Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties voor maximaal 10 schooldagen kunt u hier downloaden. Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen die worden gedaan op grond van gewichtige omstandigheden en/of vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep van (een van de) ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers moeten alle vragen invullen en indien van toepassing de werkgeversverklaring bijvoegen.

De directeur (of teamleider) van Wolfert College moet de aanvraag eerst goedkeuren voordat u het gevraagde verlof kunt opnemen. Indien u zich niet met de beslissing van de directeur kunt verenigen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd verzuim te sturen, wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. Tegen de ouders, die hun kind van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Dien uw verzoek tenminste 8 weken van tevoren in!

Gaat het echter om een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties voor meer dan 10 schooldagen dan moet u een ander formulier downloaden. Dat formulier vindt u hier.

Ook dit formulier dient u op school in te leveren waarna het door de directeur wordt doorgestuurd naar Leerplicht. De leerplichtambtenaar behandelt de aanvraag. Als het nodig is, neemt hij/zij contact op met de aanvrager voor extra bewijsstukken. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de school van de leerling. De leerplichtambtenaar informeert de aanvrager telefonisch en schriftelijk over het besluit.