Leerlingenzorg op Wolfert Lansing

Problemen op school of thuis?

Op Wolfert Lansing vinden we het belangrijk dat leerlingen goed presteren en het naar hun zin hebben op school. Er kunnen zich echter problemen voordoen waardoor een leerling zich (tijdelijk) niet optimaal kan ontplooien. Daar willen we met zijn allen zorg voor dragen.

Meer informatie kunnen jij en jouw ouders ook lezen in het zorgplan.

Interne vertrouwenspersoon

Wolfert Lansing heeft twee vertrouwenspersonen, die in eerste instantie de opvang verzorgt van degene die zich geconfronteerd voelt met zeer vervelende zaken op school, zoals pesten, geweld, discriminatie, machtsmisbruik of seksuele intimidatie en daarover een klacht wil indienen.

Op school heb je dagelijks met veel verschillende personen te maken: medeleerlingen, docenten, conciërges, administratiepersoneel en onderwijsassistenten. Bijna altijd gaat dat onderling gewoon goed. Soms zijn er kleine kwesties met één van die personen, maar dat vind je geen echt probleem. Er kan echter een situatie ontstaan waarbij je steeds een vervelend gevoel krijgt bij het zien van die ene persoon. Weer een vervelende opmerking of aanraking? Wat zal ik doen? Er toch iets van zeggen, omdraaien of beide? Geeft die arm van die docent(e) of leerling om je heen steeds een onprettig gevoel? Bedenk bij dit alles wel dat het gaat om jouw gevoel. Dus niet denken: “Ach, het zal wel niet zo bedoeld zijn”, of ” wat loop ik te zeuren, er wordt toch niets aan gedaan”. Al deze zaken kunnen je een onveilig gevoel binnen onze school geven. Kan daar iets aan gedaan worden? Ja!

Allereerst moet je dit soort zaken melden. Bijvoorbeeld bij je mentor of een andere docent(e) waar je goed mee op kan schieten. Wil je of kun je dat niet, meld het dan bij een van de hieronder genoemde vertrouwenspersonen op deze school. De vertrouwenspersoon is door de school aangesteld om iedereen die op school aanwezig is te helpen bij alles wat te maken heeft met seksuele intimidatie of geweld. De vertrouwenspersoon is de eerste persoon die met de klachten aan het werk gaat en jou zal begeleiden bij de verdere gang van zaken. Bijvoorbeeld als er een officiële aanklacht ingediend moet worden bij de politie.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen dat alleen die persoon waar jij het tegen zegt op de hoogte is van de inhoud van de klacht. Soms is het echter wel nodig, bijvoorbeeld wanneer er duidelijk sprake is van een overtreding, om andere personen (politie, schoolleiding) in te schakelen. Dit gaat wel altijd in overleg met jou!

De interne vertrouwenspersonen op Wolfert Lansing zijn: 

     

mevrouw Van Schajik               de heer Winters

Zorgcoördinatoren

De zorgcoördinator  is verantwoordelijk voor het coördineren van de extra begeleiding in de school. De coördinator houdt het overzicht over de extra leerlingbegeleiding en zorgt ervoor dat alle leerlingen op het juiste moment de begeleiding/ondersteuning krijgen die nodig is. De zorgcoördinator houdt contact met externe instellingen en is verantwoordelijk voor de intake van LWOO-leerlingen, doorstroom en (niet–reguliere) uitstroom van leerlingen.

De zorgcoördinatoren zijn:

               

mevrouw Van Herwaarden             mevrouw Van Schajik
(onderbouw)                                      (bovenbouw, tevens herstelcoördinator en vertrouwenspersoon)

U kunt ons bereiken via de mail: wlazorg@wolfert.nl

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, bij u in de buurt ‘Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland’ (CJG), is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.

Esther Boekestijn is als jeugdverpleegkundige aan Wolfert Lansing verbonden. In dit document leest u hier alles over.

Zorg voor alle leerlingen

Elke leerling heeft een mentor. Deze mentor geeft (mentor)les aan de klas en kent elke leerling goed. De mentor is voor jou vraagbaak en vertrouwenspersoon. Maar uiteraard kan je ook bij een van de andere docenten terecht als je je daar het prettigst bij voelt. Ook voor je ouders is de mentor een belangrijk aanspreekpunt: er is contact tijdens de ouderavonden en rapportuitreikingen. Daar wordt informatie uitgewisseld en worden eventueel afspraken gemaakt over voortgang en begeleiding. Daarnaast kan er op elk moment contact gezocht worden tussen docent, mentor en ouders.

Passend onderwijs

Wet passend onderwijs:
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs.

Passend onderwijs legt de zorgplicht bij de scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Wolfert Lansing is aangesloten bij koers VO.

Welke onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden Wolfert Lansing biedt, is te vinden op ons schoolprofiel van KoersVO.

Zorgoverleg

In een cyclisch overleg werken zorgmedewerkers van binnen de school samen met externe specialisten. In dit overleg worden afspraken gemaakt over interne en/of externe hulp aan de leerling. Vooraf vragen we aan de ouders toestemming om de leerling te bespreken.

Pesten

We zetten ons in voor een veilig pedagogisch klimaat waarin we onder andere proberen te voorkomen dat leerlingen elkaar pesten. Toch kan het gebeuren dat op school pesten voorkomt. In het anti-pest protocol hebben we vastgelegd hoe we pestgedrag benaderen: wat we doen om pesten te voorkomen, hoe we pesten signaleren en hoe we handelen als pesten toch voorkomt.

Een van de manieren om pesten aan te pakken is door middel van herstelrecht: dit is er op gericht dat de schade die is ontstaan hersteld kan worden door middel van hoor en wederhoor. In de school is een herstelfunctionaris aanwezig waar leerlingen (en ouders) contact mee kunnen opnemen.

Net zoals bij de andere middelbare scholen, basisscholen en kinderdagverblijven in Lansingerland heeft ook Wolfert Lansing een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. De inhoud van deze taak is vastgesteld door de Rijksoverheid.