Wat is de ouderraad

Volgens het ministerie van onderwijs is iedere school verplicht een ouderraad te hebben. De ouderraad is van mening dat de ouders samen met de school verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen wij door:

 • in vertrouwen samen te werken met school, leerlingen (met de leerlingenraad) en ouders,
 • de directie te adviseren (gevraagd en ongevraagd),
 • samen met de school voorlichting te geven aan ouders van potentiële nieuwe leerlingen,
 • het bevorderen van ouderbetrokkenheid door het organiseren van diverse activiteiten zoals de thema-avonden en het ouderfeest t.b.v. de Indiareis.

Contact met de ouderraad

Het contact met ouders geschiedt via e-mail en de oudernieuwsbrief. Tevens zijn wij aanwezig op de ouderspreek- en voorlichtingsavonden.

De ouderraad heeft een eigen e-mailadres: ouderraadwd@wolfert.nl.
Binnengekomen mail wordt wekelijks gelezen en in de eerstvolgende vergadering besproken.

 1. De raad bestaat bij voorkeur uit een groep ouders waarvan de kinderen in verschillende leerjaren en op de diverse niveaus van het Wolfert Dalton zitten. We proberen daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de verschillende soorten kennis en ervaring van deze ouders.
 2. Een lid neemt zitting in de ouderraad voor het algemeen belang (niet individueel belang), hij/zij kan samenwerken, luisteren, adviseren en houdt zich aan de afspraken die gemaakt worden (lid zijn is wel vrijwillig, niet vrijblijvend). Een lid moet hierbij o.a. zijn/haar mailbox bijhouden en kennisnemen van binnengekomen stukken.
 3. De school stelt door de ouderraad gevraagde informatie tijdig en volledig beschikbaar.
 4. Bij belangrijke ontmoetingen tussen ouders en school is er altijd een lid van de ouderraad aanwezig om deze te vertegenwoordigen en, indien wenselijk, te spreken namens de raad.

Overleg
Overleg vindt ongeveer 1 keer per 6 weken plaats; de precieze data worden aan het begin van ieder schooljaar in de schoolagenda gezet. Daarnaast zijn de ouders inzetbaar voor diverse activiteiten zoals de thema-avonden en voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe leerlingen.
De raad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 leden. Er wordt een besluitenlijst bijgehouden.
Deze leden kunnen zichzelf aanmelden en worden dus niet gekozen.

Financiën
De ouderraad is bevoegd het budget van de ouderbijdrage, met goedkeuring van de directie van het Wolfert Dalton, uit te geven. Bij het beheer van de ouderbijdrage gelden duidelijke spelregels. Dit zijn:

 • het benutten van de bijdrage in de periode dat de leerling op school zit;
 • de bijdrage wordt evenredig over de school verdeeld;
 • er kan voor grotere uitgaven worden gespaard, maar niet langer dan 2 jaar achtereenvolgend.

Aan het eind van elk kalenderjaar wordt een eindbalans opgemaakt die wordt opgenomen in het jaarverslag.

Wilt u een vraag stellen of heeft u interesse in de ouderraad, mail dan naar: ouderraadwd@wolfert.nl

Medezeggenschapsraad

bekijk ook de pagina met de informatie over de MR