LWOO

Leerwegondersteuning op Wolfert Lansing

Alle leerlingen op Wolfert Lansing krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben. Soms zijn er leerlingen die door achterstand op het gebied van taal of rekenen extra ondersteuning nodig hebben. Het kan ook zijn dat er bij een leerling een diagnose is gesteld. Ook dan is er sprake van ondersteuningsbehoefte buiten het reguliere aanbod. De basisschool geeft dan een advies met LWOO af waarmee wij als voorgezet onderwijs school extra subsidie krijgen om expertise in huis te halen ten aanzien van de benodigde ondersteuningsbehoefte.

Dit valt allemaal binnen het passend onderwijs. Op onze school besteden wij aandacht aan leerlingen met LWOO door het inzetten van extra tijd en expertise gebaseerd op een OPP. Een OPP is een ontwikkelingsperspectiefplan. Dit wordt opgesteld voordat een leerling met een ondersteuningsbehoefte op Wolfert Lansing start. Samen met de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de ondersteuningscoördinator wordt in kaart gebracht welke specifieke ondersteuning nodig is en hoe wij als reguliere school hieraan invulling kunnen geven. Na een aantal weken op school volgt een evaluatiemoment en kan het ondersteuningsplan zonodig worden bijgesteld.

Wij zien een leerling met LWOO niet als een ander soort leerling. Hij/zij is gewoon een leerling van Wolfert Lansing met extra ondersteuning.

LWOO leerlingen dienen aangemeld te worden vóór 20 maart 2021, hiervoor volgen wij de OverstapRouteKaart van KoersVO.

Passend Onderwijs en Zorgplicht

Volgens de wet Passend Onderwijs heeft Wolfert Lansing zorgplicht. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek aan te bieden. Wij hebben een professioneel docententeam dat zeer ervaren is binnen het vmbo. Er kunnen echter factoren meespelen op grond waarvan de school kan besluiten een leerling af te wijzen. Indien de kenmerken van de leerling (cognitief, didactisch en/of sociaal-emotioneel) een zodanig beeld weergeven dat deze een risico in zich draagt voor de schoolontwikkeling van de leerling en dat het zorgprogramma van Wolfert Lansing niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dan behoudt de commissie van toelating zich het recht voor deze leerling naar een ander type onderwijs te verwijzen. In dat geval zal Wolfert Lansing een onderbouwd advies formuleren en zoeken naar een passende onderwijsplek in het samenwerkingsverband van Koers VO.

NB Pas na de aanmeldperiode (vanaf 20 maart 2021) kan onze zorgplicht ten aanzien van een nieuwe leerling ingaan.

Meer informatie over de ondersteuning die wij, als onderdeel van de Wolfert van Borselen scholengroep, bieden kunt u vinden in ons ondersteuningsplan.