Medezeggenschapsraad

De twee belangrijkste doelen van medezeggenschap op scholen zijn het goed functioneren van de school en het vormen van een tegenwicht vanwege de vergroting van de autonomie van schoolbesturen. Medezeggenschap is dus dienstbaar aan de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen én dienstbaar aan de school als leefgemeenschap van leerlingen, ouders en personeel. Medezeggenschap behoort ook bij te dragen aan een gezonde afweging van de belangen van de leerlingen, het personeel, de ouders, de leerlingen en de school als organisatie.

De MR van de Wolfert van Borselen scholengroep beoordeelt, initieert en reageert op voorgenomen beleid van de directie. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als het schoolplan, de begroting, het formatieplan en de vakantieregeling. In veel zaken heeft de MR een adviserende bevoegdheid en in een aantal gevallen zelfs het recht op instemming. Dat wil zeggen dat de school bepaalde maatregelen alleen kan uitvoeren als de MR een akkoord heeft gegeven. Daarmee kan de MR een doorslaggevende invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De MR bewaakt de procedures en de grote lijnen, maar beoordeelt niet in geval van individuele knel- en/of geschilpunten.

In de MR zijn alle geledingen van de Wolfert Scholengroep vertegenwoordigd: onderwijzend personeel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP), leerlingen en ouders. De MR heeft 16 deelnemers, verdeeld volgens wettelijke bepalingen met betrekking tot het stemrecht: vier vanuit de leerlingen, vier vanuit de ouders en acht vanuit het personeel van de school. De voorzitter is mevrouw Maria van Sorgen. Als leden van de centrale directie zijn de heren Matthijs Ruitenberg en Rob Fens vaste gast en gesprekspartner op onze MR-vergaderingen.

De MR vergadert acht keer per schooljaar, woensdagavonden vanaf 19.30 uur in de personeelsruimte op één van de Wolfert locaties. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus voor publiek toegankelijk:

  1. 20 september 2017 Wolfert Tweetalig
  2. 11 oktober 2017 Wolfert Lyceum
  3. 15 november 2017 Wolfert Dalton
  4. 17 januari 2018 Wolfert PRO
  5. 14 februari 2018 Wolfert College
  6. 14 maart 2018 RISS
  7. 18 april 2018 Wolfert Tweetalig
  8. 16 mei 2018 Wolfert Lyceum

U kunt altijd per mail contact opnemen met onze voorzitter (Maria van Sorgen, mrvoorzitterwvb@wolfert.nl).

MR downloads:
MR leden 2017-2018 (1)
MR reglement Wolfert van Borselen Scholengroep 2017
MR huishoudelijk reglement
MR jaarverslag 2015-2016

MR notulen:
20170321
20170222