Mentorbegeleiding op Wolfert Lansing

Gedurende het schooljaar zullen er veel verschillende dingen op je afkomen en zul je vragen hebben. Veel van deze vragen kunnen direct beantwoord worden door je mentor en soms is daar nog net even iets meer voor nodig. Je mentor is degene die alle vragen oppakt en zorgt dat de juiste informatie bij jou terecht komt.

Ook vragen van ouder(s)/verzorger(s) kunnen aan de mentor gesteld worden. Mocht u een vraag willen stellen aan de docent dan is het altijd goed als u de betreffende email middels een CC ook aan de mentor stuurt.

Wolfert MOL

MOL staat voor: Mentor – Ouder – Leerling.

Wij hechten erg veel waarde aan deze dynamische driehoek. Binnen deze driehoek heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid. Pas als de verantwoordelijkheid alle drie in elkaars verlengde liggen, krijgt een leerling echt de kans zich te ontwikkelen.

Onze visie

Wolfert MOL staat voor de verbinding tussen Mentor – Ouder -Leerling en is gericht op het stimuleren van partnerschap. Door een goed partnerschap kunnen we samen invulling geven aan onze pedagogische taak. De leerling neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leerproces bestaande uit de ontwikkeling van zijn/haar eigen gedrag, resultaten, eigen ‘ik’ en de te behalen doelen.

Doordat het leerproces zichtbaar wordt, kent de mentor dit proces en is hij/zij optimaal in staat om het proces optimaal te ondersteunen. Ondersteuning kan plaatsvinden door het geven van passende begeleiding, sturing, coaching of hulp.

Ouders/ verzorgers worden mede optimaal betrokken en op deze wijze medeverantwoordelijk voor het leerproces van het kind. Dit alles zorgt ervoor dat de leerling beter tot leren kan komen en beter gemotiveerd zal zijn.

Hoe ziet u dat terug in de school?

  1. In de mentorlessen

Vanaf de eerste schooldag tot de dag waarop de leerling zijn/haar diploma ophaalt, is hij/zij in ontwikkeling. Deze ontwikkeling neemt een belangrijke plek in, in de mentorlessen. Per bouw (onder-, midden-, bovenbouw) zijn competenties en een focus geformuleerd die van belang zijn om je als kind optimaal te ontwikkelen tot een jongere die, in het bezit van een diploma, klaar is voor de stap naar het vervolgonderwijs.

In onderstaand schema zijn de competenties en focus per bouw terug te zien.

BouwPeriodeFocusCompetenties
OnderbouwTrimester 1 t/m 4

(Leerjaar 1 & 2)

Leerling (ik) en de klasZelfvertrouwen
Samenwerken
Reflecteren
MiddenbouwTrimester 5 t/m 7

(Leerjaar 2 & 3)

De klas en de school met een blik naar buitenVerantwoordelijkheid nemen
Doorzetten
Reflecteren
BovenbouwTrimester 8 t/m 11

(Leerjaar 3 & 4)

Mijn toekomstZelfstandigheid
Verantwoordelijkheid nemen (pro-activiteit)
Reflecteren

Tijdens de mentorlessen staan 4 thema’s centraal:

  1. sociale vaardigheden
  2. leren leren
  3. het groepsproces
  4. actualiteit/voortgang

Binnen deze thema’s zullen de genoemde focus en competenties een plek hebben. Naast leerervaringen over deze focus en competenties, zal de leerling op verschillende momenten reflecteren op welke stappen hij/zij heeft gezet in zijn/haar ontwikkeling.

Ook voert de leerling gesprekken met zijn/haar mentor en heeft hij/zij in de mentorles de mogelijkheid om het MOL-gesprek voor te bereiden aan de hand van het MOL-boekje. Het MOL-boekje bevat de leidraad voor de verschillende MOL-gesprekken per bouw.

    2. Het MOL gesprek

In het MOL-gesprek waarbij de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de mentor aanwezig zijn, neemt de leerling het voortouw. Met behulp van een presentatie aan de hand van het MOL-boekje neemt de leerling zijn/haar ouders en mentor mee in het leerproces van het afgelopen trimester.

In het gesprek worden vervolgens doelen afgesproken die in een volgend MOL-gesprek worden geëvalueerd. De leerling staat centraal en neemt eigen verantwoordelijkheid voor het leren. De leerling bereidt zelf het gesprek voor en denkt dus vooraf na over zijn/haar voortgang en welke rol de school, de mentor en de ouders/verzorgers kunnen spelen in dit proces.  In staat zijn om te reflecteren speelt hierbij een grote rol.