Leerlingondersteuning op Wolfert Lansing

Passend onderwijs

Alleen als leerlingen zich prettig en veilig voelen op school, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Daarom zetten we ons gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat elke leerling de ondersteuning en begeleiding krijgt, die hij nodig heeft. Op welke manier we dat doen staat omschreven in het ondersteuningsplan. Meer informatie kunnen jij en jouw ouders ook lezen in het zorgplan.

     

Wet passend onderwijs

Wet passend onderwijs:
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs.

Passend onderwijs legt de zorgplicht bij de scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Wolfert Lansing is aangesloten bij koers VO.

Welke onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden Wolfert Lansing biedt, is te vinden op ons schoolprofiel van KoersVO.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is de spil in de ondersteuningsstructuur van onze school. Hij/zij coördineert de uitvoering van het ondersteuningsbeleid en voert de regie over de basisplus- en extra ondersteuning in de school. De ondersteuningscoördinator coördineert en monitort de ondersteuning aan de leerlingen, schakelt indien nodig interne of externe expertise in en initieert het multidisciplinair overleg (mdo). Om tot een effectieve aanpak en begeleiding te komen, werkt hij/zij nauw samen met ketenpartners, docenten, mentoren en teamleiders en met de leerling en de ouders zelf.

De ondersteuningscoördinator is mevrouw Springvloed. U kunt haar bereiken via de mail: dsp@wolfert.nl

Dyslexiecoach

Speciaal voor leerlingen met dyslexie heeft het Wolfert Lansing een dyslexiecoach, die deze leerlingen begeleidt. Hij/zij organiseert screenings, verwijst leerlingen zo nodig door voor diagnostisch onderzoek, kijkt welke ondersteuning en faciliteiten nodig zijn en stemt hierover af met de betrokkenen. De dyslexiecoach werkt volgens het dyslexieprotocol van de school.

De dyslexiecoach is mevrouw Noordermeer. U kunt haar bereiken via de mail: jnr@wolfert.nl

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het loket voor klachten over ongewenst gedrag op school. Je kunt hierbij denken aan, pesten, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie of andere voorbeelden van ongewenst gedrag dat je liever niet met je mentor bespreekt om wat voor reden dan ook.

Dit kan als het van toepassing is op jou, of als je ziet dat het bij een ander gebeurt en je daar graag iets mee wilt doen.

Wat kan je van ons verwachten?
– Wij staan aan jouw kant. We stellen geen vragen als “Wat heb je zelf gedaan?” “Spreek je wel de waarheid?” “Vind je dit nou echt een probleem?” enzovoorts. We nemen jouw verhaal als waar aan, ook al denken we stiekem dat het niet zo is. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je je moet verantwoorden bij ons.
– Wij hebben geheimhoudingsplicht. Het meeste dat je met ons bespreekt verlaat de ruimte niet, tenzij we toestemming hebben van jou. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij gevallen waarbij de veiligheid van personen in gevaar is. Dit zullen we dan eerst met jou bespreken. Wij houden ook geen documentatie bij van het gesprek, er kan dus niet per ongeluk iets uitlekken.
– We staan achter je, niet voor je. We zijn er niet om jouw problemen op te lossen. We horen aan en geven mogelijkheden. We zullen de voor- en nadelen met je bespreken, maar jij zult uiteindelijk moeten kiezen of je actie wilt ondernemen en zo ja wat dan. We kunnen je bijvoorbeeld helpen een klacht op te stellen. We zullen je nooit pushen om iets te doen, niets doen is altijd een optie! Ook voor gewoon even van je afpraten is dus ruimte.

Mocht je behoefte hebben met een van ons te praten dan kan je even langskomen of een afspraak maken.

Henk Winters: hwi@wolfert.nl

Jan den Boer: jdb@wolfert.nl

Externe vertrouwenspersonen Stichting BOOR

Paul van Lange
06-22913174
paul@paulvanlange.nl

Jakkie Ames
06-13570625
jakkie_ames@hotmail.com

CJG

Aan het Wolfert Lansing is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als het nodig is biedt het CJG advies en ondersteuning.

De jeugdverpleegkundige houdt zich bezig met gezondheidsproblemen van leerlingen. Zo wordt de jeugdverpleegkundige bijvoorbeeld betrokken bij leerlingen die vaak ziek zijn. Hij/zij is de schakel naar de schoolarts.

De jeugdverpleegkundige is Dionne van der Meer. U kunt haar bereiken via d.van.der.meer@cjgrijnmond.nl of via 010-2010110 / 06-35124528.

Leerplicht

De leerplichtambtenaar houdt zich bezig met het (bestrijden van) schoolverzuim van leerlingen. De leerplichtambtenaar is bijvoorbeeld aanwezig bij gesprekken van de ondersteuningscoördinator met ouders/leerling of gaat in gesprek met de ouders om het verzuim te bespreken.

Zorg voor alle leerlingen

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, voor ouders en voor docenten en onderwijsondersteunend personeel. Als zij over een leerling vragen of zorgen hebben, wenden zij zich allereerst tot de mentor. Het mentoraat speelt een belangrijke rol bij het bieden van basisondersteuning aan leerlingen, signaleren en voorkomen van extra ondersteuningsbehoeften.

Huiselijk geweld, kindermishandeling

Elke professional die werkt met kinderen en volwassenen moet met de meldcode werken. Dit is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

SISA

SISA is een signaleringssysteem voor professionals in de regio Rotterdam. Professionals uit het ondersteuningsteam kunnen hier aangeven dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Zo kunnen ze met elkaar afstemmen hoe ze de best mogelijke begeleiding kunnen bieden. In SISA staat geen inhoud/dossier. Er wordt alleen bijgehouden of er meerdere professionals bij een kind of gezin zijn betrokken. Kijk voor meer informatie op de website van SISA.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Wanneer een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning, organiseert de ondersteuningscoördinator multidisciplinair overleg (mdo). De ouders en de leerling zijn hierin belangrijke gesprekspartners. Afhankelijk van wat nodig is, sluiten daarnaast de ketenpartners aan die een rol spelen bij de ondersteuning van de leerling. Zij vertegenwoordigen de vier ‘achtervelden’: jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, veiligheid en onderwijsondersteuning.

Sociale veiligheid

De sociale veiligheid van leerlingen heeft een hoge prioriteit binnen het Wolfert Lansing. De afspraken hierover zijn op diverse plekken vastgelegd, onder andere in het leerlingenstatuut, het leerstatuut en het anti-pestprotocol. Stichting 113 zet zich in om leerlingen te helpen in situaties die voor hen misschien uitzichtloos lijken. Zij bieden leerlingen een luisterend oor en doen er alles aan om onomkeerbare gevolgen van pesten te voorkomen. Kijk voor meer informatie op de website van 113.