Passend onderwijs op Wolfert Lansing

Problemen op school of thuis?

Op Wolfert Lansing vinden we het belangrijk dat leerlingen goed presteren en het naar hun zin hebben op school. Er kunnen zich echter problemen voordoen waardoor een leerling zich (tijdelijk) niet optimaal kan ontplooien. Daar willen we met zijn allen zorg voor dragen.

Meer informatie kunnen jij en jouw ouders ook lezen in het zorgplan.

Passend onderwijs

Wet passend onderwijs:
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs.

Passend onderwijs legt de zorgplicht bij de scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Wolfert Lansing is aangesloten bij koers VO.

Welke onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden Wolfert Lansing biedt, is te vinden op ons schoolprofiel van KoersVO.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van de extra begeleiding in de school. De coördinator houdt het overzicht over de extra leerlingbegeleiding en zorgt ervoor dat alle leerlingen op het juiste moment de begeleiding/ondersteuning krijgen die nodig is. De ondersteuningscoördinator houdt contact met externe instellingen en is verantwoordelijk voor de intake van LWOO-leerlingen, doorstroom en (niet–reguliere) uitstroom van leerlingen.

De ondersteuingscoördinator is mevrouw Springvloed. U kunt haar bereiken via de mail: wlazorg@wolfert.nl

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het loket voor klachten over ongewenst gedrag op school. Je kunt hierbij denken aan, pesten, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie of andere voorbeelden van ongewenst gedrag dat je liever niet met je mentor bespreekt om wat voor reden dan ook.

Dit kan als het van toepassing is op jou, of als je ziet dat het bij een ander gebeurt en je daar graag iets mee wilt doen.

Wat kan je van ons verwachten?
– Wij staan aan jouw kant. We stellen geen vragen als “Wat heb je zelf gedaan?” “Spreek je wel de waarheid?” “Vind je dit nou echt een probleem?” enzovoorts. We nemen jouw verhaal als waar aan, ook al denken we stiekem dat het niet zo is. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je je moet verantwoorden bij ons.
– Wij hebben geheimhoudingsplicht. Het meeste dat je met ons bespreekt verlaat de ruimte niet, tenzij we toestemming hebben van jou. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij gevallen waarbij de veiligheid van personen in gevaar is. Dit zullen we dan eerst met jou bespreken. Wij houden ook geen documentatie bij van het gesprek, er kan dus niet per ongeluk iets uitlekken.
– We staan achter je, niet voor je. We zijn er niet om jouw problemen op te lossen. We horen aan en geven mogelijkheden. We zullen de voor- en nadelen met je bespreken, maar jij zult uiteindelijk moeten kiezen of je actie wilt ondernemen en zo ja wat dan. We kunnen je bijvoorbeeld helpen een klacht op te stellen. We zullen je nooit pushen om iets te doen, niets doen is altijd een optie! Ook voor gewoon even van je afpraten is dus ruimte.

Mocht je behoefte hebben met een van ons te praten dan kan je even langskomen of een afspraak maken.

Henk Winters: hwi@wolfert.nl

Jan den Boer: jdb@wolfert.nl

Externe vertrouwenspersonen Stichting BOOR

Paul van Lange
084-0031980
paul@paulvanlange.nl

Jakkie Ames
06-13570625
jakkie_ames@hotmail.com

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, bij u in de buurt ‘Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland’ (CJG), is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.

Halt.

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit en geeft op honderden scholen in het land voorlichtingen over maatschappelijke thema’s zoals: groepsdruk, online veiligheid en jeugdcriminaliteit. Onlangs is Halt ook begonnen met spreekuren op scholen. Deze spreekuren worden ingezet bij leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, zoals fysieke- en verbale agressie, vernieling of verzuim.

Vaak worden jongeren die probleemgedrag op school vertonen de klas uitgestuurd of geschorst. Dit is echter een disciplinerende maatregel en nauwelijks een inhoudelijke interventie om kinderen tot inzicht en normbesef te brengen. In overleg met Halt kunnen scholen besluiten het Halt-spreekuur in te zetten. Vanuit dit spreekuur gaan jongeren met een Halt-medewerker in gesprek om recht te zetten wat verkeerd is gegaan. Door te leren van hun fouten voorkomen zij schorsing of erger: aangifte en in aanraking komen met het strafrecht. Tijdens de spreekuren laat Halt jongeren reflecteren op het incident (bewustwording) en is er aandacht voor excuus maken en het aanleren van sociale vaardigheden. Halt betrekt hierbij de ouders/verzorgers en docenten.

Ook op Wolfert Lansing start een spreekuur, waarbij ik, Kim Lintz het aanspreekpunt ben voor leerlingen die wegens grensoverschrijdend gedrag naar het spreekuur zijn verwezen. Ik zal vanaf 14 maart wekelijks op de school aanwezig zijn.

Op advies van de leerkracht kan ik ouders/verzorgers bij de gesprekken betrekken. Er vinden geen gesprekken plaats met uw zoon/dochter zonder uw medeweten.

Met vriendelijke groeten,

Kim Lintz

Zorg voor alle leerlingen

Elke leerling heeft een mentor. Deze mentor geeft (mentor)les aan de klas en kent elke leerling goed. De mentor is voor jou vraagbaak en vertrouwenspersoon. Maar uiteraard kan je ook bij een van de andere docenten terecht als je je daar het prettigst bij voelt. Ook voor je ouders is de mentor een belangrijk aanspreekpunt: er is contact tijdens de ouderavonden en rapportuitreikingen. Daar wordt informatie uitgewisseld en worden eventueel afspraken gemaakt over voortgang en begeleiding. Daarnaast kan er op elk moment contact gezocht worden tussen docent, mentor en ouders.

Huiselijk geweld, kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo’n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Maak je je zorgen over kindermishandeling? Dan kun je ook op de volgende website terecht: https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/.

Zorgoverleg

In een cyclisch overleg werkt de zorgmedewerker van binnen de school samen met externe specialisten. In dit overleg worden afspraken gemaakt over interne en/of externe hulp aan de leerling. Vooraf vragen we aan de ouders toestemming om de leerling te bespreken.

Pesten

We zetten ons in voor een veilig pedagogisch klimaat waarin we onder andere proberen te voorkomen dat leerlingen elkaar pesten. Toch kan het gebeuren dat op school pesten voorkomt. In het anti-pest protocol hebben we vastgelegd hoe we pestgedrag benaderen: wat we doen om pesten te voorkomen, hoe we pesten signaleren en hoe we handelen als pesten toch voorkomt.

Een van de manieren om pesten aan te pakken is door middel van herstelrecht: dit is er op gericht dat de schade die is ontstaan hersteld kan worden door middel van hoor en wederhoor. In de school is een herstelfunctionaris aanwezig waar leerlingen (en ouders) contact mee kunnen opnemen.

Net zoals bij de andere middelbare scholen, basisscholen en kinderdagverblijven in Lansingerland heeft ook Wolfert Lansing een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. De inhoud van deze taak is vastgesteld door de Rijksoverheid.