Zesjescultuur? Onze norm is een 7!

Wolfert Tweetalig is, in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Leiden, in schooljaar 2013-2014 vanaf de brugklas gestart met invoering van een hogere bevorderingsnorm. Dit betekent dat een leerling voor automatische overgang gemiddeld minimaal een 7,0 moet halen op het eindrapport. Alle vakken tellen daarbij even zwaar mee. Deze hogere norm sluit volledig aan bij de visie van Wolfert Tweetalig ten aanzien van het bieden van resultaatgericht onderwijs voor ambitieuze leerlingen.

Sinds de invoering in schooljaar 2013-2014 zien we een verbetering van de gemiddelde rapportcijfers. Daarnaast zien we een vermindering van de dalende trend die wordt gevonden op middelbare scholen in binnen- en buitenland. De gemiddeld betere prestaties zorgen ervoor dat een significant hoger percentage leerlingen de hogere bevorderingsnorm haalt. 

Tegelijkertijd tonen bevindingen van de onderzoekers van de Universiteit Leiden dat leerlingen op Wolfert Tweetalig, in vergelijking met leerlingen op een soortgelijke school zonder deze norm, een gemiddeld even goede of betere leermotivatie en gevoel van competentie hebben. De invoering heeft bij de gemiddelde leerling dus niet een nadelig effect op het leerplezier.

Deze resultaten hebben Wolfert Tweetalig doen besluiten de normen vanaf schooljaar 2016-2017 te continueren in de bovenbouw. De bevindingen van 2016-2017 laten, gelijk aan de trend in de onderbouw, ook in de bovenbouw een significante verbetering van de gemiddelde rapportcijfers zien.

Bevorderingsnormen
Met uitzondering van de examenleerlingen, krijgt iedere leerling drie keer per jaar een rapport. Daarnaast kunnen ouders en leerlingen de cijfers online via Magister raadplegen. In het leerlingstatuut staan de regels met betrekking tot toetsing en het missen van toetsen beschreven.

Over de overgang naar het volgende schooljaar beslist de laatste rapportvergadering van het schooljaar. Deze beslissing wordt gebaseerd op de voor dat schooljaar geldende bevorderingsnormen. Er zijn aparte bevorderingsnormen voor de bovenbouwleerlingen van de reguliere opleiding (Wolfert College).