Medezeggenschapsraad

Sinds jaar en dag is de Medezeggenschapsraad (MR) van de Wolfert van Borselen scholengroep bezig de belangen van alle betrokkenen in het onderwijsproces op onze school te behartigen. Het betreft de belangen van leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel.

Op de Wolfert werken de MR en de directie op een collegiale basis en met wederzijds vertrouwen samen. Dit is een belangrijke factor voor de goede sfeer op onze school en maakt het mogelijk om voortdurend te werken aan verbetering en vernieuwing van ons onderwijs.

Taak van de MR is het beoordelen van en reageren op voorgenomen beleid van de directie. In alle zaken heeft de MR op zijn minst een adviserende bevoegdheid, in vele zaken zelfs het recht op instemming. Daarmee vormt de MR een belangrijk orgaan dat een doorslaggevende invloed kan uitoefenen op de gang van zaken op school.

In principe is het de opgave van de MR om niet zozeer individuele knel- en/of geschilpunten te beoordelen maar om procedures te bewaken en ‘de grote lijnen’ in het vizier te houden. Ieder schooljaar komen onderwerpen aan bod als schoolplan, begroting, formatieplan, en vakantieregeling. Daarnaast kiezen we ieder jaar een aantal onderwerpen waar we extra aandacht aan te besteden. Dit schooljaar zijn dat de werkdruk voor het personeel, de innovatiekracht van onze scholen en de financiën.

In de MR zijn alle geledingen van de Wolfert Scholengroep vertegenwoordigd: onderwijzend personeel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP), leerlingen en ouders. De MR heeft 16 deelnemers, verdeeld volgens wettelijke bepalingen met betrekking tot het stemrecht: 4 vanuit de leerlingen,  4 vanuit de ouders en 8 vanuit het personeel van de school. De voorzitter is mevrouw Maria van Sorgen. Als voorzitter van de directie is de heer Rob Fens vaste gast en gesprekspartner op onze MR-vergaderingen.

De MR vergadert normaal gesproken eenmaal per maand, ‘s avonds vanaf 19.30 uur in de personeelsruimte op één van de Wolfert locaties. Het eerste gedeelte geschiedt het vooroverleg en daarna worden er zaken gedaan met de heer Fens.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus voor publiek toegankelijk. Data en locaties staan in het onderstaande te downloaden document ‘MR planning’. 

De agenda en notulen zijn op te vragen via mrsecretariswvb@wolfert.nl

Downloads:
MR planning 2016-2017
MR jaarverslag 2015-2016
Medezeggenschapsreglement 20-01-2015
Huishoudelijk reglement MR 20-02-2015
Samenstelling MR Wolfert van Borselen
Instemmingsrecht schooljaar 2016 2017