst in het rooster.

Vanaf dinsdag 14 april tot aan de meivakantie gelden dan ook de volgende lestijden:

08.30 – 09.30   Lesuur 1 (uitleg over lesuur 1 volgt hieronder)
09.30 – 10.00   Lesuur 2
10.00 – 10.30   Pauze
10.30 – 11.00   Lesuur 3
11.00 – 11.30   Lesuur 4
11.30 – 12.00   Pauze
12.00 – 12.30   Lesuur 5
12.30 – 13.00   Lesuur 6
13.00 – 13.30   Pauze
13.30 – 14.00   Lesuur 7
14.00 – 14.30   Lesuur 8

Lesuur 1 is een bijzonder lesuur want:

 • als er op dit lesuur een toets gepland staat, dan begint de les om 08.30 uur.
  Hierdoor hebben leerlingen voldoende tijd om een toets van 45 minuten te maken en hebben leerlingen met recht op extra toetstijd ook voldoende tijd om de toets te maken.
  De docenten zullen ook duidelijk bij het huiswerk in Magister omschrijven wat de leerlingen moeten leren voor de toets.
 • als er op dit lesuur een normale les ingepland staat, dan begint de les om 09.00 uur en dat zal de docent ook bij het huiswerk in Magister noteren! Dit zal alleen maar het geval zijn bij lessen van mavo-3!
  Als een toets op een later lesuur dan lesuur 1 is geplaatst dan is er voor gezorgd dat er toch voldoende toetstijd is voor de leerlingen door de toets te plaatsen op twee achtereenvolgende lesuren.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de scholen weer open gaan na de meivakantie. Mocht de school gesloten blijven dan gaan we door met deze nieuwe lestijden maar dan zal lesuur 1 altijd starten om 09.00 uur.

Als de school na de meivakantie wel weer open gaat dan gaan we weer terug naar de lestijden die we altijd hebben gehad (https://www.wolfert.nl/college/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Lestijden.pdf).

We hopen iedereen voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen een fijn lang Paasweekend.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Wolfert College

Beste leerlingen van mavo-3,
Geachte ouder / verzorger,

Allereerst hopen wij dat iedereen in goede gezondheid dit bericht leest!

Zoals inmiddels bekend is, blijft de school tot en met de meivakantie gesloten.
Hierdoor hebben wij voor het examentraject mavo-3 de volgende besluiten genomen.

 • Toetsweek 5 (30 maart – 3 april) komt definitief te vervallen.
 • De te toetsen stof van deze toetsweek zit ook in de laatste toets, de GSE toets, verwerkt.
 • Leerlingen in mavo-3 mogen per direct 1 vak laten vallen. De heer Carpier stuurt een Google formulier naar de leerlingen waarin leerlingen hun keuze voor het vak dat zij willen laten vallen kenbaar maken.
 • Het vakkenpakket voor mavo-4, indien de leerling wordt bevorderd, wordt telefonisch besproken en verwerkt. Eventuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan eca@wolfert.nl.
 • Toetsweek 6, start 25 mei, gaat gewoon door, wellicht wordt deze op afstand online getoetst, een en ander hangt van het besluit van het kabinet af of wij in mei wel weer onderwijsactiviteiten op school mogen aanbieden.
 • Ook de GSE toets, start maandag 29 juni, gaat volgens planning door.
 • Alle leerlingen krijgen in plaats van 1 GSE herkansing, 2 GSE herkansingen aan het einde van het jaar.

Aangezien er nog geen richtlijnen zijn vanuit de overheid en/of het schoolbestuur betreffende eventuele nieuwe overgangsregelingen zijn de bevorderingsnormen mavo-3 schooljaar 2019-2020 (zie hier) leidend. Zodra eventuele nieuwe richtlijnen voor de bevordering bekend worden, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

In de onderbouw van Wolfert College moeten er een aantal zaken afgerond worden. Om docenten de tijd te geven dit allemaal te kunnen organiseren zijn alle mavo-3 leerlingen komende maandag 6 april, digitaal lesvrij.

Tot slot, van groot belang is natuurlijk dat elke mavo-3 leerling op een goede manier deel blijft nemen aan de online lessen en door te werken aan de opdrachten die de docenten verstrekken om zodoende goed voorbereid te zijn om de toetsen in de maand mei goed te kunnen maken.

Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Meneer Carpier

Beste leerling,
Geachte ouder / verzorger,

Allereerst hopen wij dat iedereen in goede gezondheid dit bericht leest!

Zoals inmiddels bekend is, blijft de school tot en met de meivakantie gesloten. Hierdoor hebben wij het besluit genomen dat we in de komende periode toetsen gaan afnemen. Wij gaan dit op de volgende manier organiseren:

 • Toetsen zullen via Google Classroom worden aangeboden.
 • Andere manieren van toetsen zoals bijvoorbeeld een werkstuk of een verslag kunnen via een andere vorm aangeboden worden. Indien een vak een andere vorm kiest worden de leerlingen op tijd door de betreffende docenten ingelicht.
 • Betreft het een toets dan heeft deze een vast tijdslot en binnen die tijd dient de toets te worden afgerond.
 • Toetsen sluiten aan op de stof die de afgelopen periode is aangeboden.
 • Komende drie weken krijgt elke leerling per vak één toets die in de agenda van Magister zichtbaar zal zijn.
 • De toetsen kunnen vanaf donderdag 9 april worden afgenomen, met een maximum van één per dag, om elke leerling de kans te geven om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de toets.
 • Voordat de eerste toets afgenomen wordt, krijgt elke leerling een uitleg over de werkwijze via de e-mail gestuurd.
 • Van ouders verwachten wij dat zij er op toezien dat de toetsen op een eerlijke manier worden gemaakt.

Om docenten de tijd te geven om dit allemaal te kunnen organiseren is iedereen komende maandag lesvrij. De leerlingen kunnen deze dag gebruiken ter voorbereiding op de komende toetsen. Aangezien de leerlingen van leerjaar 1 mavo/havo/vwo en leerjaar 2 mavo minder vakken in deze periode hebben dan de andere leerjaren, krijgen deze leerlingen waarschijnlijk op maandag 6 april een vervangende opdracht vanuit het vak Drama. Voor deze opdracht krijgen de leerlingen ook een cijfer en ze worden vrijdag hierover ingelicht.

Aangezien er nog geen richtlijnen zijn betreffende de overgangsregelingen, hebben we besloten om de resultaten voorlopig niet mee te laten tellen. Dit doen we door de weging in Magister op 0 te zetten. Deze weging kunnen we eventueel later aan passen naar de weging volgens de richtlijnen. Zodra de richtlijnen voor de overgang bekend worden, zullen wij u / je daarvan op de hoogte stellen.

Van groot belang is natuurlijk dat elke leerling de digitale mogelijkheid heeft om de toetsen te maken. Een mobiele telefoon is niet geschikt om de toetsen mee te maken. Mocht u / je hiervoor een laptop willen lenen van school, dan is die mogelijkheid aanwezig. Dit is aan te vragen tot en met uiterlijk dinsdag 7 april door een mail te sturen naar communicatiewc@wolfert.nl.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Wolfert College

Beste leerlingen mavo-4,

Wij hebben elkaar vanochtend via Hangouts gesproken. De onderstaande zaken zijn besproken:

 • Uitspraak nieuwe slaag/zak regeling wordt dinsdag 7 april verwacht.
 • Slaag/zak regeling wordt woensdag 8 april (na de toets van maatschappijleer via een video meeting) verder uitgelegd.
  De uitnodiging voor de meeting volgt via de mail.
 • De regulier herkansingen (3 of 4) vinden plaats na de meivakantie, meer hierover in de laatste week van april.

Vandaag is nogmaals aandacht besteed aan:

 • Toetsrooster (aangepaste versie, inclusief eindtijd, open het toetsrooster hier).
 • Aangepaste procedure afname digitale toetsen (open het document hier).
 • Hoe in te loggen in de SE Google Classroom en het inleveren van het antwoordblad (open de uitleg hier).

Beste leerlingen mavo-4,
Geachte ouders/verzorgers,

Klik hier voor het rooster van SE4.
Dit rooster is inmiddels ook in Magister verwerkt.
Het rooster betreft alleen de afname van SE4.
Over de herkansingen informeer iedereen in de laatste week van de maand april.

Met vriendelijke groet,

Meneer Carpier

Beste leerlingen mavo-3,
Geachte ouders/verzorgers,

Het coronavirus houdt iedereen bezig. Een situatie die impact heeft op de gezondheidszorg, economie maar ook op ons examentraject mavo-3.

Vanaf woensdag 18 maart is Wolfert College gestart met geven van onderwijs op afstand door middel van digitale lessen en is de school gesloten voor onderwijsactiviteiten tot en met 6 april.In een eerdere mail is ook verteld dat alle geplande toetsen tot nader order worden geschrapt en op een later moment in het schooljaar worden ingepland.

Dinsdag 31 maart zal de regering, naar verwachting, eventueel met nieuwe uitspraken komen betreft de handhaving van sluiting van scholen na 6 april.

In ieder geval zal ik jullie uiterlijk vrijdag 3 april verder informeren betreft onderstaande zaken:

 • vakkenpakket mavo-4;
 • 1 vak laten vallen;
 • afname toetsweek 5 (start maandag 30 maart, deze toetsweek is vooralsnog komen te vervallen)
 • de planning van de toetsweken.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Meneer Carpier

Geachte ouders/ verzorgers,
Beste leerlingen M4,

Ik heb vanochtend via een video meeting alle M4 leerlingen op de hoogte gebracht van de eerste stappen die Wolfert College gaat nemen in de afronding van de schoolexamens.

Wat is er tot nu toe bekend?

 • Er is dit schooljaar geen Centraal Examen.
 • De schoolexamenresultaten vormen dit schooljaar de basis voor het behalen van het diploma.

Wat ontbreekt op dit moment?

 • De invulling van de zak-slaagbeslissing.
 • De mogelijkheid van herkansing.
 • Beroepsmogelijkheid voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school.

Scholen en leerlingen worden over de uitwerking van bovenstaande zo snel mogelijk geïnformeerd, maar uiterlijk op 6 april.

Uitgangspunten m.b.t. afname / afronding schoolexamens:

 • Alle inhalers van SE2/SE3 onderdelen maken hun inhaaltoets op school.
 • Iedere leerling krijgt een persoonlijke afspraak met meneer Carpier.
 • Leerlingen maken digitaal hun SE4 toetsen op afstand.
 • Herkansingen: deze vinden pas na de meivakantie plaats (wellicht kan dit dan weer op school).
  Dit is vooralsnog onduidelijk. Meer informatie over de herkansingen ontvangt u uiterlijk 22 april.

Tijdpad:

 • Inhalen van SE2 / SE3 onderdelen woensdag 1 april, afspraak staat in Magister.
 • Meneer Carpier mailt alle M4 examenkandidaten de toegangscodes om lid te worden van de speciale Google Classroom met betrekking tot de afname SE4.
 • Iedere examenkandidaat moet zich uiterlijk woensdag 1 april 17.00 uur hebben aangemeld bij zijn examenvakken Classrooms.
 • Meneer Carpier mailt maandag 30 maart het toetsrooster SE4, dit toetsrooster zal ook verschijnen in Magister.
 • Start SE4 toetsweek: dinsdag 7 april, economie, 9.00 uur
  Eind SE4 toetsweek: woensdag 22 april, wiskunde, 9.00 uur.

Afname toetsen:

 • Iedere toets start om 9.00 uur.
 • Iedere leerling meldt zich uiterlijk 8.55 uur in de Google Classroom.
 • De toets verschijnt in PDF format, de vragen worden eerst op kladpapier gemaakt en daarna ingevuld op het antwoordblad.
 • Het antwoordblad moet digitaal en op tijd worden ingeleverd.

Extra opmerkingen en aanvullingen op het huidige reglement:

Het fraudecijfer 1,1 wordt o.a. toegekend indien de volgende onregelmatigheden worden geconstateerd:

 • niet melden in de Google Classroom;
 • plagiaat (bijv. antwoorden van internet / boek andere hulplijn);
 • praten tijdens de toets;
 • te laat inleveren van de toets: bij iedere toets staat precies omschreven hoe laat de toets moet worden ingeleverd.

Ik wens alle examenkandidaten, mede namens alle collega’s, heel veel succes met de voorbereidingen.

Hopende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

dhr. E. Carpier

Geachte ouders,
Beste leerlingen,

Het Centraal Examen voortgezet onderwijs gaat dit schooljaar niet door. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. Dat hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs zojuist bekendgemaakt.

Voor verdere informatie zie pagina Rijksoverheid.nl/examens.

Wat is er tot nu toe bekend?

 • Er is dit schooljaar geen Centraal Examen.
 • De schoolexamenresultaten vormen dit schooljaar de basis voor het behalen van het diploma.
 • Er is nog geen nieuwe slaag/zak regeling bekend.
 • De komende periode moet het schoolexamen conform het vastgestelde PTA worden afgerond.
 • Scholen hebben tot begin juni de ruimte om de schoolexamens af te ronden en daarmee te voldoen aan hun PTA, en in de periode daarna de herkansingen af te ronden.

Dit betekent voor de examenkandidaten Wolfert College in ieder geval het volgende:

 • Woensdag 25 maart gaan de inhaaltoetsen SE2 en SE3 niet door.
 • Het Centraal Praktisch Examen tekenen is afgelast.

Wolfert College gaat opnieuw bekijken hoe de afronding van het schoolexamen wordt vormgegeven. Ik zal u uiterlijk vrijdag 27 maart verder informeren met betrekking tot de afronding.

Hopende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

dhr. E Carpier

Beste leerlingen M4 met tekenen in het pakket,

Zoals jullie in een eerdere mail van donderdag 19 maart hebben kunnen lezen gaan wij e.e.a. opstarten om de schoolexamens op een goede manier af te ronden.

De aula is inmiddels ingericht, iedere examenkandidaat werkt aan een aparte tafel. Op de tafel ligt jouw examennummer, dit betekent dat de tafel gedurende drie dagen jouw werkplek is.

Daarnaast wil ik een aantal zaken vooraf nog bespreken.

 • Bij binnenkomst leg je jouw persoonlijke spullen in het kluisje, inclusief telefoon!
 • Je wast je handen voordat je gaat beginnen.
  Er hangen 2 antibacteriële zeep pompjes in de aula.
 • Heb je vragen aan de docent let op de afstand van 1,5 meter.
  Dit geldt natuurlijk ook voor de docent.
  We hebben daar met de tafels van docenten rekening gehouden.
 • Na afloop van de sessie pak je wederom jouw spullen uit het kluisje en kun je ook weer je handen wassen.

Reminder:

 • Na iedere sessie worden de tafels in de middag extra gereinigd.
 • Iedere examenkandidaat is bij iedere sessie uiterlijk 8.55 uur op school.
 • De examens bijeenkomsten duren tijdens deze dagen van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Er zijn 3 examen bijeenkomsten:

 1. maandag 23 maart
 2. dinsdag 24 maart
 3. vrijdag 27 maart

Op vrijdag 27 maart wordt het CPE afgerond!

Heb je nog vragen mail mij gerust.

Hopende jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

meneer Carpier

Beste leerlingen mavo-4,
Beste ouders,

Zoals het er nu naar uitziet gaat het Centraal Examen zoals gepland van start op donderdag 7 mei. Tevens moet de afronding van het schoolexamen worden opgestart voor onze leerlingen in de examenklas. Uiteraard zullen wij gehoor geven aan deze oproep vanuit het ministerie maar dat vraagt wel zorgvuldigheid.

Allereerst hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid van onze leerlingen en de gezondheid van onze collega’s.

Dit betekent dat de buiten de afnames van (praktische) Schoolexamens in de examenklassen, er geen onderwijsactiviteiten (o.a. bijlessen) mogen plaatsvinden op school, ook niet voor examenkandidaten, in ieder geval tot en met maandag 6 april.

Het onderwijs en de voorbereiding op de Schoolexamens vindt dus “op afstand” plaats.

De afnames van de (praktische) Schoolexamens kunnen alleen maar plaatsvinden als aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Leerlingen en medewerkers (collega’s/ surveillanten) moeten klachtenvrij zijn.
 • In de lokalen blijven leerlingen 1,5 meter bij elkaar vandaan.
 • Leerlingen worden per examennummer ingedeeld en er zijn maximaal 12 leerlingen in een lokaal aanwezig zijn
  (uitzondering aula waar 30 leerlingen kunnen verblijven).
 • Wanneer er examens zijn met meerdere groepen dan zullen de examens niet tegelijk starten.
 • Indien er 2 examens op een dag plaatsvinden moeten leerlingen verspreid in de diverse lokalen pauze houden.
 • Leerlingen die klaar zijn met het maken van een examen moeten na afloop direct het schoolgebouw verlaten.

Mijn kind kan niet deelnemen aan schoolexamens vanwege ziekteverschijnselen of andere gezondheidsklachten.

Indien uw zoon of dochter gezondheidsklachten heeft en niet naar school kan komen dan kan uw kind nu niet het schoolexamen maken.

Er zijn dan een aantal scenario’s:

Scenario 1

Een leerling maakt later in april alsnog de schoolexamens wanneer hij/zij klachtenvrij is. Dit zou in buitengewoon bijzondere gevallen ook nog kunnen in de eerste paar dagen van de meivakantie. Normaal moeten wij uiterlijk 10 dagen voor het centraal examen de resultaten van de schoolexamens doorgeven. Hiermee worden leerlingen definitief aangemeld voor het Centraal Examen (CE). Dit mag nu later, maar moet wel voor de start van het CE. Wij gaan daarom nu de cijfers van het schoolexamen op uiterlijk donderdag 30 april doorgeven.

Scenario 2

Indien de gezondheidsklachten blijven aanhouden of de situatie is over een paar weken veranderd waardoor leerlingen niet meer naar school mogen komen (bijv. bij een Lock-down situatie) en het niet meer mogelijk is voor 01 mei het schoolexamen (en herkansingen) af te ronden dan kan de examenkandidaat niet deelnemen aan het Centraal Examen tijdvak 1 (start vanaf 7 mei 2020).

Leerlingen die nog SE onderdelen/ herkansingen moeten afronden, doen dit tijdens tijdvak 1 en nemen automatisch deel aan tijdvak 2 van het CE.

Tot slot: zoals we de afgelopen dagen hebben gemerkt, kan de situatie van dag tot dag verschillen. De mogelijkheid bestaat dat we bovenstaande plannen door aangescherpte maatregelen moeten aanpassen of intrekken. Zodra er ontwikkelingen zijn, ontvangt u, zoals u inmiddels gewend bent, een bericht.

We gaan met elkaar proberen om het schoolexamen voor de meivakantie af te ronden. Een enorme uitdaging! Dit vergt van ons allemaal enorme extra inzet en flexibiliteit om alles onder tijdsdruk goed af te ronden.Het zijn bijzondere tijden en dat vraagt ook een bijzondere inzet van zowel de examenkandidaten en de alle medewerkers van school. Ik hoop op een ieders begrip.

Wat is de concrete uitwerking m.b.t. het afronden van de schoolexamen?

Met betrekking tot het afronden van het SE wil ik het volgende met jullie delen (stand van zaken per 19 maart 2020):

 • maandag 23 maart t/m vrijdag 27 maart:
  het Centraal Praktisch Examen tekenen wordt afgerond in de aula (op maandag, dinsdag en vrijdag lesuren 2 t/m 5). Betrokken leerlingen ontvangen een mail van meneer Carpier.
 • woensdag 25 maart:
  inhalers van SE2/SE3 komen hun inhaalexamens maken in diverse lokalen. Alle betrokken leerlingen ontvangen een mail van meneer Carpier.
 • maandag 30 maart:
  uitloopdag (afronding van het praktisch examen en of inleveren van ander SE werk) voor leerlingen met het vak tekenen in hun pakket.
 • vrijdag 27 maart:
  deadline voor M4 leerlingen met drama in hun pakket, solovoorstelling thuis filmen en uploaden naar mevrouw Jongstra. Zij zal de voorwaarden naar alle betrokken leerlingen mailen.
 • maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april:
  mondelinge examens drama. Meneer Carpier en mevrouw Jongstra berichten de leerlingen. Deze examens vinden telefonisch / via facetime plaats. Mevrouw Jongstra en mevrouw Remmerswaal nemen dit examen af.
 • dinsdag 7 april t/m dinsdag 14 april:
  afname SE4 (inclusief goede vrijdag, rooster volgt, rekening houdend met de eerder bovengenoemde voorwaarden voor afname).
 • donderdag 16 april:
  deadline inleveren cijfers SE4.
 • vrijdag 17 april:
  deadline inleveren herkansingsformulieren. De leerlingen moeten aangeven welk schoolexamens zij willen herkansen. De leerlingen hebben recht op 3, soms 4 herkansingen.
 • maandag 20 april t/m vrijdag 24 april :
  afname herkansingen SE2 / SE3 / SE4

Het toetsrooster SE4 wordt gemaild naar de M4 leerlingen en op de website van onze school worden geplaatst.

Indien er vragen/ opmerkingen zijn kunt u gerust mailen, we hopen op iedere vraag antwoord te kunnen geven.

Hopende op dit moment jullie voldoende te hebben geïnformeerd,

dhr. E. Carpier

Geachte ouders,

Nu de scholen zijn gesloten ziet u ineens veel beter hoe uw zoon / dochter voor school aan het werk is. Om ervoor te zorgen dat alles goed blijft verlopen, hebben we ook echt uw hulp nodig want nu bent u thuis de docent! Ik heb voor u dan ook een aantal tips.

 1. Als u thuis bent en uw zoon / dochter is druk bezig de lessen online te volgen met een laptop / chromebook / pc, zorg er dan voor dat de mobiele telefoon van uw kind goed is opgeborgen of in uw bezit is. Dat is beter voor de concentratie!
 2. Tussen lesuur 2 en 3 en tussen lesuur 5 en 6 hebben de kinderen gewoon pauze. Als u thuis bent, neem dan even samen pauze, drink en/of eet iets samen en vraag hoe het werken voor school gaat. Laat uw kind ook even naar buiten gaan wanneer het mooi weer is. Dit soort afwisseling is ook goed voor de concentratie.
 3. Heel de dag in huis zitten is niet goed voor uw kind. Dus laat hem of haar als het even kan naar buiten gaan om bijvoorbeeld te sporten / lekker te bewegen. We snappen dat u dat best eng vind nu in deze tijd maar zolang de overheid het land nog niet volledig op slot heeft gedaan, is het goed om dagelijks buiten te zijn.
 4. De komende tijd worden er eigenlijk geen toetsen afgenomen. Kinderen vinden dat niet zo erg maar zijn daardoor ook niet even enthousiast bezig met hun huiswerk. Zodra de scholen weer open gaan, worden zij snel alweer geconfronteerd met het maken van toetsen. Het is nu mede uw taak om er op toe te zien dat uw kind heel trouw het huiswerk maakt, serieus het huiswerk nakijkt met aangeleverde nakijkbladen in Google Classroom en dus de juiste antwoorden in zijn / haar schrift heeft staan. Vraag uw kind dus elke dag u te laten zien wat hij / zij gedaan heeft door de schriften samen te bekijken.
 5. Om het leren voor toetsen niet uit het oog te verliezen, vertel uw kind dat hij / zij samenvattingen moet maken en bijvoorbeeld bij Duits, Engels en Frans kunnen er elke dag woordjes geleerd worden die u kunt overhoren.
 6. Vertel alvast aan uw zoon / dochter dat als de scholen weer open gaan op 7 april snel toetsen gemaakt zullen gaan worden voor alle vakken die zij nu online volgen. Natuurlijk krijgt uw kind eerst de tijd om in de klas nog vragen te stellen maar hoe eerder of hoe regelmatiger hij / zij onder uw toezicht leert, des te beter is het. Het is dan ook een goed idee om samen met uw kind een planning te maken.
 7. Het allerbelangrijkste is eigenlijk: houd uw kind goed in de gaten de komende tijd, zeker als hij / zij online bezig is met schoolwerk. Kinderen zijn sneller dan u denkt afgeleid en denken dat zij makkelijk op 4 websites tegelijk kunnen werken. Maar dat valt erg tegen. Dus controleer ook of ze naast de email, Google Classroom en Magister ook niet andere websites open hebben staan die niets met school te maken hebben.

Succes de komende weken!

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Wolfert College

Geachte ouders / verzorgers,
Beste leerlingen,

We hebben veel leuke en enthousiaste reacties ontvangen van zowel leerlingen als collega’s over het werken met Google Classroom. Dat is natuurlijk ontzettend fijn! Maar er zijn natuurlijk ook een paar dingen die nog niet helemaal goed gaan. In deze email staan daarom een paar belangrijke veranderingen met betrekking tot het thuis werken in Google Classroom.

Dat zijn:

 • Het rooster zoals dat in Magister staat is het rooster dat jullie moeten volgen.
  Kijk dus elke avond hoe laat je de dag erna ingelogd moet zijn in Google Classroom.
 • Ouders moeten de school informeren als hun kind te ziek is om thuis voor school te kunnen werken.
  Ouders moeten in zo’n geval hun kind telefonisch ziek melden voor 9 uur ’s ochtends.
  Zolang hun kind ziek is, moet er iedere dag opnieuw gebeld worden.
  Telefoonnummer: 010 8928380
 • Docenten gaan iedere les alle leerlingen die niet online zijn in Google Classroom absent noteren in Magister.
  Zodra dat in Magister is genoteerd zullen de teamassistentes contact gaan opnemen met de ouders.
  Ouders moeten dus goed controleren of hun kind voor school aan het werk is via Google Classroom.
 • Docenten kunnen ook gebruik gaan maken van Google Hangouts.
  Dat is een vorm van lesgeven via een videoverbinding.
  Tijdens zo’n videoverbinding gelden de schoolregels zoals wij die ook op school hebben.
  Dus niet eten, geen muziek, geen kauwgom, niet door elkaar heen praten, etc.
  Leerlingen die niet deelnemen aan deze vorm van les volgen, worden absent genoteerd in Magister.
  Zodra dat in Magister is genoteerd zullen de teamassistentes contact gaan opnemen met de ouders.
 • Zeer regelmatig moeten de leerlingen opdrachten inleveren bij hun docent of huiswerk laten zien aan de docent.
  Wanneer je te laat bent met het inleveren van een opdracht of geen huiswerk kunt laten zien dan wordt in Magister genoteerd dat je vergeten bent huiswerk te maken (HV).

We hopen met deze email iedereen voldoende te hebben geïnformeerd en wensen alle leerlingen nogmaals veel succes toe bij het werken met Google Classroom.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Wolfert College

Beste leerlingen,

We hebben vragen ontvangen over Google Classroom.
We hopen dat na het lezen van deze email jullie vragen beantwoord zijn.

 • Meneer Timmermans heeft een duidelijk filmpje gemaakt over Google Classroom.
  Check je mail voor het filmpje.
  Lees verder als je het filmpje niet kan openen of wanneer je het nog steeds niet helemaal snapt.
 • Misschien dat dit voor jullie extra duidelijkheid geeft:
  Google Classroom Playlist
  Een playlist op Youtube met allerlei korte filmpjes over Google Classroom.
  Bekijk alle filmpjes om beter te snappen hoe Google Classroom werkt.
 • Het is heel belangrijk dat je op een laptop / pc inlogt in je eigen Google account.
  Dat doet je door de email van school te controleren: https://mail.google.com/
  Gebruik je school mailadres is: leerlingnummer@wolfert.nl
  Als je dan in je mail bent ingelogd dan ziet je rechtsboven 9 puntjes.
  Door op deze puntjes te klikken moet het icoontje van Google Classroom tevoorschijn komen.
  Als je nu klikt op dat icoontje dan gaat je direct naar Google Classroom.
  (zie afbeelding onderaan deze email)
 • Je kan ook zonder eerst naar de mail van school te gaan inloggen op Google Classroom.
  Je moet dan gaan naar: https://classroom.google.com/
  Hier moet je inloggen met je school mailadres en het bijbehorende wachtwoord
  Inloggen met een privé gmail adres geeft geen toegang tot de schoolomgeving van Google Classroom.
 • Je kunt ook de app van Google Classroom downloaden vanuit de app store van Google.
  Belangrijk blijft dat je bij het inloggen jouw school mailadres gebruikt en het bijbehorende wachtwoord.

Hopelijk is het nu veel duidelijker!

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Wolfert College

Geachte ouders/verzorgers,
Beste leerlingen,

Zoals beloofd informeren wij u / je in dit bericht over het onderwijs dat op dit moment voor alle leerlingen op het Wolfert College mogelijk gemaakt wordt. De docenten hebben 2 dagen de tijd om een online leeromgeving in te richten via Google Classroom. Vanaf woensdag 18 maart zullen lessen gegeven / gevolgd gaan worden via Google Classroom en Magister.

Alle lessen zijn digitaal in Google Classroom te volgen op een PC, tablet, Chromebook, MacBook of telefoon volgens het normale rooster (het tropenrooster is natuurlijk vervallen, omdat er geen kinderen op school zijn). De vakken LO, BVT, KC, BL, XPO en DR (behalve DR in M3/M4) zijn komen te vervallen. We starten dagelijks volgens het rooster in Magister en het huiswerk staat gewoon in Magister.

Hoe ziet een les eruit?
Vanaf het 1e of 2e uur zit de docent achter een PC klaar om de digitale lessen te verzorgen. De leerling is ook online en zorgt dat eerst Magister gecheckt is, want daar staan de instructies voor bijvoorbeeld het vak wiskunde in. Tijdens dit lesuur kan de leerling vragen stellen over de opdrachten en via Google Classroom eventueel opdrachten uploaden ter controle door de docent. Vooral de pagina met het kopje Schoolwerk is in Google Classroom erg belangrijk. Wanneer dit lesuur afgelopen is, kan de leerling in Classroom naar de volgende les. Aan het einde van de lesdag gaat de leerling kijken wat er in Magister staat vermeld bij het huiswerk en zorgt dat dat gemaakt is voor de volgende dag.

Wat als ik geen internet of device heb?
Op het Wolfert Tweetalig is er ruimte voor leerlingen die niet thuis kunnen werken, omdat ze bijvoorbeeld geen opvang hebben terwijl dat wel gewenst is, of geen internet of een device hebben om mee te werken. Indien u wilt dat uw kind van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet u als ouder een mail sturen naar communicatiewc@wolfert.nl.

Wanneer moet ik mijn kind ziek ziek melden?
In het geval dat uw zoon of dochter te ziek is om het digitale onderwijsaanbod te volgen, adviseren wij u om hem/haar ziek te melden. Hij of zij is dan ook niet in staat om huiswerk te maken en achter een computer te zitten. Ook wanneer uw kind een afspraak heeft bij een dokter, tandarts, etc. moet u dat telefonisch doorgeven door te bellen naar 010 8928380.

Hoe kan ik mijn boeken inleveren bij de mediatheek?
Alle boeken van de mediatheek hoeven dus pas ingeleverd te worden als de school weer open gaat.

We snappen dat deze nieuwe manier van werken even wennen zal zijn, maar met de juiste instelling zal onze digitale school de komende weken steeds beter zal gaan draaien. Natuurlijk rekenen we op de maximale inzet van iedereen die hierbij betrokken is. We hopen u / je met deze e-mail voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Blijf wel de berichten goed in de gaten houden voor het geval er belangrijke updates naar alle ouders en leerlingen gestuurd worden!

Gerichte vragen over het coronavirus kunt u altijd mailen naar: communicatiewc@wolfert.nl.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Wolfert College

Beste leerling,
Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Allereerst hartelijk dank voor jullie vertrouwen, begrip, flexibiliteit en het met ons meedenken in deze nogal ongewone tijd.

Met ingang van vandaag, maandag 16 maart 2020, zullen er in het schoolgebouw van Wolfert College (Walenburgerweg 128-130) in ieder geval tot en met 6 april 2020 geen onderwijsactiviteiten meer plaatsvinden. Dit betekent ook dat de schoolexamens van onze eindexamenkandidaten tot nader order zullen worden uitgesteld.

Om zo snel als mogelijk online lessen te kunnen gaan verzorgen, is het belangrijk dat iedereen thuis beschikking heeft over zijn lesboeken en een device waarmee hij / zij online lessen kan volgen. Wij vragen daarom aan alle leerlingen om morgen volgens onderstaand schema hun kluisje helemaal leeg te komen maken. Doe dit alsjeblieft efficiënt en snel. Als je je strikt aan de tijden van het schema houdt, zullen er nooit meer dan 100 leerlingen tegelijkertijd in dezelfde ruimte aanwezig zijn. En dat is heel belangrijk! Bedenk nu dus alvast wat je morgen op moet halen, hoe laat je dit moet doen en hoe groot je tas moet zijn die je morgen met je meebrengt.

Helaas mogen wij vanaf heden geen mensen van buitenaf (inclusief ouders) ons schoolgebouw meer in laten. Wij vragen aan u als ouder om hier rekening mee te houden en om morgen dus niet met uw kind de school binnen te gaan. Als u in de periode van 16 maart tot en met 6 april een afspraak gepland had staan met een van onze medewerkers, dan kan die afspraak helaas geen doorgang vinden.

Met het onderwijsteam werken wij vandaag en morgen hard aan het afstemmen van ons onderwijs op afstand. Maandag 16 maart ontvangen jullie verdere informatie over het vervolg. In overleg met de overheid bekijken wij hoe wij aan de eindexameneisen kunnen blijven voldoen. Ook hier komen we later bij jullie op terug.

Tot slot vinden wij het op Wolfert College belangrijk om het schoolgebouw beschikbaar te blijven stellen voor leerlingen met ouders in een cruciale beroepsgroep die anders hun werk niet meer uit kunnen voeren. Als u gebruik wilt maken van dit aanbod, stuurt u dan alstublieft een email naar communicatiewc@wolfert.nl.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Wolfert College

Geachte ouders/verzorgers,
Beste leerlingen,

Het College van Bestuur heeft, in overleg met het interne crisisteam, naar aanleiding van de persconferentie van ministers Slob en Bruins van onderwijs op zondag 15 maart, besloten om vanaf morgen, maandag 16 maart 2020, op al onze scholen geen onderwijsactiviteiten meer aan te bieden t/m maandag 6 april. Met dit besluit willen we onze verantwoordelijkheid nemen uit zorg voor onze leerlingen en medewerkers.

Dit besluit geeft onze docenten vanaf morgen de gelegenheid om voorbereidingen te treffen om het onderwijs van de komende weken anders te organiseren.

Leerlingen en ouders zullen vanaf nu alleen nog maar geïnformeerd worden via het volgende emailadres: communicatiewc@wolfert.nl. Wij willen iedereen verzoeken alleen via dit emailadres met school te communiceren.

Voor de leerlingen van Wolfert College, inclusief ISK, hebben we de volgende aanvullende opmerkingen:

 1. Als jouw boeken in je kluis op school liggen, kan je die alsnog op dinsdag 17 maart volgens onderstaand schema ophalen:
  09.00 uur   B1A, B1B en B1C
  09.30 uur   B1D, B1E en B1F
  10.00 uur   B1G, M2A en M2B
  10.30 uur   M2C, M2D/MH2A en H2A
  11:00 uur   H2B, V2A en H3A
  11.30 uur   H3B, V3A en M3E
  12.00 uur   M3A, M3B en M3C
  12.30 uur   M3D, M4A en M4B
  13.00 uur   M4C, IG1MHV/IE1, IS1A en IS1B
  13.30 uur   IG2MHV, IS2A en IG3HV
  Het is de bedoeling dat jullie na het ophalen van de boeken / schoolspullen direct weer het schoolgebouw verlaten.
 2. Vanaf woensdag 18 maart ga je online lessen (lessen op afstand) volgen volgens het rooster in Magister.
  Wat dit precies inhoudt wordt in de loop van maandag 16 maart per mail aan jullie doorgegeven.
 3. In uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen daar waar opvang thuis onmogelijk is verblijven op de locatie van Wolfert Tweetalig.
  Dit verzoek dient door ouders te worden gedaan door een mail te sturen naar bovenstaand emailadres.
  Let op: dit geldt alleen voor ouders die werkzaam zijn in één van de zogenaamde vitale beroepen zoals de zorg, de politie, de brandweer en die geen enkele andere oplossing voor hun kind / kinderen kunnen organiseren.
 4. Alle toetsen die voor de komende periode al in Magister staan, zullen tot nader order worden geschrapt en op een later moment in het schooljaar worden ingepland.
 5. Tot nader order zijn alle oudergesprekken, ouderavonden, schoolexcursies en overige bijeenkomsten geschrapt.
  Dit betekent ook jij en/of ouders geen persoonlijke afspraak op school met één van de medewerkers kunnen maken.
 6. Wat dit alles zal betekenen voor het verdere verloop van het schooljaar is nu nog onbekend.
  De landelijke besluiten zijn hierin leidend.
  Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd zodra wij meer informatie hebben hierover.
 7. Het kabinet heeft aangegeven dat komende week meer informatie beschikbaar komt over de (school)examens.
  Zodra hierover meer bekend is, ontvangen ouders en leerlingen die dat betreft meer informatie via dit mailadres.

We hopen u / jullie met deze email voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Houd wel de email goed in de gaten want de komende dagen zullen via de email belangrijke updates naar alle ouders en leerlingen gestuurd worden!

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Wolfert College