Frequently Asked Questions

Wat betekent een tweejarige brugklas?

Leerlingen zitten bij ons in een tweejarige brugklas. Gedurende deze twee schooljaren kan uw kind zich verder ontwikkelen en wordt hij/zij uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Daar waar het kan, krijgt uw kind bijvoorbeeld extra leerstof aangeboden, extra ondersteuning bij het plannen of leren en bespreken wij samen met u en uw kind welke leerroute uiteindelijk het meest geschikt is.

Wat betekent “Huiswerk op school”?

Op Wolfert Lansing bieden we de mogelijkheid om huiswerk te maken in huiswerkklassen, onder begeleiding van een docent. Afhankelijk van uw wensen nemen leerlingen twee of drie maal per week van 15:00 tot 17:00 uur deel aan de huiswerkklas. Deelname geschiedt op basis van inschrijving en met akkoord van ouders. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Hoe laat beginnen de lessen en hoe laat is een leerling gemiddeld uit?

De lessen starten om 8:15 uur. De lesdag eindigt gemiddeld om 15:00 uur. De laatste les eindigt om 15.45 uur. De lessen duren 45 minuten. In sommige gevallen wordt een blokuur gegeven. De lessen duren dan 90 minuten.

Hoe leert mijn kind om te gaan met huiswerk en hoeveel krijgt mijn kind mee naar huis?

Veel huiswerk wordt tijdens de les gemaakt, maar er moet ook nog geleerd worden. Voor het leren plannen en organiseren, krijgt uw kind tijdens de mentorles tips en trucs aangeleerd om hier vaardiger in te worden. Gemiddeld heeft een leerling een uur per dag nodig om zijn/haar huiswerk te maken en/of thuis te leren. Ook bieden wij de mogelijkheid aan leerlingen om deel te nemen aan de huiswerkklas.

Welke vakken krijgt mijn kind in de brugklas?

In de brugklas krijgt uw kind in het vmbo de volgende vakken: Nederlands, Engels, Spaans, wiskunde, biologie, mens & natuur, mens & maatschappij, koken, rekenen, beeldende vorming, loopbaanoriëntatie, drama en sport & bewegen.

Op de mavo/havo krijgt uw kind in de brugklas de volgende vakken: Nederlands, Engels, Spaans, geschiedenis, biology, NASK, global studies, wiskunde, rekenen, beeldende vorming, loopbaanoriëntatie, drama, theater als middel en physical education. De schuingedrukte vakken zijn in het Engels.

Wat is LOB?

LOB betekent loopbaanoriëntatie en begeleiding. Tijdens dit lesuur wordt er gewerkt aan diverse vaardigheden zoals:

 • identiteit- en talentontwikkeling
 • samenwerken en zelfstandig werken
 • motivatie en doorzettingsvermogen
 • probleemoplossend vermogen en creativiteit

Daarnaast wordt er al vroeg aandacht besteedt aan de keuzevakken. In de bovenbouw ligt het accent op het vervolgonderwijs, proefstuderen en buitenschools leren. De LOB-uren worden in alle jaarlagen gegeven.

Welke extra vakken kan mijn kind bij jullie volgen?

Uw kind wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de volgende talentklassen:

 • de werkplaats (beeldende vorming)
 • sport
 • koken
 • theater

Als een leerling meer aankan, dan bieden wij de leerling meer uitdagende leerstof. Extra inzet mag echter nooit ten koste gaan van het reguliere lesprogramma. De mentor houdt dat samen met de leerling goed in de gaten.

Wat doen jullie op het gebied van zorg, dyslexie, adhd en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?

Wolfert Lansing heeft een ondersteuningscoördinator die zorgdraagt voor de zorg voor leerlingen. Samen met de mentor stelt zij een groepsoverzicht op waarin wordt beschreven waar elke leerling behoefte aan heeft tijdens de les. Voor leerlingen met LWOO bieden wij kleinere klassen en specifieke ondersteuning waar dat nodig is. Iedere leerling met dyslexie krijgt een dyslexiekaart met daarop zijn/haar faciliteiten. Er is aandacht voor:

 • extra tijd bij toetsen en opdrachten (20% meer tijd)
 • niet onverwachts een leesbeurt geven
 • bij slecht handschrift mag de leerling zijn toetsen op de computer maken
 • voorlezen van toetsen d.m.v. Kurzweil
 • ouders kunnen gratis (school betaalt) luister schoolboeken via Dedicon aanschaffen
 • persoonlijke begeleiding door een speciaal opgeleide dyslexiecoach

Doorstroom naar havo 3

Als uw kind zich gedurende de eerste twee leerjaren bovengemiddeld ontwikkelt, is een overstap naar Havo 3 op Wolfert Dalton of Wolfert Lyceum mogelijk. Als richtlijn houden wij aan dat de leerling een 7 moet scoren op de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, natuur-/scheikunde), het gemiddelde van alle vakken tenminste een 7,5 moet zijn en er in de eindcijfers van de vakken geen onvoldoendes zijn. Het advies van het docententeam moet positief zijn. Bij eventuele tekortpunten zal de leerling een bespreekgeval zijn. Zie de bevorderingsnormen.

Hoe kan mijn kind zich ontwikkelen tot (wereld)burger?

Naast de stage die leerlingen in het derde en vierde leerjaar lopen, nemen wij deel aan diverse activiteiten waardoor uw kind zelfstandig en bewust in de maatschappij komt te staan. Mooie voorbeelden hiervan zijn: NL Doet, de maatschappelijke stage, het maken van een (inter)nationale reis en het vak burgerschapsvorming. Tijdens reguliere lessen en de contactmomenten met de mentor is er veel aandacht voor actuele thema’s die in het nieuws zijn. Zo wordt uw kind zich meer en meer bewust van zijn of haar plek in relatie met de omgeving.

Tweetalig onderwijs op de mavo/havo, wat betekent dat?

Een aantal vakken wordt in het Engels gegeven. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de mogelijkheden van uw kind en proberen wij haar/hem zoveel mogelijk positief uit te dagen. De lesstof in de brugklas bestaat voor ongeveer 30% uit lessen in het Engels. Aan het einde van de brugklasperiode ontvangt uw kind een Wolfert Lansing TTO certificaat. De vakken Engels, biologie, sport & bewegen, global studies en drama worden in het Engels gegeven.

Waar bestaat de samenwerking met Wolfert Dalton en Wolfert Lyceum uit?

De scholen van de Wolfert van Borselen scholengroep werken op tal van terreinen samen. Voor de overstap naar 3 Havo stemmen de vakgroepen van Wolfert Lansing hun lesmateriaal en toetsen af op het niveau dat Wolfert Dalton en Wolfert Lyceum vragen van leerlingen op havo-niveau. Zo hanteren we voor een groot deel dezelfde lesmethodes. In leerjaar 2 wordt voor de leerlingen die mogelijk doorstromen een kennismakingsprogramma aangeboden met aandacht voor o.m. Dalton-uren, huiswerk, zelfredzaamheid en profielkeuzes.

Wat doen jullie digitaal?

Op Wolfert Lansing werken wij met een Chromebook. Meer informatie hierover ontvangt u bij de inschrijving. Wij maken veel gebruik van digitale leermiddelen en Google-faciliteiten. Alle leerlingen hebben ook een eigen e-mailaccount van Google. Digitale leermiddelen dragen bij aan meer differentiatiemogelijkheden, betere analyses en soms een meer efficiënte toetsing. Naast digitaal onderwijs bieden wij ook onderwijs met een boek en een schrift daar waar het handig is.

Hoe zit het met de veiligheid op school?

Wolfert Lansing is een kleinschalige school waar je elkaar vrijwel dagelijks ziet en je ook gezien mag worden. Bij de dagelijkse opstart  is er veel aandacht voor de sfeer en omgang met elkaar. De school heeft naast mentoren ook een vertrouwenspersoon en een herstelcoördinator. In de onderbouw wordt in de lessen drama en Theater als Middel veel aandacht besteedt aan sociale vaardigheden, omgangsvormen en weerbaarheid. Wolfert Lansing heeft in 2017 als eerste school in Lansingerland het certificaat ‘Veilige School’ van de gemeente ontvangen.

Hoe zien de leerroutes eruit op Wolfert Lansing?