Vakanties en verlof

Vakanties

Deze regelingen wijken af van het Ministerie van Onderwijs en stichting BOOR. Vermelding op deze site geschiedt onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2019 – 2020 (regio Midden-Nederland)

Vakantie  Periode
 Herfstvakantie  maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
 Kerstvakantie  maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
 Voorjaarsvakantie  maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
 Goede Vrijdag/Pasen  vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
 Meivakantie  maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020
 Hemelvaart + 1 extra dag  donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
 Pinksteren + 2 extra dagen  maandag 1 juni t/m woensdag 3 juni 2020
 Zomervakantie  maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020


2020 – 2021 (regio Midden-Nederland)

Vakantie Periode
Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede vrijdag/Pasen vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Meivakantie, incl. Hemelvaart maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
2e Pinksterdag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
Schoolverzuim/Leerplicht
 1. Leerplicht
  Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.
 1. Kwalificatieplicht
  Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een afgeronde havo/vwo-opleiding of mbo- diploma niveau 2 of hoger.
 1. Ongeoorloofd verzuim
  Hiervan is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerling ongeoorloofd afwezig is. Voor onze school zijn de volgende soorten ongeoorloofd verzuim het meest relevant:
 • Wettelijk te melden verzuim van meer dan 16 uur in 4 weken
  Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken.
 • Overig verzuim
  Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen. De school is in eerste instantie verantwoordelijkheid voor aanpak van het verzuim. Een voorbeeld van overig verzuim is regelmatig te laat komen. Als de door de school genomen maatregelen niet helpen mag de school melding doen aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouders en de leerling preventief oproepen om ze te wijzen op de mogelijke consequenties van doorgaan met te laat komen. Onder overig verzuim valt ook verzuim dat samenhangt met achterliggende problemen van de leerling. Een voorbeeld van dit verzuim is een leerling die regelmatig verzuimt omdat hij of zij binnen het gezin zorgtaken op zich neemt waardoor onvoldoende tijd voor school overblijft. Ook hierbij geldt dat het verzuim soms niet aan de wettelijke termijn van 16 uur van 4 weken komt, maar de school wel een melding kan doen.
 • Luxe verzuim
  Er is sprake van luxe verzuim als een leerplichtige leerling buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat. Scholen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
 1. Geoorloofd Verzuim
  We onderscheiden de volgende vormen van geoorloofd verzuim:
 • Verzuim op basis van een ziekmelding
  Als een leerling ziek is, dan is hij of zij geoorloofd afwezig. De school zal hiervan geen melding doen aan de leerplichtambtenaar, maar registreert de ziekmelding wel in Magister. Op het moment dat het ziekteverzuim bovengemiddeld is, zorgt de school ervoor dat deze leerling zo snel mogelijk in begeleiding wordt genomen door de GGD om de oorzaak te achterhalenMocht worden vermoed dat het verzuim ongeoorloofd is dan brengt de school de leerplichtambtenaar op de hoogte van het verzuim en de achterliggende problematiek.
 • Verzuim op basis van verleend verlof
  Vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders is verlof waarbij de jongere vrijgesteld wordt van geregeld schoolbezoek. Dit verlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden toegekend voor maximaal 10 schooldagen. Ouders moeten aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te kunnen wegens de aard van het beroep. De directeur (of teamleider) geeft wel of geen toestemming. Toestemming kan nooit worden verleend in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
 • Verzuim op basis van gewichtige omstandigheden
  De leerplichtambtenaar of de directeur/teamleider van de school kan op grond van ‘gewichtige omstandigheden’  (een buiten de wil van ouder/ leerling gelegen omstandigheid) een tijdelijke vrijstelling voor schoolbezoek verlenen. De ouder dient een verzoek in (via formulier buitengewoon verlof) en toont aan welke gewichtige omstandigheden er zijn, waardoor de leerling de school tijdelijk niet kan bezoeken. Betreft de vrijstelling meer dan 10 schooldagen dan beslist de leerplichtambtenaar.
Absentieverklaring

Bij wettig verzuim van een schoolexamen moeten leerlingen onderstaande verklaring laten invullen en ondertekenen door hun ouder c.q. verzorger. Klik HIER.

Buitengewoon verlof

Om verlof buiten de schoolvakanties aan te vragen, is er een formulier ‘buitengewoon verlof’ (klik hier). Het gaat hier om verlof van tien schooldagen of minder. Bij meer dan tien dagen verlof dient u zich te wenden tot de directeur van Wolfert Lyceum.

Het formulier is o.a. bestemd voor aanvragen die worden gedaan voor het rijexamen (theorie/praktijk), proefstuderen/open dag (LOB), maar ook op grond van gewichtige omstandigheden of vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep. Ouders of verzorgers dienen alle vragen in te vullen. Voor een evt. werkgeversverklaring kunt u een formulier downloaden bij Jeugd Onderwijs & Samenleving.

De directeur (of teamleider) van Wolfert Lyceum dient de aanvraag eerst goed te keuren alvorens u het gevraagde verlof kunt opnemen. Indien u zich niet met de beslissing van de directeur kunt verenigen kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd verzuim te sturen, wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. Tegen de ouders, die hun kind van school houden, kan een proces-verbaal worden opgemaakt.