Leefregels binnen onze school

Op school zijn bepaalde afspraken gemaakt om te zorgen dat we op een plezierige en prettige manier met lekaar en met het schoolgebouw omgaan. We kunnen dat simpel en kort samenvatten als onze huisregels:

  1. Heb respect voor elkaar
  2. Werk mee aan goed onderwijs
  3. Kom je afspraken na
  4. Zorg voor elkaar
  5. Houd alles heel en schoon
  6. Eet gezonde voeding

Leerlingenstatuut

De Wolfert van Borselen scholengroep heeft een leerlingenstatuut, dat geldt op alle locaties. Het leerlingenstatuut bevat de rechten en plichten van onze leerlingen. Het statuut wordt elke twee jaar herzien in overleg met een delegatie van onze leerlingen. De Medezeggenschapsraad stelt het statuut vast.

Bekijk het leerlingenstatuut.

Netwerk, mail en social media

Wolfert Lansing kent een richtlijn voor leerlingen en personeel waarin wordt beschreven hoe je om moet gaan met het netwerk, de e-mail en de sociale media. Wij spreken duidelijk over een richtlijn, waarbij we uitgaan van het gezond verstand van een ieder die met deze ICT-middelen omgaat.

Bekijk de richtlijnen.

Sociale veiligheid

Op een sociaal veilige school is geen plaats voor (ongewenst) grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen (dreiging van) gevaar. Grensoverschrijdend gedrag kan daarbij allerlei vormen aannemen zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, homo-intimidatie en pesten.

Lees voor meer informatie het document “sociale veiligheid op school en internet“.

Sociale media en schoolveiligheid

Contact met klasgenoten beperkt zich tegenwoordig niet alleen tot de school en het schoolplein. Voor jongeren vormen sociale media een vanzelfsprekend deel van hun leven. Ze staan in directe verbinding met vrienden, met ‘vrienden” van vrienden en onbekenden. Dat brengt ook risico’s met zich mee. Dikwijls geven zij zomaar persoonlijke informatie prijs, maken ruzie of geven zich voor de webcam letterlijk bloot. Groepsdruk, intimidatie, agressie, pesten en bedreiging vinden ook online plaats. Als dit escaleert heeft het enorme impact op alle betrokkenen!

In de brochure “pingen, whappen, tweeten, taggen en liken” van de politie wordt helder ingegaan op wat jongeren zoal online doen, hoe dit de veiligheid thuis en op school kan raken en wat de eventuele (strafrechtelijke) gevolgen kunnen zijn.