Schoolinfo

Verantwoording

Het bevoegd gezag Wolfert Tweetalig stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast en jaarlijks een schoolgids. Het schoolplan dient als stimulans om integraal kwaliteitsbeleid te voeren en vormt de basis voor de dialoog binnen Wolfert Tweetalig over dat beleid. Het schoolplan is tevens een document waarin de school verantwoording aflegt aan de inspectie.

Kwaliteit

Wolfert Tweetalig is een erkende tto school die, zoals valt te lezen in het visitatierapport van het Europees Platform, voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in de standaard.

Daarnaast heeft Wolfert Tweetalig het predicaat Excellente School. Dit predicaat wordt door de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) toegekend aan scholen die uitblinken en hun leerlingen onderwijs van hoge kwaliteit bieden. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen.

In het kader van talentontwikkeling hecht Wolfert Tweetalig veel waarde aan het bevorderen van deelname aan olympiades. De school heeft sinds oktober 2012 het keurmerk Olympiadeschool.

Scholen op de Kaart biedt eenduidig inzicht in de prestaties van Wolfert Tweetalig. De gegevens voor deze verantwoording worden aangeleverd door zowel het Ministerie van Onderwijs als de school zelf.

Tevredenheidspeilingen voor ouders en leerlingen zijn standaardinstrumenten die bijdragen aan het kwaliteitsbeleid van Wolfert Tweetalig.

Rechten en plichten

Wolfert Tweetalig kent duidelijke schoolregels. Daarnaast legt het bevoegd gezag elke twee jaar de rechten en plichten van de leerlingen en van het personeel op school vast in het leerlingenstatuut waarin ook een de klachtenregeling is opgenomen. Richtlijnen bij het gebruik van het schoolnetwerk, mail en sociale media door leerlingen en personeel zijn opgesteld in het protocol sociale media van school.

Verplichte jaarlijkse ouderbijdrage

Leerlingen van Wolfert Tweetalig en hun ouders hebben bewust gekozen voor de tweetalige opleiding van de school met extra’s en niet voor de reguliere havo/vwo-opleiding. Daarmee verplichten zij zich tot het betalen van de ouderbijdrage die hoort bij Wolfert Tweetalig. Voor Wolfert College geldt een andere vastgestelde ouderbijdrage.

Lesrooster

De lestijden lopen van 8.20 tot 16.40 uur. Het lesrooster verandert minimaal twee keer per jaar waardoor in de loop van het schooljaar het rooster van een leerling kan veranderen. Door de vele activiteiten die op Wolfert Tweetalig plaatsvinden is het belangrijk dat een leerling dagelijks de roosterwijzigingen en Magister bekijkt. Houd er rekening mee dat buitenschoolse activiteiten ook na 16.40 uur en in het weekend ingepland kunnen worden.

Bevordering

Met uitzondering van de examenleerlingen, krijgt iedere leerling drie keer per jaar een rapport. Daarnaast kunnen ouders en leerlingen de cijfers online via Magister raadplegen. In het leerlingstatuut staan o.a. de regels met betrekking tot toetsing en het missen van toetsen beschreven.

Over de overgang naar het volgende schooljaar beslist de laatste rapportvergadering van het schooljaar. Deze beslissing wordt gebaseerd op de voor dat schooljaar geldende bevorderingsnormen. Er zijn aparte bevorderingsnormen voor de bovenbouwleerlingen van Wolfert College.

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. Deze mentor houdt het welbevinden en de studievoortgang van de leerling in de gaten. Uiteraard geeft hij of zij ook les aan de leerling en is daardoor vertrouwd met de klas en kan daardoor inspelen op eventuele problemen.  De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

In de onderbouw is er elke week een mentoruur ingeroosterd en de brugklassen kunnen ook informatie inwinnen bij hun juniormentor.

Counselor

Bij problemen van leerlingen die niet opgelost kunnen worden door de docent of mentor kan de hulp ingeschakeld worden van de counseling. De counselors bieden begeleiding bij bijvoorbeeld leerproblemen, psychosociale problemen of rouw. Mocht dit nodig zijn, kunnen zij de leerlingen verwijzen naar externe hulpverleners. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwijszorg op Wolfert Tweetalig is te lezen in het zorgplan van de school.   

Examens

Op Wolfert Tweetalig zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten er zijn en de examennormen en de -eisen zijn vastgelegd in het examenreglement.

Het schoolexamen heet officieel het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is van toepassing voor leerlingen in havo 4 en havo 5 en in vwo 4, vwo 5 en vwo 6. In het PTA is een deel van het examenreglement opgenomen.

Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij kennis genomen hebben van de inhoud van het PTA.

Opleidingsschool

Wolfert Tweetalig en de Rotterdam International Secondary School zijn de exclusieve opleidingscentra voor World Teachers. Het World Teachers training programme komt voort uit de behoefte om excellente docenten te vinden voor het onderwijs op onze school. Om tweetalige en internationale docenten op te leiden zijn Wolfert Tweetalig en de lerarenopleiding van de Universiteit van Leiden (het ICLON) een intensieve samenwerking gestart. Voor de World Teachers opleiding komen alleen zeer gemotiveerde kandidaten in aanmerking.

Daarnaast neemt Wolfert Tweetalig deel in de Academische Opleidingsschool Rotterdam (OSR) die daarnaast bestaat uit het Penta College, Thorbecke-VO, Hogeschool Rotterdam en de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden (ICLON). Studenten of leerlingen doen samen met docenten onderzoek. Het onderzoek kan zowel onderwijskundig of vakinhoudelijk zijn. Een groot aantal van deze onderzoeken van docentonderzoekers van Wolfert Tweetalig is door het IB Journal of Teaching Practice wereldwijd gepubliceerd. Helemaal bijzonder is het feit dat ook het profielwerkstuk van twee vwo-leerlingen van het Wolfert Tweetalig internationaal is gepubliceerd.

Huiswerkklas

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zij zich aanmelden voor huiswerkklas. Tijdens de huiswerkklas krijgen leerlingen professionele begeleiding om hun schoolprestaties te verhogen. Ook wordt er gericht gewerkt aan competenties, het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de leerlingen. De huiswerkklas heeft een tijdelijk karakter: uiteindelijk is het doel dat de leerling zelfstandig zijn opleiding kan vervolgen.

Bijles voor en door leerlingen

Er is ook een speciale vorm van bijles, namelijk Now I Get It (NIGI): bijles voor en door leerlingen. Leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken kunnen voor een betaalbare prijs bijles krijgen van leerlingen uit hogere klassen die juist erg goed zijn in die vakken. Op Google Sites kunnen leerlingen meer informatie vinden en zich daar aanmelden.