Veiligheid op school

Volgens de wet ‘Veiligheid op school’ moet elke school een plan hebben waarin het beleid verwoord is met betrekking tot de sociale en fysieke veiligheid van zowel leerlingen als personeel. Wolfert Tweetalig is een school waar een veilige schoolomgeving voorop staat. Immers binnen omgeving waarin een leerling en een personeelslid zich veilig voelt, kan iedereen optimaal leren en werken. Niet voor niets scoort het veiligheidsgevoel bij zowel leerlingen als personeel in de diverse tevredenheidsenquêtes hoog en daar zijn we erg trots op.

Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

veiligheid

Anti pest protocol november 2016

protocol dyslexie herzien januari 2015