Examens op Wolfert Lansing

Examens op Wolfert Lansing

Op Wolfert Lansing zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE en CSPE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten er zijn en wat de examennormen en -eisen zijn, is vastgelegd in het examenreglement. Alle informatie met betrekking tot dit reglement is terug te vinden in het Examenbesluit en het BOOR-examenreglement 2021-2022. Daarnaast zijn per niveau en jaarlaag PTA-boekjes samengesteld waarin de schoolspecifieke afspraken rondom de examendossier-toetsen per vak zijn vastgelegd. Deze PTA-boekjes worden vóór 1 oktober van elk schooljaar aan de leerlingen uitgereikt en zijn ter info ook op deze site te downloaden (zie downloads elders op deze pagina).

CSPE – Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen

In vmbo-3 volgt uw zoon/dochter in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten (D&P). Voor deze leerlingen bestaat het beroepsgerichte profielvak uit vier modules*. Het eindcijfer voor het profielvak D&P is voor 50% opgebouwd uit het Schoolexamen (SE) en voor 50% uit het CSPE.

Het CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) is een centraal examen dat betrekking heeft op de vier modules uit het beroepsgerichte profielvak.

In het CSPE komen profielmodules aan bod. Naast praktijkopdrachten bestaat een CSPE uit kleine toetsen en open kennisvragen die direct aan de praktijk zijn gekoppeld.

* Modules voor het profielvak Dienstverlening en Producten (D&P) zijn :

 1. organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever (OAOG)
 2. presenteren, promoten en verkopen (PPV)
 3. een product maken en verbeteren (PRMV)
 4. multimediale producten maken (MMPM)

Let op!

In verband met Coronamaatregelen van de overheid is de regeling voor de afname van het CSPE in het huidige schooljaar gewijzigd:
 • De modules PPV en PRMV zullen in schooljaar 2021-2022 niet in een CSPE, maar in een aanvullend schoolexamen worden afgesloten.
 • De exacte regeling wordt zodra deze volledig bekend is zo spoedig mogelijk aan de betrokkenen meegedeeld.

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit minimaal drie personeelsleden van locatie Wolfert Lansing, waaronder in ieder geval de examensecretaris, een voorzitter, en nog een personeelslid van de school. Leden van het bevoegd gezag, de directeur, of diens vervanger maken geen deel uit van de examencommissie.

De examencommissie draagt, in opdracht van de directeur, zorg voor:

 • de borging van de kwaliteit van de school-examinering (procesmatig, kwalitatief, passend bij de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het schoolexamen)
 • het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast te stellen.

De leden van de examencommissie voor schooljaar 2021-2022 zijn:

 • De heer M. Lieveld, teamleider bovenbouw
 • De heer A.D. Rosinda, docent wiskunde
 • De heer H.W.R. van Schaik, examensecretaris

Examendata tijdvak I

woensdag 11 mei 2022 13.30 uur Nederlands (flex)
vrijdag 13 mei 2022 13.30 uur economie (flex)
maandag 16 mei 2022 13.30 uur wiskunde (flex)
dinsdag 17 mei 2022 13.30 uur biologie (flex)
woensdag 18 mei 2022 13.30 uur Engels (flex)
vrijdag 20 mei 2022 13.30 uur nask-1 (flex)

NB: met ‘flex’ wordt bedoeld: het digitale (flexibele) eindexamen.

Let op!

In verband met Corona-maatregelen van de overheid zijn in de loop van dit schooljaar enkele regelingen en data voor tijdvak 2 en tijdvak 3 gewijzigd. De gewijzigde regelingen en data worden in de voorbereiding van het eindexamenproces aan de betrokkenen meegedeeld.