Update 28 mei 2020:
Inmiddels zijn er vele weken voorbij gegaan zonder dat uw kind, onze leerlingen, fysiek op school aanwezig is geweest.

Zoals vermeld op de persconferentie van woensdag 19 mei gaan de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer gedeeltelijk open.
Voor de leerlingen van Wolfert Lansing ziet de planning er anders uit dan voorheen, maar hierover wordt u/ worden jullie zeer uitgebreid geïnformeerd via de bijlage ‘Protocol Start Wolfert Lansing‘.
Dit protocol is specifiek geschreven voor de ouder(s)/ verzorger(s) en de leerlingen uit de leerjaren één, twee en drie.
Ik verzoek u vriendelijk dit protocol samen met uw zoon/dochter goed te lezen. Doelstelling van dit protocol is onze leerlingen en collega’s in verband met het Coronavirus een zo veilig mogelijke leeromgeving te bieden.
Wij rekenen er dan ook op dat een ieder de voorschriften van het protocol zal respecteren!
 
Speciaal bericht voor de ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen van de examenklassen.
Deze week zijn alle herkansingen afgerond en volgende week donderdag 4 juni wordt de uitslag door de examencommissie vastgesteld.
Voordat het echter zover is moeten alle examencijfers door betreffende docenten worden gecontroleerd. De examen-docenten dragen uiteindelijk de verantwoording voor de correct ingevulde en compleet aanwezige cijfers op de cijferlijst. Na gedegen controle en goedkeuring van de cijfers worden uiteindelijk de cijferlijsten getekend.
De laatste examenvergadering van de examencommissie vindt donderdagochtend 4 juni plaats. Deze vergadering duurt tot ongeveer 11.30 uur. Aansluitend gaan de mentoren hun leerlingen bellen om de uitslag mede te delen.
Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen)
De officiële regeling rondom de RV-toetsen staat hieronder in Italic /schuingedrukt.
Leerlingen die op 4 juni nog niet geslaagd zijn kunnen van de RV-toetsen gebruik maken om alsnog hun diploma te kunnen behalen – de mentor zal dit uitgebreid met de daarvoor in aanmerking komende leerling(en) bespreken en hem/haar adviseren welke RV-toets(en) het best aangevraagd kunnen worden.
Voor de leerlingen die geslaagd zijn, maar toch nog één of twee cijfers willen verbeteren bijvoorbeeld om een onvoldoende weg te werken, of om eventueel ‘cum laude’ te slagen, kunnen ook gebruik maken van deze RV-toetsen.
Voor alle leerlingen is het van belang zich te realiseren dat hij/zij op 4 juni ook al moet opgeven welke RV-toets(en) hij/zij nog wil afleggen.
De mentor zal de leerling hierover adviseren tijdens het telefonisch contact.
 
Na het afronden van de schoolexamens en de herkansingen die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school zijn beschreven, stellen scholen uiterlijk op 4 juni vast welke leerlingen op basis van de schoolexamenresultaten zijn geslaagd of gezakt. Leerlingen die op basis van deze resultaten zouden zijn gezakt of hun resultaten willen verbeteren mogen voor maximaal twee vakken een zogeheten resultaatverbeteringstoets (RV-toets) maken. Dit is een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak voor één vak het centraal examen mogen herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit dat sommige leerlingen hadden gerekend op het centrale examen om hun cijfers op te halen. Vmbo bb-, kb- en gl leerlingen mogen daarnaast ook voor hun beroepsgerichte profielvak een RV-toets maken, dus in totaal voor drie vakken”.
 
Ondergetekende zal de data van de RV-toetsen bekend maken op maandag 8 juni.
Rest mij u allen een fijn en mooi Pinksterweekend toe te wensen.

Met vriendelijke groeten / Kind regards,

Arnold Koot

directeur

Update 3 april 2020:
We zagen het al een beetje aankomen: afgelopen dinsdag heeft het kabinet de reeds getroffen coronamaatregelen verlengd.
Ook de scholen blijven langer dicht en wel vooralsnog tot en met de meivakantie. Dit is natuurlijk erg jammer voor leerlingen en docenten. Het liefst hadden we na 6 april op school de draad weer opgepakt: de hang naar “terug naar het normale leven” is bij ons allemaal sterk aanwezig. Maar we begrijpen dat deze maatregelen noodzakelijk zijn in het belang van een ieders gezondheid!

Daarom moeten we er samen de schouders onderzetten en er het beste van maken. De afgelopen weken hebben de leerlingen en onze docenten al laten zien hoe flexibel en veerkrachtig zij zijn. Het onderwijs op afstand is even wennen, maar het verloopt inmiddels goed. Er is regelmatig contact tussen school en thuis en de meeste leerlingen zijn goed aan de slag gegaan met het schoolwerk zoals telkens in de weekopdrachten wordt vermeld.

Ook de komende weken zullen we het onderwijs op afstand blijven in- en aanvullen en proberen we het zo goed mogelijk te optimaliseren. Tevens is onze focus erop gericht onze leerlingen te ondersteunen en te stimuleren om ook in deze periode te blijven leren en zich te ontwikkelen. De meivakantie gaat door zoals gepland en wel van 25 april tot 6 mei. In deze periode is er geen onderwijs op afstand.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn dus verlengd tot en met 28 april. De belangrijkste maatregelen zijn: zoveel mogelijk thuis blijven, zéker bij verkoudheidsklachten, 1,5 meter afstand houden en vaak je handen wassen en vervolgens ontsmetten met speciale handgel. Alle maatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid of van het RIVM.

Wij realiseren ons dat deze situatie veel van u (als ouder) en van uw gezin vraagt en dat dit niet altijd even makkelijk is. Zeker nu de periode van onderwijs op afstand langer gaat duren is het belangrijk om regelmatig contact te hebben met school. Schroom niet om ons om advies of om tips te vragen.

Uiteraard zijn er veel vragen over de planning van de komende inhaaltoetsen, de herkansingen, de Joker-herkansing etc. De leerlingen zijn inmiddels van de momenten van inhalen en/of herkansen op de hoogte gesteld. Alle inhaal- en herkansingstoetsen worden digitaal op afstand afgenomen. Onze leerlingen en hun ouders zijn gisteren per mail van de gehele procedure op de hoogte gesteld.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet in de verleiding komen om thuis bij het maken van welke toets dan ook te frauderen wil ik u als ouder/ verzorger vragen of er een mogelijkheid is om erop toe te zien dat het maken van de herkansingen, de PTA-toetsen, de testen en repetities etc… zorgvuldig en in alle rust verloopt.

Zoals alle scholen in Nederland zijn wij nog in afwachting van de nieuwe zogenaamde “slaag- zakregeling” van de overheid. Deze regeling is nodig om op basis van de eindresultaten van de schoolexamens officieel te kunnen vaststellen welke examenkandidaten geslaagd zijn en welke niet. Naar verwachting komt er ook na de uitslag geslaagd of gezakt nog een herkansingsmogelijkheid. Zodra wij deze informatie van de rijksoverheid hebben ontvangen zullen wij u/jullie daarover informeren.

Naast de vragen over het verloop en de beoordeling van de examens bereiken ons nu ook vragen over de bevordering naar het volgende leerjaar van overige leerlingen. Wij zijn op dit moment hard bezig om ook over die vraag na te denken en kunnen daar nu nog geen antwoord op geven. De scholen zijn in ieder geval dicht tot na de meivakantie, maar we hopen wel dat we elkaar nog voor de zomervakantie op school kunnen ontmoeten. Het ligt voor de hand dat we bij de overgang ook gaan kijken welk en hoeveel schoolwerk er thuis is verzet en wat dat gaat betekenen voor de overgang. Voor nu is het verstandig om door te werken aan de opdrachten die de docenten verstrekken. Zodra er meer bekend is zullen wij daarover informatie geven.

Naar de ouders van de examen- en de voorexamenleerlingen (3de leerjaar) wordt vandaag een formulier via Google verstuurd inzake het maken van toetsen vanuit de thuissituatie. Wij rekenen erop dat u als ouder/ verzorger dit formulier invult en ondertekent. Vervolgens drukt u op verzenden.

De ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 ontvangen vandaag via mw. van Bommel uitgebreide informatie hoe wij tot aan de meivakantie het afstandsleren verder vorm gaan geven.

Gelukkig is er in deze crisistijd ook lichtpuntje te melden. Nadat de fundering van ons nieuwe schoolgebouw is gelegd en allerlei andere voorbereidingen zijn getroffen is afgelopen vrijdag een enorme kraan opgebouwd. Afgelopen maandag zijn de eerste kolommen geplaatst en tijdens dit schrijven worden de vloerplaten van de eerste verdieping gelegd. Als alles volgens planning verloopt en de Corona-crisis geen roet in het eten gooit zal het casco vlak voor de a.s. meivakantie gereed zijn. Daarna begint de afwerking: kozijnen, elektriciteit, verwarming enz. Als dus de crisis niet voor vertraging zorgt zal de nieuwbouw van Wolfert Lansing nog voor de kerstvakantie worden opgeleverd.

Zeker het vermelden waard is dat Wolfert Lansing deze week bezoek heeft gehad van RTV-Rijnmond. De interviewster vroeg zich af hoe praktijkvakken van een vmbo-school op afstand plaatsvinden. Mw. Rockx (drama) en dhr. de Wit (consumptieve techniek) hebben laten zien hoe zij hun vak vormgeven. Via deze brief wil ik één leerling in het bijzonder bedanken en dat is Jayda Pelkman uit 1A, zij was geweldig. Klik hier om de uitzending terug te zien.

We wensen u veel sterkte en succes in deze onwerkelijke tijd toe.

Update 25 maart 2020:

Het zal u en de leerlingen niet zijn ontgaan: deze week heeft het kabinet bekend gemaakt dat het centrale eindexamen dit schooljaar komt te vervallen.Een uitzonderlijke maatregel. We kunnen goed begrijpen hoe ingrijpend dit is voor de leerlingen, die zich het examenjaar heel anders hadden voorgesteld. Wat de maatregel precies betekent voor de examenleerlingen is voor een deel al duidelijk, en wordt voor een deel nog uitgewerkt. In deze brief informeren we u over wat we nu weten en over het vervolg.

Centraal eindexamen vervalt dit schooljaar

Dat het centraal eindexamen vervalt, betekent niet dat de leerlingen geen diploma krijgen. Zij kunnen dit schooljaar op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het kabinetsbesluit geeft onze scholen de tijd om tot eind juni het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.

Het vervallen van het eindexamen is een uitzonderlijke maatregel in een uitzonderlijke situatie. Wij buigen ons in de komende weken over de vraag hoe we deze richtlijn op een zorgvuldige manier kunnen uitvoeren. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers komen daarbij steeds op de eerste plaats.

Diploma op basis van schoolexamens

Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het kabinet geeft scholen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig af te ronden en af te sluiten. De oproep is ook, om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te organiseren. De mogelijkheid bestaat dat het Programma van Toetsing en Afsluiting wordt aangepast. Als dat het geval is, dan wordt dit voor toestemming aan de medezeggenschapsraad van de school voorgelegd en gemeld bij de Inspectie.

Wat betekent dit voor de examenleerlingen

Onze vo-scholen zullen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat alle leerlingen die dat verdienen ook in 2020 een diploma behalen. Dat zullen we zorgvuldig doen. Goede kansen voor leerlingen en maximale veiligheid staan daarbij voorop.

De nieuwe maatregelen van het ministerie van OCW zullen uiterlijk op 6 april praktisch uitgewerkt zijn. Daarbij zullen de aanwijzingen over de slaag/zak-regeling belangrijk zijn. Daarom nemen onze scholen tot 7 april de tijd om de schoolexamens inhoudelijk en organisatorisch voor te bereiden. Vanaf 7 april kunnen de schoolexamens op onze scholen weer opgepakt worden. Dit betekent ook dat de scholen in ieder geval tot en met 6 april gesloten zijn.

In de uitzonderlijke situaties waarin een enkele leerling de komende dagen toch naar school moeten komen, zullen de bijeenkomsten bestaan uit maximaal drie personen. Bij BOOR volgen we vanzelfsprekend de landelijke maatregelen van het RIVM en het Kabinet.

Tot slot

Nogmaals: wij realiseren ons hoe ingrijpend deze maatregelen zijn voor onze leerlingen, voor onze medewerkers en voor u. En dat er mogelijk nog vragen en onduidelijkheden zijn. Op deze pagina van de rijksoverheid staan veel vragen en antwoorden. Neem ook gerust contact met ons op. We hebben misschien nog niet op alles een antwoord, maar we zijn volop bezig de maatregelen nader uit te werken en hopen u hierover zo spoedig mogelijk verder te informeren.

Mede namens stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam).

Update 24 maart 2020:
Ik ga er vanuit dat iedereen kennis heeft genomen van de uitkomst van de persconferentie van minister Slob inzake de eindexamens.
Het is duidelijk dat er dit jaar in verband met het Corona-virus géén Centraal Eindexamen wordt afgenomen. Wel zijn de scholen verplicht, dus ook Wolfert Lansing, de geplande schoolexamens, de herkansingen en de praktijkexamens af te nemen!
De scholen hebben nu langer de tijd gekregen om bovenstaande zaken te regelen en te organiseren (zie de mededeling van het College van Toetsen en Examens).
Woensdag 25 en donderdag 26 maart vindt er op Wolfert Lansing overleg plaats hoe wij dit gaan aanpakken.
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ontvangen vrijdag a.s. nieuwe berichtgeving omtrent gemaakte afspraken. Wij houden u/jullie op de hoogte!
Update 19 maart 2020:
In alle informatie die vanuit het ministerie richting de scholen is gekomen ligt de nadruk op het feit dat de examenkandidaten niet de dupe mogen worden van de gevolgen van het Coronavirus.
Zoals het er nu naar uitziet gaat het Centraal Examen, zoals gepland, van start op donderdag 7 mei 2020.
Tevens moeten de schoolexamens op de juiste manier worden afgerond.
Vandaag heeft de examencommissie een aantal afspraken gemaakt rondom het afronden van de ‘nog in te halen PTA-toetsen’, de ‘herkansingen’ en de zgn. ‘joker-herkansing’ en de voorbereidingen op het CSPE (de praktijkexamens).
De algemene afspraken zijn volgende:
 • Volgende week en de daarop volgende week zijn er geen onderwijsactiviteiten op Wolfert Lansing.
 • De deadline voor het aanmelden van de herkansingen wordt verlengd tot vrijdag 27 maart – u / je kunt hieromtrent via de mail dus nog nog overleg plegen met de mentor. Na vrijdag 27 maart 12.00 uur is er geen mogelijkheid meer om een herkansing aan te vragen.
 • Aanvraagformulier herkansing leerjaar 3
 • Aanvraagformulier herkansing leerjaar 4
 • Maandag 6 april:
  • de leerlingen van klas 1 t/m 4 hebben geen les in verband met de voorbereidingen voor de laatste periode van het schooljaar
  • een paar leerlingen worden persoonlijk uitgenodigd om hun praktijkexamen af te ronden
 • Dinsdag 7 april:
  • De inhaaltoetsen voor de examenleerlingen staan gepland om 13.30 uur.
  • Alle overige leerlingen van de klassen 1 t/m 4 hebben les volgens rooster.
 • Woensdag 8 april les volgens rooster voor alle klassen
 • Donderdag 9 april:
  • leerjaar 1 en 2 alle lessen vervallen.
  • leerjaar 3 – herkansingen start 08.30 – 10.30 uur
  • leerjaar 4 – herkansingen start 11.30 – 15.00 uur
 • Vrijdag 10 april is Goede Vrijdag en vervallen alle lessen volgens de geldende vakantieregeling.
 • De CSPE examens gaan door zoals in de jaarplanning is aangegeven. Een aantal leerlingen zal haar CSPE examen doen op 4 en 5 juni.
U begrijpt dat bovenstaande afspraken blijven gelden tot er eventueel nieuwe richtlijnen komen vanuit het ministerie of vanuit het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam.
Update 18 maart 2020:

U heeft waarschijnlijk al uit berichtgeving in de pers opgemaakt dat de minister van onderwijs heeft besloten dat de eindexamens doorgang vinden. Dit betekent dat de Schoolexamens (SE) van leerlingen in de examenklassen doorgang moeten vinden. Tegelijk is ook besloten dat er geen lessen worden georganiseerd op scholen, ook niet voor examenkandidaten. Het onderwijs en de voorbereiding op de Schoolexamens vindt dus “op afstand” plaats.

Voor wat betreft de planning van de Schoolexamens zullen gewijzigde afspraken gemaakt worden. Wij zullen u uiterlijk morgen, donderdag 19 maart, berichten hoe wij de examens gaan vormgeven.

Voor alle toetsen gelden onverminderd de richtlijnen van het RIVM: je blijft thuis als je in quarantaine zit, verkoudheidsklachten of koorts hebt. Op school nemen wij extra hygiënemaatregelen: in de lokalen houden we meer afstand en we zorgen voor extra schoonmaak. Ook medewerkers (onderwijzend en ondersteunend personeel) moeten natuurlijk volledig klachtenvrij zijn. Voor de volledigheid, in de woorden van de minister: “Ik heb begrip voor de zorgen die leerlingen, ouders en onderwijzend personeel kunnen hebben in de huidige situatie”. Deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school is niet verplicht. Voor het onderwijzend personeel worden hierover op schoolniveau afspraken gemaakt. Tegelijkertijd mag er van leerlingen worden verwacht dat zij, als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. Zij mogen er op vertrouwen dat scholen zich aan alle voorschriften van het RIVM houden. Echter, leerlingen moeten niet uit angst voor het niet behalen van hun diploma zich gedwongen voelen naar school te gaan. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben zullen wij deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen. De manier waarop schoolexamens worden afgenomen zal worden gemonitord. Ook zal de school samen met minister van Engelshoven verkennen hoe om te gaan met de verschillende inschrijfdata voor het vervolgonderwijs.” Voor de volledige kamerbrief, zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05219&did=2020D10849

Ik begrijp dat de wisselende berichtgeving rond de continuïteit van het onderwijs en de examens mogelijk verwarrend is en doen er alles aan om u/jullie zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Wij vertrouwen daarbij op uw/jullie begrip.

Update 17 maart 2020:
De afgelopen twee dagen hebben de docenten hard gewerkt om de opdrachten en taken voor de leerlingen te organiseren, in orde te maken en digitaal gereed te zetten. De opdrachten zijn allemaal in Google Classroom geplaatst opdat alle leerlingen van Wolfert Lansing de eerstkomende weken met hun schoolwerk goed aan de slag kunnen gaan.
Klik hier voor het document met betrekking tot de ‘inrichting en de instructie van het digitale onderwijs‘ op Wolfert Lansing.
In het document staat een overzicht van de tijden waarop de docenten beschikbaar zijn.
Rond 15.00 uur zullen onze collega’s ook nog hun mail checken om eventuele vragen te beantwoorden.
Als alles volgens planning verloopt worden aanstaande vrijdag de rapporten van leerjaar 1 t/m 4 per post naar u verstuurd. Zoals reeds in eerdere berichtgeving is vermeld worden vanwege de Corona-crisis in Nederland geen MOL-gesprekken op school gehouden!
Er blijkt een behoorlijk aantal leerlingen te zijn die hun vakkenkeuze nog niet in Zermelo heeft aangegeven! De deadline was immers vrijdag 13 maart!! Ik wil met nadruk de ouders en leerlingen verzoeken de keuze voor vrijdag 20 maart kenbaar te maken!
Voor alle duidelijkheid meld ik nogmaals dat de school in verband met het besmettelijke Coronavirus tot 6 april is gesloten en dat er ook geen activiteiten zijn rondom (school)examens en herkansingen. Het oorspronkelijk geplande herkansingsmoment op 24 maart is komen te vervallen. Er wordt naar een nieuwe datum gekeken. Vanzelfsprekend mogen onze leerlingen hiervan niet de dupe worden.
Zodra duidelijk is wanneer de herkansing gaat plaatsvinden wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Ik wil u er nogmaals op attenderen dat het een gezamenlijke verantwoording van docenten en ouders is om er de komende weken voor te zorgen dat uw zoon/dochter dagelijks enkele uurtjes serieus aan het opgegeven schoolwerk besteedt.
 
Heeft u/hebben jullie nog vragen van algemene aard dan kunt u/kunnen jullie deze stellen via het volgende e-mailadres: communicatieWLA@wolfert.nl
Update 16 maart 2020:

Vandaag hebben alle medewerkers van Wolfert Lansing hard gewerkt aan het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal voor onze leerlingen.

Onze roostermaker, mw. Debbie Springvloed, maakt vanavond een schema voor de leerlingen waarin staat op welk moment welke klassen met welke docent digitaal contact kunnen opnemen. Het rooster voor de digitale contactmomenten wordt morgen bekend gemaakt via ons roosterprogramma Zermelo.

Mevrouw Van Bommel maakt tevens een handleiding voor de leerlingen inzake het gebruik van onze digitale leeromgeving. Deze wordt hen per mail toegestuurd.

Ik wil u er op attenderen dat het een gezamenlijke verantwoording van docenten en ouders is om er de komende weken voor te zorgen dat uw zoon of dochter dagelijks enkele uurtjes serieus aan het opgegeven schoolwerk besteedt.

In de loop van deze week volgt er nadere informatie voor de leerlingen in de examenklassen.

Hieronder vindt u een speciale boodschap voor ouders met een cruciaal beroep.

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals bekend is gemaakt gaan scholen opvang regelen voor ouders met een cruciaal beroep, die niet voor opvang kunnen zorgen van hun kind thuis. Behoort u tot één van deze beroepsgroepen, dan gelden de volgende afspraken.

 • Als scholen Wolfert Dalton, Wolfert Lansing en Wolfert Lyceum werken we hierin samen. Dit om de inzet van ons personeel te beperken.
 • De opvang van de leerlingen vindt plaats op het Wolfert Lyceum (de Zijde 5 in Bergschenhoek).
 • De opvang is van 9.00 tot 15.00 uur.
 • Leerlingen kunnen zelfstandig werken aan hun programma. In de aula is echter wel een docent aanwezig.
 • Er is wifi aanwezig. Als leerlingen geen eigen laptop hebben, kunnen ze deze op school (Wolfert Lyceum) lenen.
 • De kantine is niet open. Wel zijn de automaten gevuld. Eten (en drinken) dus zelf meenemen!
 • Ouders moeten hun kind aanmelden via: Wolfertopvangnoord@wolfert.nl
 • Graag in de mail vermelden:
  • naam van uw kind
  • klas en naam van de school
  • dag/ dagen waarop uw zoon/dochter van de opvang gebruik maakt
  • uw telefoonnummer
 • U kunt uw kind voor meerdere dagen opgeven
 • Als uw kind afwezig is, nemen wij telefonisch contact met u op. Immers wij willen graag weten waar onze leerlingen zijn.

De opvang start op dinsdag 17 maart. 

Wij hebben ook de maandag nog nodig om het één en ander te organiseren. Graag hiervoor uw begrip.

Wij wensen u veel succes met uw werkzaamheden, mede namens mijn collega’s van Wolfert Dalton en Wolfert Lyceum.

Update 15 maart 2020:
Vanuit de overheid is vandaag besloten dat de scholen met onmiddellijke ingang van morgen tot 6 april gesloten worden. Het personeel van Wolfert Lansing krijgt op maandag en dinsdag (morgen en overmorgen) op school de gelegenheid om voorbereidingen te treffen het onderwijs zo mogelijk op een andere manier te organiseren.

Het spreekt vanzelf dat er speciale aandacht zal zijn voor onze examenkandidaten! Vanuit het ministerie zal deze week berichtgeving volgen betreffende ‘specifieke regelingen’ rondom de eindexamens. U en uw kinderen zullen uiterlijk dinsdag via de mail op de hoogte worden gesteld op welke wijze Wolfert Lansing de komende weken het onderwijs invulling zal gaan geven.

Voor de leerlingen is morgen de gelegenheid hun boeken en privé eigendommen uit hun kluis te halen. Ik ga er vanuit dat alle kluisjes volledig leeg worden gehaald. Dit ook in verband met het schoonmaken en ontsmetten van de kluisjes. Via onderstaand schema kunnen de leerlingen morgen hun spullen ophalen:
10.30 – 11.15 uur Leerjaar 1
11.15 – 12.00 uur Leerjaar 2
12.15 – 13.00 uur Leerjaar 3

13.15 – 14.00 uur Leerjaar 4

De Wolfert van Borselen scholengroep heeft afgesproken dat kinderen van ouders met ‘vitale beroepen’ – zorg, politie en brandweer – op school opgevangen zullen worden.

De opvang voor deze groep leerlingen wordt voor de locaties Wolfert Dalton, Wolfert Lansing en Wolfert Lyceum georganiseerd op de locatie Wolfert Lyceum – het adres van deze locatie is: de Zijde 5, 2662 EB Bergschenhoek. Ik wil u verzoeken om via het onderstaande emailadres te laten weten of uw kind gebruik maakt van bovenstaande opvang-gelegenheid.

Wolfert Lansing heeft een speciaal emailadres aangemaakt rondom het Coronavirus. U kunt eventuele vragen stellen aan: communicatieWLA@wolfert.nl

Update 13 maart 2020:

Zoals u weet maakt Wolfert Lansing onderdeel uit van de Wolfert van Borselen scholengroep en de Wolfert van Borselen scholengroep valt weer onder de verantwoording van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam.

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet heeft ons bestuur een brief opgesteld voor de ouders (in mijn ogen ook voor de leerlingen) met nieuwe richtlijnen en adviezen op welke manier we de verspreiding van het Coronavirus het best kunnen tegengaan.

Update 4 maart 2020:
De uitbraak van het coronavirus zal ook u niet zijn ontgaan. Inmiddels zijn in Nederland de eerste mensen besmet. We snappen dat u zich mogelijk zorgen maakt over de situatie op school. Met deze brief willen we u graag informeren over hoe we op onze school omgaan met de uitbraak van het coronavirus.

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen zich snel op. In deze brief staan de aangescherpte richtlijnen van het RIVM. Het RIVM adviseert aan alle mensen (ook kinderen en jongeren) die na terugkeer uit een gebied met veel besmettingen verkoudheidsklachten en/of koorts krijgen om thuis te blijven.