Examens op Wolfert Lansing

CSPE – Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen

In vmbo 3 volgt uw zoon/dochter in BBL of KBL het beroepsgerichte profielvak. Voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat het beroepsgerichte profielvak uit vier modulen*, voor leerlingen uit de gemengde leerweg zijn dat twee modulen. De modulen zijn aangewezen; scholen kunnen deze niet vrij kiezen.

Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met één ondeelbaar CSPE dat betrekking heeft op de modulen die uw zoon/dochter heeft gevolgd.

Het CSPE zal worden afgenomen in de periode begin april tot eind juni. Het toets rooster wordt z.s.m. na de meivakantie bekend gemaakt.

In het CSPE kunnen alle profielmodulen aan bod komen. Naast praktijkopdrachten bestaat een CSPE uit kleine toetsen en open kennisvragen die direct aan de praktijk gekoppeld zijn.

De verschillende CSPE-onderdelen kunnen in een willekeurige volgorde afgenomen worden. Het is aan de school om deze volgorde (die per leerling mag verschillen) te bepalen. Per onderdeel wordt een richttijd gegeven, die beschrijft hoe lang een leerling over het betreffende onderdeel mag doen. Een CSPE voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg duurt maximaal 890 minuten; een CSPE voor de gemengde leerweg duurt maximaal 445 minuten.

* Modulen profielvak Dienstverlening en producten zijn :

  1. organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever (oaog)
  2. presenteren, promoten en verkopen (ppv)
  3. Een product maken en verbeteren (prmv)
  4. multimediale producten maken (mmpm)

Examendata

vrijdag 8 mei 2020 13.30 uur economie
maandag 11 mei 2020 13.30 uur Nederlands
woensdag 13 mei 2020 13.30 uur Engels
donderdag 14 mei 2020 13.30 uur biologie
vrijdag 15 mei 2020 13.30 uur wiskunde
maandag 18 mei 2020 13.30 uur NASK-1

Examens

Op Wolfert Lansing zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten er zijn en wat de examennormen en –eisen zijn, is vastgelegd in het examenreglement. Alle informatie met betrekking tot dit reglement is terug te vinden in het Examenbesluit 2020 en het BOOR Examenreglement 2019-2020.

Examencommissie

De examencommissie is namens het bevoegd gezag benoemd door de rector van de Wolfert van Borselen Scholengroep en heeft een aantal wettelijke bepalingen en bevoegdheden:

  •         borgen van de kwaliteit en het afsluitend karakter van het schoolexamen,
  •         vaststellen of de inrichting en de uitvoering van de processen op orde is,
  •         handelen bij onregelmatigheden en klachten, opstellen van een jaarverslag

De leden van de examencommissie voor schooljaar 2019-2020 zijn:

Mevrouw J. Koot-Martijns, adjunct directeur

De heer A. D. Rosinda, docent wiskunde

De heer H.W.R. van Schaik, examensecretaris