Coronavirus & school FAQ

De landelijke ontwikkelingen gaan snel sinds het bekendmaken op 15 maart jl. van de voorlopige sluiting van de scholen. We begrijpen dat er gedurende deze periode vragen leven. We verzoeken je om eerst na te gaan of jouw vraag misschien in onderstaande Frequently Asked Questions (FAQ) opgenomen is en daarmee wordt beantwoord, voordat je contact met school zoekt.

Mocht er na het lezen van deze FAQ toch nog onduidelijkheid zijn:

English FAQ below

FAQ (Nederlands)

Laatste update 8 april: wijziging punt 7.

1. Wat doet Wolfert Tweetalig tijdens de schoolsluiting aan opvang voor leerlingen wier ouders in vitale sectoren werken?

Deze leerlingen kunnen op schooltijden in het schoolgebouw in aparte ruimtes van elkaar aan het werk. Er is dan ook altijd een medewerker van de school in het gebouw aanwezig. Als u gebruik wilt maken van dit aanbod, dan kunt u een mail sturen naar communicationwt@wolfert.nl.

2. Waar vind ik ook alweer alle informatie over huiswerk, inloggen op de videolessen, en hoe kan ik vragen stellen aan mijn docent?

2 april 2020

Zoals bekend werd gemaakt op 31 maart jl., wordt ons onderwijs op afstand tot de meivakantie verlengd. Naar aanleiding van alle feedback die we van jullie hebben ontvangen zal het rooster van 6 t/m 24 april enigszins worden aangepast. Lees voor meer informatie de brief van 2 april.

17 maart 2020

Een belangrijke bron van informatie over het verloop van onderwijs op afstand is de brief die directeur Wendy Groen hierover op dinsdag 17 maart heeft gestuurd aan iedereen.

3. Ik kan niet inloggen in Google Hangouts / heb audio- of videoproblemen / een andere technische vraag.

Met al dit soort vragen kun je, net als altijd overigens, terecht bij onze ICT beheerder, Mohammad Belahcen. Jouw vraag mail je naar zijn e-mailadres: mob@wolfert.nl.

4. Wat moet ik doen als ik in Magister niet duidelijk kan vinden wat ik thuis moet doen?

Bij elk lesuur in Magister staat huiswerk met instructies. Mochten de instructies jou niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je navraag bij een klasgenoot doen. Check ook even Google Classroom waar misschien meer informatie te vinden is. Mocht je echt niet goed weten hoe je de komende tijd aan de slag kunt, mail dan je docent en teamleider.

5. Moet ik nog steeds een (ziek)melding doorgeven aan school als mijn kind niet deel kan nemen aan de videolessen?

2 april 2020

Om beter zicht te kunnen houden op hoe het met je gaat, vragen we aan jou of aan je ouder(s) om je via de Magister App ziek te melden wanneer je niet in staat bent om aan de online lessen deel te nemen.

20 maart 2020

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten dat het tijdens deze periode van schoolsluitingen niet verplicht is om verzuim te melden. Wij blijven desondanks wel graag op de hoogte van je gezondheid. We stellen het dan ook zeer op prijs als je het jouw docent met een kort berichtje van te voren laat weten als niet deel kunt nemen aan een videoles. In het geval een leerling voor langere tijd niet deel kan nemen aan de online lessen dan vragen wij de ouder hierover contact op te nemen met de teamleider.

6. Moet ik het nog steeds doorgeven aan school, als een leerling of een gezinsgenoot positief getest is op het coronavirus?

Zie punt 5.

7. Mededelingen/antwoorden vanuit het examensecretariaat

8 april 2020:

Lees de informatiebrief over het afronden van de schoolexamens.

3 april 2020:

Beste examenkandidaat.

In de volgende documenten vind je het rooster van de nog af te nemen onderdelen van de SE3-periode voor (t)havo-5 en (t)vwo-6.
Deze schema’s staan ook op de examenpagina.

  • Voor natuurkunde havo/vwo is besloten het SE3 te annuleren aangezien dit schoolexamen geen eindtermen van het SE zou bevatten. De leerlingen zijn hierover al eerder geïnformeerd.
  • Voor KUBV vwo is ook besloten het SE3 te annuleren aangezien dit een handelingsdeel betrof ter voorbereiding op het CE, dat nu niet meer aan de orde is.

Al jullie docenten zijn druk bezig geweest om een alternatieve afname van het SE vorm te geven. Dit heeft geleid tot verschillende vormen van afname, waarvan de docent denkt dat dit het beste past bij de vereisten van het PTA en recht doet aan wat van jullie op het vakgebied aan kennis zouden moeten beheersen.

Als school hebben we achter de schermen zo goed en kwaad als dat ging overleg gevoerd wat per se wél en wat niet noodzakelijk is om nog getoetst te worden, daarbij rekening houdend met de exameneisen. We willen jullie zeker niet de mogelijkheid ontnemen om nog een goed resultaat neer te zetten.

De periode van afname is van maandag 6 april t/m vrijdag 24 april.
Jullie docenten zullen met jullie communiceren wat er precies voorbereid dient te worden, uiteraard (mogelijk minder dan in eerste instantie was opgegeven). Sommigen hebben dat al gedaan
Daar waar nodig zal de informatie vanuit het examensecretariaat naar jullie gestuurd worden.

Ik wil jullie ook nog wijzen op de gedragsregels rondom een digitale examenafname. Er wordt geacht dat je deze gelezen hebt. De docent kan op basis van het niet houden aan de gedragsregels besluiten het schoolexamen ongeldig te verklaren, niet eerder dan dit met het examensecretariaat kortgesloten te hebben.

Herkansingen zullen na de meivakantie (dus ná 5 mei) plaatsvinden.
De afstemming en hoe de regeling er uit zal zien wordt tijdig met jullie gecommuniceerd. In de regeling zal rekening gehouden worden met het gegeven dat het CE komt te vervallen en er op een andere wijze tegemoet gekomen zal worden aan hen die met het CE hadden willen laten zien dat zij diploma waardig zijn.

Mochten er onverhoopt problemen zijn met betrekking tot het deelnemen aan de digitale afname van het schoolexamen dan dient daar z.s.m. over gecommuniceerd te worden met school: lesgevende docent en het examensecretariaat.

2 april 2020: 

Uiterlijk op 6 april krijgen we van het ministerie duidelijkheid over de aangepaste slaag-zakbeslissing. We hebben in ieder geval besloten om de periode van 6 tot 24 april te gebruiken om alle schoolexamens die nog niet gemaakt zijn door de eindexamenkandidaten op afstand te laten maken. Uiterlijk op 24 april zijn dan alle cijfers bekend en zo weet iedere eindexamenkandidaat voor de meivakantie hoe de vlag er op dat moment bij hangt.

In de periode na de meivakantie (7 t/m 25 mei) vinden de herkansingen van de schoolexamens plaats. We onderzoeken op dit moment nog hoe wij binnen de wettelijke kaders de herkansingsmogelijkheden zo toe kunnen passen dat dit voor iedereen het meest gunstig uit kan pakken. Begin juni volgt dan de diploma-beslissing en daarna is er naar verwachting nog een mogelijkheid op een herkansing. Het ministerie buigt zich momenteel ook over inrichting van een beroepsmogelijkheid voor leerlingen die het niet eens zijn met de uiteindelijke beslissing van school.

27  maart 2020:

Bekijk hier het servicedocument van het ministerie van OCW.

24 maart 2020:

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat het centrale eindexamen dit schooljaar komt te vervallen. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld, maar de informatie is ook beschikbaar in dit nieuwsbericht.

Op deze pagina van de rijksoverheid staan vragen en antwoorden. In dit document vinden jullie ook het officiële schrijven van het ministerie van OCW.

We hebben zelf helaas ook nog niet op alles een antwoord, maar we zijn volop bezig de maatregelen nader uit te werken en hopen jullie hierover zo spoedig mogelijk verder te kunnen informeren.

19 maart 2020:
De overheid heeft over maatregelen voor examenleerlingen op 18 maart een schrijven opgesteld. Als school hebben we op 19 maart onze aanpak gepubliceerd.
Mededeling van het examensecretariaat

8. Is er al iets bekend over de IB/Cambridge/AP exams?

De internationale examenbureaus houden onze examensecretaris, Niek van Maaren, voortdurend op de hoogte van eventuele wijzigingen of annuleringen van examendata.

Cambridge GPE-AS-level
  • Het Cambridge examen GPE-AS-level gaat op 7 mei a.s. NIET door. Lees hier de brief die het Cambridge Assessment International Education hierover heeft gepubliceerd.
AP Comparative Government & Politics
  • Leerlingen zullen een online examen afnemen. Hoe dat er precies uit gaat zien, hoe daar mee omgegaan moet worden en wanneer deze precies zal plaatsvinden krijg je nog te horen. Het fysieke AP-examen gaat in ieder geval op 14 mei NIET door. Lees hier de mail van het AP examenbureau.

IB exams

  • Het IB examen van mei 2020 is geannuleerd. Lees hier de brief van de International Baccalaureate Organization.

NT2 examen

  • Voor leerlingen uit VWO 5 en VWO 6 die zijn aangemeld voor het examen NT2 (EDUP) in mei 2020: dit examen is geannuleerd.

9. Gaat de toetsweek die op 8 april begint nog door?

De toetsweek die in april gepland stond, gaat niet door. In lijn met hoe we dat nu aan het organiseren zijn voor de eindexamenleerlingen, zullen we ook voor alle andere leerlingen gaan bekijken welk werk er nog gemaakt moet worden en welke herkansingen er nog mogelijk zijn om aan te kunnen tonen dat je de vereiste vaardigheden en kennis hebt om over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar. Hoe dat er allemaal exact uit zal gaan zien, kunnen we je nu helaas nog niet zeggen. Blijf in ieder geval hard je best doen om je schoolwerk zo goed mogelijk bij te houden, meer kan je op dit moment niet doen.

10. Hoe zit het met toetsen die al gepland stonden tot en met 6 april die nu niet doorgaan, moet ik zelf mijn docent benaderen om nieuwe afspraken te maken?

We vragen op dit moment alle leerlingen om nog even te wachten met het benaderen van hun docenten met verzoeken tot inhaalmomenten. Zodra de school weer open is, zullen de schoolleiding of de individuele docenten een plan van aanpak overleggen voor gemiste toetsen.

11. Hoe zit het met de internationale reizen die dit schooljaar gepland staan?

In de periode van april tot het einde van het schooljaar stonden er best nog wat uitwisselingen, taal- en cultuurreizen, internationale maatschappelijke stages en overige reizen op ons programma. Zoals onze Minister President al aangaf, ligt het niet in de lijn der verwachting dat na 28 april alles weer normaal zal zijn. Op grond daarvan hebben we besloten alle nog geplande reizen dit schooljaar te annuleren.
Lees deze brief voor meer informatie over dit besluit.

12. Zijn de schoolcounselors nog bereikbaar?

Jazeker. Je kunt hen per mail bereiken via iko@wolfert.nl (Ineke Korswagen) of mla@wolfert.nl (Matthieu Lapré). Als je je telefoonnummer naar hen mailt, zullen ze je bellen, maar een video-afspraak maken kan ook.

13. Ik heb een (dringende) vraag/kwestie voor de mentor, teamleider of decaan, kan ik hen nu alsnog bereiken?

Jazeker. E-mails naar een mentor, teamleider of decaan over lopende zaken kunnen gewoon gestuurd blijven worden.

14. Hoe kan ik het beste thuis leren? / Hoe kan ik mijn kind begeleiden met het onderwijs op afstand?

Hard je best blijven doen om je schoolwerk goed bij te houden, valt in deze tijd echt niet altijd mee. Daarvoor is het wel heel erg belangrijk dat je met ons praat als het niet zo heel goed lukt allemaal. Heb je een probleem? Geef het dan door aan je mentor of je coach en dan proberen we samen met jou tot een oplossing te komen.

We hebben een aantal websites en documenten voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) op een rijtje gezet die kunnen helpen bij het volgen van de online lessen.

FAQ (English)

Last update (April 8): Point 7.

1. How does Wolfert Bilingual contribute to taking in students of whose parents work in vital sectors during this period?

These students can work in different rooms in the building during school hours. There will always be an employee of the school present in the building. Should you need to use this offer, please send us an email at communicationWT@wolfert.nl.

2. Where can I find all information on homework, logging into the video classes, and how can I ask question to my teacher?

April 3:
As announced on March 31, our distance education will be prolonged until the May holidays. Based on all the feedback we have received from you, the roster from April 6 to 24 will be slightly adjusted. For more information, please read this letter that was sent on April 2nd.

March 17:
An important source of information on the digital learning is the letter sent to all students by head of school Wendy Groen on Tuesday 17 March.

3. I cannot log into Google Hangouts/I’m experiencing audio or video issues/I have a technical question.

As always, our ICT officer, Mohammad Belahcen will be happy to help you with any technical issues you may have. Your question may be sent to his email address: mob@wolfert.nl.

4. What do I do if my teacher hasn’t left any instructions on Magister?

Homework with instructions is provided at every lesson in Magister. If the instructions are not completely clear to you, you can ask a classmate. Also check out Google Classroom where you may find more information. If you then still do not know what to do, please email your teacher and team leader.

5. Do I still give notice to the school if my child is ill and not able to participate in digital learning?

April 3:
In order to keep a better eye on how you are doing, we kindly ask you or your parent (s) to report via the Magister App in case you are unable to participate in the online lessons.

March 17:
The government has decided that during this time of school closures we are no longer obligated to report on absences. Obviously, we would like to be kept updated on our students’ health. Therefore, please let your teacher know via a short message whenever you need to be excused from a online class due to illness. Should a student be unable to attend classes for a longer period of time, we would like to ask the parent to contact the team leader.

6. Am I still expected to give notice to the school if a student or member of their household has been tested positively for the coronavirus?

Please see point 5.

7. Announcements from the exam board

April 8:

Read the letter sent by the exam board about the rounding up of the final examinations.

April 3:

By April 6, we will receive clarification from the ministry about the adjusted pass-or-fail rule for our exam candidates. In any case, we have decided to use the period from April 6 to 24 to set all school exams that have not yet been taken by the final exam candidates yet. All results will be published by 24 April at the latest, which means that all exam candidate will know what they need to improve on before the May holiday.

In the period after the May holidays (7 to 25 May) the resits of the school exams will take place. We are currently investigating how we can apply opportunities for resits best so that it will be most favourable for everyone. The diploma decision will follow at the beginning of June, after which there will be a possibility for a resit. The ministry of education is currently also looking into possibilities for setting up an appeal protocol for pupils who disagree with the final decision of the school.

Students have received an adjusted schedule for the remaining SE3-exams via e-mail. These have also been published in our exam page.

March 27:

Read the service document (Dutch only) that was published by the Dutch government.

March 24:

The Dutch government has announced that the ‘Centrale Eindexamens’ of 2020 will be cancelled. You can read the e-mail that was sent to our students and their parent(s) and/or carer(s) on this page (Dutch only). Wolfert Tweetalig will keep you updated as new information becomes available.

March 19:
The Dutch government has communicated on this matter on 18 March. On the basis of this, the school has formulated a plan on 19 March concerning the school exams and sent all exam year students more information.

Notice from the exam board (letter in Dutch)

8. Is there any news on the IB/Cambridge/AP exams?

The international exam offices are continuously keeping our head of the exam board, Niek van Maaren, up to date of any changes to or cancellations of exams.

Cambridge GPE- AS-level

  • The Cambridge GPE AS-level exam that would take place on May 7, has been cancelled. Read the statement of the Cambridge Assessment International Education here.

AP Comparative Government and Politics

  • Students will take part in an online exam; further details will be communicated to the students. The examination at school (May 14) will be cancelled. For more information, read the e-mail sent by the AP Program.

IB exam

  • The IB exam of May 2020 has been cancelled. Read the letter sent by the International Baccalaureate Organization.

NT2 exam

  • To the students of VWO 5 and VWO 6 who signed up for the NT2 exam (EDUP) in May 2020: this exam has been cancelled.

9. Will the test week, scheduled to start on 8 April still take place?

The test week that was scheduled in April will be cancelled. In line with how we are trying to organise things for our exam candidates, we will also start looking at our other students to see what needs to be done and which resit option might be required. Unfortunately, we cannot yet tell you exactly what this will look like. In any case, it is wise to continue to do your very best to keep up with your school work. That is all that you can do at this moment.

10. What about tests who had already been planned before 6 April and that are now cancelled - are students expected to make individual arrangements with their teachers?

We are currently requesting students to not contact their teachers about missed tests. After the school reopens, the school leadership team or individual teachers will communicate a plan of action relating to any tests missed during the period of the school closure.

11. Are school trips scheduled after 6 April going ahead as planned?

In the period from April to the end of the school year, there were still quite a few exchanges, language and culture trips, international social internships in our calendar. Although we consider international activities highly important, your safety is much more important to us. We have therefore decided to cancel all planned trips for the remainder of this school year. Read this letter for more information.

12. Will the school counselors still be available?

Absolutely. They may be reached via iko@wolfert.nl (Ineke Korswagen) or mla@wolfert.nl (Matthieu Lapré). If you email your telephone number to them, they will gladly try to get in touch with you. A video appointment is an option, too.

13. I have a question for the mentor, team leader or career counsellor, can I still reach them?

Absolutely. Throughout this period, our staff may occasionally need to prioritise. Emails on any current affairs can still be sent. Matters that require urgent and immediate attention will still be processed as swiftly as possible.

14. How can I study from home effectively/How can I help my child study at home?

We are fully aware that continuing to do your very best to keep up with your school work is not always an easy thing to do at times like these. But we can certainly do it if we work together, we know this for sure. Do you have a problem? Then pass it on to your mentor or your coach and we will try to find a solution for this problem together with you. For more information, please read this letter.

We have collected valuable resources for students and parent(s)/carer(s):