Leerlingondersteuning op Wolfert Lansing

Passend onderwijs

Alleen als leerlingen zich prettig en veilig voelen op school, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Daarom zetten we ons gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat elke leerling de ondersteuning en begeleiding krijgt, die hij nodig heeft. Op welke manier we dat doen staat omschreven in het ondersteuningsplan.

Wet passend onderwijs:
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs.

Passend onderwijs legt de zorgplicht bij de scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging ervan. Wolfert Lansing is aangesloten bij Koers VO.

Welke onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden Wolfert Lansing biedt, is te vinden op ons schoolprofiel van KoersVO.

Zorg voor alle leerlingen

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, voor ouders en voor docenten en onderwijsondersteunend personeel. Als zij over een leerling vragen of zorgen hebben, wenden zij zich allereerst tot de mentor. Het mentoraat speelt een belangrijke rol bij het bieden van basisondersteuning aan leerlingen, signaleren en voorkomen van extra ondersteuningsbehoeften.

Huiselijk geweld, kindermishandeling

Elke professional die werkt met kinderen en volwassenen moet met de meldcode werken. Dit is vastgelegd in de Wet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

SISA

SISA is een signaleringssysteem voor professionals in de regio Rotterdam. Professionals uit het ondersteuningsteam kunnen hier aangeven dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Zo kunnen ze met elkaar afstemmen hoe ze de best mogelijke begeleiding kunnen bieden. In SISA staat geen inhoud/dossier. Er wordt alleen bijgehouden of er meerdere professionals bij een kind of gezin zijn betrokken. Kijk voor meer informatie op de website van SISA.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Wanneer een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning, organiseert de ondersteuningscoördinator een multidisciplinair overleg (mdo). De ouders en de leerling zijn hierin belangrijke gesprekspartners. Afhankelijk van wat nodig is, sluiten daarnaast de ketenpartners aan die een rol spelen bij de ondersteuning van de leerling. Zij vertegenwoordigen de vier ‘achtervelden’: jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, veiligheid en onderwijsondersteuning.

Sociale veiligheid

De sociale veiligheid van leerlingen heeft een hoge prioriteit binnen het Wolfert Lansing. De afspraken hierover zijn op diverse plekken vastgelegd, onder andere in het leerlingenstatuut en het anti-pestprotocol. Stichting 113 zet zich in om leerlingen te helpen in situaties die voor hen misschien uitzichtloos lijken. Zij bieden leerlingen een luisterend oor en doen er alles aan om onomkeerbare gevolgen van pesten te voorkomen. Kijk voor meer informatie op de website van 113.