Wolfert Bilingual zoekt:

een multidisciplinaire atleet die L.O./P.E. kan geven

0,6 – 0,8 fte

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een docent lichamelijke opvoeding/physical education. Ben jij beschikbaar? Lees dan verder.

Wolfert Tweetalig
Wolfert Tweetalig is de grootste en bekendste tweetalige opleiding voor vwo en havo in Nederland. Wij bieden onze leerlingen eigentijds, innovatief onderwijs in een internationaal georiënteerde omgeving waarin ze leren wat het betekent om wereldburger te zijn. Niet alleen door het curriculum, maar ook door samenwerking met leerlingen in het buitenland, uitwisselingen, reizen en internationale stages. Zij leren Engels op ‘near native’ niveau te gebruiken.
De school wil meer en veelzijdiger zijn dan een leerinstituut. Het coachingsprogramma van Wolfert Tweetalig ondersteunt onze leerlingen om vanuit een growth mindset hun zelfregulerend vermogen aan te spreken zodat zij regisseur over hun leerproces zijn. Zo dragen we eraan bij dat onze leerlingen de wereld met open vizier en vol initiatief en zelfvertrouwen tegemoet treden.

Wij zijn WOLF; Wereldwijs, Ondernemend, Leergierig en Flexibel.
Onderwijs aanbieden dat passend is voor de toekomst betekent, leerlingen de gelegenheid geven wereldwijs, ondernemend, leergierig en flexibel te zijn. En dat is precies wat Wolfert Tweetalig doet.

Vacature docent lichamelijke opvoeding/physical education
We werken op een professionele manier samen om iedere leerling met gerichte aandacht uit te dagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen. Alle lessen in de onderbouw en veel lessen in de bovenbouw worden gegeven in het Engels. Het beheersen van de Engelse taal is dan ook van belang. Kan jij multitasken, maar toch het overzicht behouden? Ben jij niet alleen op het veld of in de hal een teamspeler maar ook daarbuiten? Ben jij graag aan de bal als het gaat om brede onderwijsontwikkeling? Heb je het enthousiasme en de energie om deze uitdaging aan te gaan? Dan zoeken we jou! Solliciteer en kom met ons in contact.

Wat vragen wij van jou:

 • je hebt affiniteit met het lesgeven aan leerlingen die een weerspiegeling zijn van de Rotterdamse samenleving;
 • je bent een didactisch talent en staat open voor vernieuwing en ontwikkelingen;
 • je zorgt voor een veilige leeromgeving en bent in staat het maximale uit een leerling te halen;
 • je bent goed in klassenmanagement en je bent creatief in het uitvoeren van het lesprogramma;
 • de lesstof weet jij goed over te brengen en je begeleidt en coacht de leerlingen bij het behalen van hun leerdoelen;
 • je digitale vaardigheden zijn up to date;
 • het ontwikkelen van activiteiten voor de leerlingen in een internationale context vind jij leuk om te doen;
 • je bent bereid om coach van een groep leerlingen in een van de teams te worden;
 • je spreekt goed Engels zodat je gemakkelijk met je Engelstalige collega’s kunt communiceren en in het Engels les kunt geven;
 • je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om met leerlingen, ouders en collega’s op niveau te communiceren.

Wat hebben wij jou te bieden:

 • een innovatieve en initiatiefrijke werkomgeving;
 • opleidings- en ontwikkelmogelijkheden om je als docent en coach te ontplooien;
 • een hechte vakgroep waar jij deel van gaat uitmaken;
 • introductieprogramma voor alle nieuwe collega’s;
 • een MacBook van school (in bruikleen);
 • de kans om met leerlingen op reis te gaan.

Solliciteren?
Jouw CV en motivatiebrief in pdf-format mail je zo snel mogelijk naar wtsollicitaties@wolfert.nl.

Wolfert Tweetalig is hiring:

a P.E. teacher

0,6 – 0,8 fte

For the upcoming school year, we are seeking a physical education teacher. Are you available? Then continue reading;

Wolfert Bilingual
Wolfert Bilingual is the largest and most renowned bilingual education program for VWO and HAVO in the Netherlands. We offer our students contemporary, innovative education in an internationally oriented environment where they learn what it means to be a global citizen. Not only through the curriculum but also through collaboration with students abroad, exchanges, travel, and international internships. They learn to use English at a ‘near-native’ level.

The school aims to be more diverse and versatile than just a learning institution. Wolfert Bilingual’s coaching program supports our students in harnessing their self-regulatory skills from a growth mindset so that they become directors of their own learning process. In this way, we contribute to our students facing the world with an open mind and full of initiative and self-confidence.

We are WOLF; Worldly, Entrepreneurial, Inquisitive, and Flexible.

Offering education that is suitable for the future means giving students the opportunity to be worldly, entrepreneurial, inquisitive, and flexible. And that is precisely what Wolfert Bilingual does.

Physical Education Teacher Vacancy
We work together professionally to challenge every student with focused attention to bring out the best in themselves at their level. All classes in the lower grades and many classes in the upper grades are taught in English. Therefore, proficiency in the English language is important. Can you multitask while still maintaining an overview? Are you not only a team player on the field or in the gym but also beyond? Are you eager to take the lead when it comes to broad educational development? Do you have the enthusiasm and energy to take on this challenge? Then we are looking for you!
Apply and get in touch with us.

What We Require from You:

 • You have an affinity for teaching students who are a reflection of Rotterdam society.
 • You are a didactic talent and open to innovation and developments.
 • You ensure a safe learning environment and are able to maximize a student’s potential.
 • You are good at classroom management and creative in executing the curriculum.
 • You are able to effectively convey the subject matter and guide and coach students in achieving their learning goals.
 • Your digital skills are up to date.
 • You enjoy developing activities for students in an international context.
 • You are willing to become a coach of a group of students in one of the teams.
 • You speak English well so that you can easily communicate with your English-speaking colleagues and teach in English.
 • You have excellent communication skills and are able to communicate at a high level with students, parents, and colleagues.

What we offer you

 • An innovative and proactive working environment.
 • Training and development opportunities to grow as a teacher and coach.
 • A close-knit department of which you will be a part.
 • An induction program for all new colleagues.
 • A MacBook from the school (on loan).
 • The opportunity to travel with students.

Apply?
Send your CV and cover letter in PDF format as soon as possible to wtsollicitaties@wolfert.nl.